Usnesení Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 26.01.1988, sp. zn. 2 Ntdf 1/88, ECLI:CZ:NS:1988:2.NTDF.1.1988.1

Právní věta:

Pri zisťovaní, či je príslušný na prerokovanie veci, musí sa súd zaoberať aj tými čiastkovými útokmi pokračovacieho trestného činu, ktoré nie sú uvedené v obžalobe, ale ktorými by sa musel zaoberať na hlavnom pojednávaní (§ 220 odst. 1 Tr. por.). Ak vzhladom na výsledky dokazovania vykonaného v prípravnom konaní je otázka príslušnosti sporná, súd môže postúpiť vec podla § 188 odst. 1 písm. a) Tr. por. až po vyriešení tejto spornej otázky, napr. postupom podla § 185 odst. 2 Tr. por., prípadne podla § 188 odst. 1 písm. f) Tr. por., t. j. len vtedy, keď je spolahlivo zistené, že nie je príslušný.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 26.01.1988
Spisová značka: 2 Ntdf 1/88
Číslo rozhodnutí: 48
Rok: 1988
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Postoupení věci, Příslušnost soudu
Předpisy: 141/1961 Sb. § 185 odst. 2
§ 188 odst. 1 písm. a
§ 188 odst. 1 písm. f
§ 220 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 48

Pri zisťovaní, či je príslušný na prerokovanie veci, musí sa súd zaoberať aj tými čiastkovými útokmi pokračovacieho trestného činu, ktoré nie sú uvedené v obžalobe, ale ktorými by sa musel zaoberať na hlavnom pojednávaní ( § 220 odst. 1 Tr. por.).

Ak vzhľadom na výsledky dokazovania vykonaného v prípravnom konaní je otázka príslušnosti sporná, súd môže postúpiť vec podľa § 188 odst. 1 písm. a) Tr. por. až po vyriešení tejto spornej otázky, napr. postupom podľa § 185 odst. 2 Tr. por., prípadne podľa § 188 odst. 1 písm. f) Tr. por., t. j. len vtedy, keď je spoľahlivo zistené, že nie je príslušný.

(Uznesenie Najvyššieho súdu ČSSR z 26. 1. 1988 sp. zn. 2 Ntdf 1/88.)

Najvyšší súd ČSSR prerokoval spor o príslušnosť medzi Okresným súdom v Žiline a Okresným súdom v Tábore a rozhodol, že na rokovanie a rozhodnutie veci je príslušný Okresný súd v Tábore.

Z odôvodnenia:

Okresná prokurátorka v Tábore podala na obvineného V. K. a ďalších tridsaťjeden obvinených obžalobu pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 odst. 1 písm. a) Tr. zák., ktorého sa mali dopustiť tým, že počas základnej vojenskej služby v rozličných obdobiach rokov 1981 – 1986 ako členovia strážneho sprievodu vojenských transportov na železničných staniciach v Štúrove, Komárne, Žiline, Bratislave, Brne, Hodslaviciach, Petroviciach, Děčíne, Prahe, Nymburku, Košiciach, Nových Zámkoch, Martine, Břeclave, Seredi, Čiernej nad Tisou, Přerove, Olomouci a Ústí nad Labem zo železničných vagónov na škodu ČSD Juhozápadná dráha Plzeň, Severozápadná dráha Praha, Stredná dráha Olomouc a Východná dráha Bratislava postupne odcudzovali rozličné veci, najmä potraviny; jednotliví obvinení spôsobili škodu v rozmanitej výške od 440,- Kčs do 6129,80 Kčs.

Okresný súd v Tábore uznesením z 28. 10. 1987 sp. zn. 2 T 441/87 postúpil podľa § 188 odst. 1 písm. a) Tr. por. vec Okresnému súdu v Žiline a odôvodnil to tým, že v jeho obvode sa ani jeden z obvinených nedopustil trestnej činnosti. Pri postúpení veci vzal do úvahy, že Žilina je významné dopravné centrum a preto na Okresný súd v Žiline sa vzhľadom na miesto svojho bydliska budú môcť všetci obvinení pomerne ľahko ustanoviť.

