Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 17.05.1989, sp. zn. Cpjf 31/89, ECLI:CZ:NS:1989:CPJF.31.1989.1

Právní věta:

V rozvrhu práce okresního soudu (obvodního, popřípadě městského) soudu, sestaveném podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 jednacího řádu pro okresní a krajské soudy (Spravovacieho poriadku pre okresné a krajské súdy) /1/, lze stanovit, že opatrovníka nezletilému dítěti podle ustanovení § 37 odst. 3 zák. o rod. ustanoví předseda senátu, u něhož probíhá řízení o rozvod manželství rodičů tohoto dítěte, jestliže má dítě v obvodu téhož soudu své bydliště (§ 88 písm. c/ o.s.ř.). Ustanovení opatrovníka se tu provede podle ustanovení § 176 odst. 2 o.s.ř.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 17.05.1989
Spisová značka: Cpjf 31/89
Číslo rozhodnutí: 20
Rok: 1990
Sešit: 2-3
Typ rozhodnutí: Stanovisko
Heslo: Opatrovník, Rozhodnutí soudu
Předpisy: 94/1963 Sb. § 37 99/1963 Sb. § 88
§ 176
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Postupem soudů při ustanovování opatrovníka nezletilým dětem v řízení o rozvod manželství jejich rodičů a o úpravu poměrů manželů k nezletilým dětem z jejich manželství pro dobu po rozvodu se zabýval bývalý Nejvyšší soud pod sp. zn. Pls 2/62 (viz III/1962 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR, str. 395, 396). Dospěl k závěru, že soud, který provádí řízení o rozvod manželství, požádá obecný soud nezletilých děti o ustanovení opatrovníka, pokud sám není tímto soudem a kdy tedy jeho příslušné oddělení (podle rozvrhu práce), kterému náleží agenda věcí péče o nezletilé děti, může opatrovníka ustanovit ve smyslu ustanovení § 176 odst. 2 o. s. ř. Zároveň bylo vyloženo, že soud, který provádí řízení o rozvod manželství, může sám ustanovit nezletilým dětem opatrovníka jen ve výjimečných případech za splnění podmínek stanovených v ustanovení § 29 o. s. ř.

V této otázce, řešení již bývalým soudem i Nejvyšším soudem ČSSR pod Plsf 2/73 (viz č. 1/1974 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, str. 3, 5, 13 a 15), učinil Nejvyšší soud České socialistické republiky podnět (sp. zn. S 185/89) Nejvyššímu soudu ČSSR k doplnění a k upřesnění uvedeného výkladu ohledně postupu soudu v těch případech, v nichž soud, u něhož probíhá řízení o rozvod manželství, je zároveň soudem péče o nezletilé děti ohledně dětí z tohoto manželství.

Již předchozí výkladový závěr bývalého Nejvyššího soudu poukazoval na skutečnost, že soud, u něhož probíhá řízení o rozvod manželství, může být i soudem péče o nezletilé děti, příslušným k projednávání a rozhodování (ve smyslu ustanovení § 176 o. s. ř.) věcí týkajících se nezletilých dětí z manželství, o jehož rozvod jde. V takovém případě je potom v rozvrhu práce soudu, sestaveném předsedou soudu, určeno, který samosoudce nebo senát bude projednávat věci péče o nezletilé děti a v kterém soudním oddělení (kanceláři) se povedou (budou soustředěny) rejstříky a spisy v těchto věcech péče o nezletilé děti ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 jednacího řádu pro okresní a krajské soudy (Spravovacieho poriadku pre okresné a krajské súdy), a to se zřetelem k rovnoměrnému pracovnímu) zatížení ( § 5 odst. 2 téhož jednacího řádu) a k rychlé i účinné ochraně práv ( § 6 o. s. ř.) účastníků řízení.

V uvedených případech, v nichž soud, u něhož probíhá řízení o rozvod manželství, je také soudem péče o nezletilé děti příslušným k projednávání takových věcí, týkajících se i dětí z tohoto manželství, může být tedy v rozvrhu práce, sestaveném podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 jednacího řádu pro okresní a krajské soudy (Spravovacieho poriadku pre okresné a krajské súdy) uvedeno, že opatrovníka ustanovuje podle ustanovení § 37 odst. 3 zák. o rod. (pokud nejde o případ, jenž má na zřeteli ustanovení § 29 odst. 1 o. s. ř.) předseda senátu, u něhož probíhá řízení o rozvod manželství. Opatrovník je i tu ustanovován v řízení podle ustanovení § 176 o. s. ř., aniž by bylo nutné písemné požádání o ustanovení opatrovníka, s nímž by se obracel předseda senátu, který provádí rozvodové řízení, na příslušné oddělení téhož soudu, jemuž náleží agenda věcí péče o nezletilé děti. Tento postup přispěje ke zjednodušení nynější soudní praxe.

Poznámky pod čarou:

1) Jednací řád pro okresní a krajské soudy byl vydán instrukcí ministra spravedlnosti ČSR z 5. 6. 1973 čj. 417/73-L, uveřejněnou v částce 5-6 /1973 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti ČSR (oznámení o jeho vydání viz v částce 19/1973 Sbírky zákonů). Spravovací poriadok pre okresné a krajské súdy byl vydán instrukcí ministra spravedlnosti SSR z 18. 6. 1973 č. 15/1973-L, uveřejněnou v částce 5/1973 Zbierky inštrukcií a oznámení Ministerstva spravodlivosti SSR (oznámení o jeho vydání viz rovněž v částce 19/1973 Sbírky zákonů).