Usnesení Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 22.03.1988, sp. zn. 1 Ntdf 9/88, ECLI:CZ:NS:1988:1.NTDF.9.1988.1

Právní věta:

Miestom spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podla § 213 Tr. zák. ktorý je deliktov omisívnym, je tiež miesto, kde páchatel nesplnil svoju povinnosť prispievať na výživu iného, to jest miesto, kde sa páchatel v čase neplnenia vyživovacej povinnosti zdržiaval. Ak sa páchatel tohto trestného činu zdržiaval postupne na viacerých miestach, miestom spáchania je každé toto miesto. Pritom je rozhodujúce, kde sa páchatel skutočnie zdržiaval a nie kde bol k pobytu prihlásený.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 22.03.1988
Spisová značka: 1 Ntdf 9/88
Číslo rozhodnutí: 47
Rok: 1988
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Příslušnost soudu, Zanedbání povinné výživy
Předpisy: 140/1961 Sb. § 213 141/1961 Sb. § 18
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 47

Miestom spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Tr. zák. ktorý je deliktov omisívnym, je tiež miesto, kde páchateľ nesplnil svoju povinnosť prispievať na výživu iného, to jest miesto, kde sa páchateľ v čase neplnenia vyživovacej povinnosti zdržiaval.

Ak sa páchateľ tohto trestného činu zdržiaval postupne na viacerých miestach, miestom spáchania je každé toto miesto. Pritom je rozhodujúce, kde sa páchateľ skutočnie zdržiaval a nie kde bol k pobytu prihlásený.

(Uznesenie Najvyššieho súdu ČSSR z 22. 3. 1988 sp. zn. 1 Ntdf 9/88.)

Najvyšší súd ČSSR prejednal spor o príslušnosť medzi Okresným súdom vo Vranove nad Toplou a Okresným súdom v Děčíne a rozhodol, že na prerokovanie a rozhodnutie veci je príslušný Okresný súd v Děčíne.

Z odôvodnenia:

Okresný prokurátor v Děčíne podal na obvineného J. F. obžalobu pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť od 1. 10. 1986 do súčasnej doby v okrese Děčín a inde tým, že neplnil vyživovaciu povinnosť voči svojmu maloletému synovi M. F., nar. 2. 7. 1980.

Okresný súd v Děčíne na hlavnom pojednávaní uznesením z 30. 11. 1987 sp. zn. 1 T 1204/87 postúpil podľa § 171 ods. 3 Tr. por. (zrejme podľa ods. 1) z dovôdu uvedeného v § 18 ods. 1 Tr. por. vec Okresnému súdu vo Vranove nad Topľou. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že obvinený je stále trvale prihlásený v Čičave, okr. Vranov nad Topľou, v tomto okrese aj pracuje a jeho maloletý syn M. F. je umiestený v Domove mládeže v Giraltovciach, okr. Bardejov.

Uznesením z 26. 2. 1988 sp. zn. 2 T 18/88 Okresný súd vo Vranove nad Topľou vyslovil svoju nepríslušnosť. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že nezistil dôvod na prerokovanie veci, lebo v danom prípade v zmysle § 22 Tr. por. vykonáva konanie ten zo súdov, na ktorom podal prokurátor obžalobu.

Najvyšší súd Československej socialistickej republiky prerokoval vzniknutý spor o príslušnosť a zistil, že na prerokovanie a rozhodnutie veci je príslušný Okresný súd v Děčíne.

Podľa § 18 ods. 1 Tr. por. konanie vykonáva súd, v obvode ktorého bol trestný čin spáchaný. Miestom spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Tr. zák., ktorý je deliktom omisívnym, je predovšetkým miesto, kde páchateľ nesplnil svoju povinnosť prispievať na výživu iného, to jest miesto, kde sa páchateľ v čase neplnenia vyživovacej povinnosti zdržiaval. Z hľadiska určenia miesta spáchania žalovaného trestného činu nie je teda rozhodujúce iba to, kde bol obvinený prihlásený na trvalý pobyt, resp. kde pracoval. Ak sa páchateľ tohto trestného činu zdržiaval postupne na viacerých miestach, miestom spáchania je každé toto miesto (pozri č. 12/1972 Zb. rozh. tr.).

Z obsahu spisu vyplýva, že obvinený sa v inkriminovanom čase zdržiaval aj v obci Království, okr. Děčín, kde prechodne býval so svojou rodinou. Keďže je daná príslušnosť niekoľkých súdov (v obvode ktorých sa obvinený zdržiaval a v obvode ktorého je maloleté dieťa, voči ktorému obvinený neplní vyživovaciu povinnosť), vykonáva podľa § 22 Tr. por. konanie z týchto súdov ten, na ktorom podal prokurátor obžalobu.

Okresný súd v Děčíne nesprávne použil ustanovenie § 171 Tr. por., lebo podľa tohto ustanovenia možno rozhodnúť o postúpení veci iba v prípravnom konaní. Keďže okresný súd rozhodol o postúpení veci na hlavnom pojednávaní, prichádzala do úvahy aplikácia ustanovenia § 222 ods. 1 Tr. por. Podľa vety druhej pred bodkočiarkou tohto zákonného ustanovenia súd nemôže postúpiť vec a je povinný rozhodnúť ju sám, ak ide o miestnu nepríslušnosť a obžalovaný je nevytkol. Nakoľko obžalovaný nevzniesol námietku miestnej nepríslušnosti, nebola splnená zákonná podmienka pre postúpenie veci. Ale aj keby bol obžalovaný túto námietku vzniesol, okresný súd nemohol vec postúpiť podľa § 222 ods. 1 veta prvá Tr. por., lebo – ako bolo už ivyššie uvedené – je miestne (aj vecne) príslušným súdom.