Uznesením zo 7. 1. 1988 sp. zn. 3 T 1992/87 Okresný súd v Žiline vyslovil svoju nepríslušnosť. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že Okresný súd v Tábore náležite nepreskúmal celý spisový materiál a rozhodnutie o postúpení veci oprel len o neúplné skutkové údaje v obžalobnom návrhu. V dôsledku toho ušlo jeho pozornosti, že jeden z čiastkových útokov trestného činu sa mal stať aj v Tábore; táto okolnosť vyplýva z výpovede obvineného B. B. Preto je v zmysle § 22 Tr. por. na vykonanie konania miestne príslušný Okresný súd v Tábore, na ktorom prokurátor podal obžalobu. Nesúhlasil ani s tým názorom Okresného súdu v Tábore, pokiaľ v odôvodnení rozhodnutia o postúpení veci poukázal i na ekonomické dôvody, ktoré prichádzajú do úvahy iba pri postupe o odňatí a prikázaní veci podľa § 25 Tr. por.

Najvyšší súd Československej socialistickej republiky prerokoval vzniknutý spor o príslušnosť a zistil, že na prerokovanie a rozhodnutie veci je príslušný Okresný súd v Tábore.

Predpokladom správneho rozhodnutia o postúpení veci podľa § 188 odst. 1 písm. a) Tr. por. je predovšetkým spoľahlivé zistenie, že súd, ktorý vec postupuje, je nepríslušný. Aby mohol urobiť spoľahlivé zistenie, musí súd vychádzať z obsahu spisu a nie iba z obžalobného návrhu, najmä ak ide o pokračovací trestný čin spáchaný na rôznych miestach. Súd je totiž povinný zaoberať sa aj ďalším čiastkovým útokom takého trestného činu, i keď tento útok nie je uvedený v obžalobnom návrhu. Preto ak z dôkazov zhromaždených a vykonaných v prípravnom konaní vyplýva, že čiastkový útok žalovaného pokračovacieho trestného činu mal byť spáchaný aj v obvode súdu, na ktorom bola podaná obžaloba, tento súd nemôže pre nepríslušnosť postúpiť vec inému súdu. Postúpiť vec nemôže ani vtedy, ak by z výsledkov vykonaného dokazovania vyplývalo, že otázka príslušnosti je sporná. V takomto prípade súd môže vec postúpiť podľa § 188 odst. 1 písm. a) Tr. por. až po vyriešení tejto spornej otázky, napr. postupom podľa § 185 od. 2 Tr. por., prípadne podľa § 188 odst. 1 písm. f) Tr. por., a len vtedy, ak sa spoľahlivo ukáže, že nie je príslušný. Pritom nesmie ísť o prípad podľa § 18 odst. 2 Tr. por., totiž že miesto činu nemožno zistiť.

Z obsahu spisu Najvyšší súd ČSSR zistil, že okrem obvineného B. B. mal čiastkový útok pokračujúceho trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 od. 1 písm. a) Tr. zák. spáchať v Tábore aj obvinený P. Š. Okresný súd v Tábore je preto v zmysle § 22 Tr. por. príslušný na prerokovanie a rozhodnutie tejto veci.

K námitke Okresného súdu v Žiline, že rozhodnutie o postúpení veci bolo nesprávne odôvodnené i hľadiskom ekonomickým, treba uviesť, že v danom prípade Okresný súd v Tábore pri postúpení veci nemal na zreteli dôvody vhodnosti v zmysle § 25 odst. 1 Tr. por., ale na ekonomické dôvody prihliadol iba pri výbere, ktorému z viacerých príslušných súdov je najvhodnejšie vec postúpiť.