Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 30.03.1984, sp. zn. 4 Cz 24/84, ECLI:CZ:NS:1984:4.CZ.24.1984.1

Právní věta:

Návrh na obnovu řízení o dědictví může podat jen ten, kdo byl účastníkem řízení o dědictví, o jehož obnovu jde. Není rozhodné, zda navrhovatel účastníkem tohoto řízení mohl být nebo měl být; není také rozhodné, z jakého důvodu se řízení o dědictví nezúčastnil.

Soud: Nejvyšší soud České soc. rep.
Datum rozhodnutí: 30.03.1984
Spisová značka: 4 Cz 24/84
Číslo rozhodnutí: 19
Rok: 1986
Sešit: 2-3
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Obnova řízení, Řízení před státním notářstvím
Předpisy: 95/1963 Sb. § 25
§ 28
§ 48 99/1963 Sb. § 228
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Zůstavitel J. M. zemřel bez zanechání závěti.

Státní notářství v Domažlicích projednávalo dědictví pouze s manželkou zůstavitele, neboť o pozůstalých rodičích zůstavitele se nedozvědělo. Do aktiv dědictví státní notářství zařadilo zejména rodinný domek čp. 49 v P. se stavební parcelou a dále zemědělské pozemky v obci S., užívané socialistickou organizací, jakož i vklad na vkladní knížce. Svým rozhodnutím státní notářství určilo obecnou cenu majetku zůstavitele, výši dluhů a čistou hodnotu dědictví a potom rozhodlo o potvrzení nabytí dědictví manželce zůstavitele M. M.

S ohledem na to, že k projednání dědictví nebyli přibráni rodiče zůstavitele, podala matka zůstavitele návrh na obnovu řízení o dědictví.

Státní notářství v Domažlicích svým rozhodnutím povolilo obnovu řízení s poukazem na ustanovení § 24 a § 25 not. ř. a § 228 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Nejvyšší soud ČSR rozhodl o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, tak, ža uvedeným rozhodnutím státního notářství o obnově řízení byl porušen zákon.

Z odůvodnění:

Ve věcech pravomocně skončených je přípustná obnova řízení před státním notářstvím s výjimkou rozhodnutí, jejichž zrušení nebo změny lze dosáhnout podle notářského řádu 1) , jinak. O povolení obnovy rozhoduje státní notářství, které vydalo ve věci rozhodnutí ( § 24 not. ř.).

Od procesních podmínek přípustnosti obnovy je třeba odlišit zvláštní procesní předpoklady povolení obnovy ( § 25 not. ř. a § 234 odst. 2 o. s. ř.). Jedním z nich je to, že návrh na obnovu podala osoba k tomu oprávněná; takovou osobou je ve smyslu ustanovení § 25 not. ř. a § 228 odst. 1 písm. a) o. s. ř. účastník původního řízení.

Pojem účastníka ve smyslu ustanovení § 25 not. ř. a § 228 odst. 1 o. s. ř. nelze ztotožňovat s pojmem účastníka ve smyslu ustanovení § 28 not. ř. vymezujícího podmínky, za kterých lze považovat za účastníky řízení o dědictví ty, kteří splňují zákonné předpoklady stanovené v ustanovení § 28 not. ř. Splnění předpokladů možného účastenství v řízení před státním notářstvím nestačí bez dalšího pro úvahu o účastníku oprávněném podat návrh na obnovu řízení. K tomu je oprávněn jen účastník původního řízení o dědictví, který ovšem musí splňovat i podmínky stanovené v § 28 not. ř. Z hlediska ustanovení § 25 not. ř. a § 228 odst. 1 o. z. není rozhodné, z jakého důvodu se osoba, která jinak byla účastníkem řízení ve smyslu ustanovení § 28 not. ř., původního řízení nezúčastnila.

Z obsahu spisu v této projednávané věci vyplývá, že matka zůstavitele nebyla účastníci původního řízení o dědictví. Jestliže tedy státní notářství k jejímu návrhu povolilo obnovu řízení, porušilo zákon v ustanoveních § 24 a § 25 not. ř. v souvislosti s ustanovením § 228 odst. 1 o. s. ř.

1) zákona č. 95/1963 Sb. (jehož úplné znění se změnami a doplňky bylo vyhlášeno pod č. 72/1983 Sb.)