Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 23.12.1983, sp. zn. 7 Tz 51/83, ECLI:CZ:NS:1983:7.TZ.51.1983.1

Právní věta:

Jestliže byl výkon trestu odnětí svobody přerušen podle § 325 odst. 1 tr. ř., v době přerušení se nevykonává ochranný dohled, který byl obviněnému uložen vedle trestu, jehož výkon byl přerušen. V této době se však vykonává ochranný dohled, který byl obviněnému uložen v jiné trestní věci, v níž byl trest odnětí svobody již vykonán.

Soud: Nejvyšší soud České soc. rep.
Datum rozhodnutí: 23.12.1983
Spisová značka: 7 Tz 51/83
Číslo rozhodnutí: 5
Rok: 1985
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Ochranný dohled, Přerušení výkonu trestu odnětí svobody
Předpisy: 141/1961 Sb. § 325 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Šumperku ze dne 10. ledna 1983 sp. zn. 14 T 96/82 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl.

Z odůvodnění:

Obviněná R. D. byla napadeným rozsudkem okresního soudu v Šumperku uznána vinnou přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 7 písm. c) zák. č. 150/1969 Sb., kterého se dopustila tím, že v době od 26. 2. 1982 do 2. 11. 1982 se nehlásila jedenkrát týdně na OO VB Libina, přestala plnit i další podmínky ochranného dohledu, když až do svého zadržení pobývala mimo trvalé bydliště na více místech ČSSR, přestože jí byl okresním soudem v Šumperku pod sp. zn. 3 T 113/78 uložen ochranný dohled na dva roky a rozsudkem téhož soudu byla 12. 2. 1982 řádně seznámena a podepsala je. Za to byl obviněné uložen nepodmíněný trest odnětí svobody na pět měsíců, pro jehož výkon byla podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. zařazena do druhé nápravně výchovné skupiny. Rozsudek neobsahuje odůvodnění vzhledem k ustanovení § 314d odst. 2 tr. ř.; právní moci nabyl v řízení u soudu prvního stupně dne
10. 1. 1983.

Proti tomuto rozsudku podal ve prospěch obviněné ministr spravedlnosti ČSR stížnost pro porušení zákona. Namítl, že ochranný dohled uložený obviněné na dva roky rozsudkem okresního soudu v Šumperku ze dne 20. 4. 1978 sp. zn. 3 T 113/78 byl celý vykonán dnem 30. 1. 1982, neboť jej obviněná v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zák. č. 44/1973 Sb., o ochranném dohledu vykonávala od 13. 9. 1979, kdy vykonala trest odnětí svobody, vedle kterého jí byl ochranný dohled uložen, a byla propuštěna na svobodu. Vykonávala jej do 9. 4. 1981, kdy byla vzata do výkonu dalšího trestu odnětí svobody ve věci sp. zn. 5 T 133/80 okresního soudu v Šumperku. Do té doby z ochranného dohledu vykonala jeden rok, šest měsíců a dvacet šest dní. Výkon trestu odnětí svobody ve věci sp. zn. 5 T 133/80 okresního soudu v Šumperku byl obviněné přerušen z důvodu těhotenství usnesením ze dne 28. 8. 1981. Potom obviněná opět vykonávala ochranný dohled uložený jí ve věci sp. zn. 3 T 113/78 a dobu dvou let ukončila 30. 1. 1982. Ochranný dohled v trvání jednoho roku uložený jí rozsudkem okresního soudu v Šumperku ve věci 5 T 133/80 obviněná v době, za kterou byla uznána vinnou napadeným rozsudkem, nemohla vykonávat, neboť jí byl přerušen trest odnětí svobody, vedle něhož byl tento ochranný dohled uložen, což lze vyvodit z ustanovení § 5 odst. 1 zák. č. 44/1973 Sb. (srov. k tomu č. 40) 1976 sb. rozh. tr.). Neměla být proto uznána vinnou přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 7 písm. c) zák. č. 150/1969 Sb. Ministr spravedlnosti ČSR proto navrhl, aby bylo vysloveno porušení zákona v neprospěch obviněné, aby napadený rozsudek byl zrušen a dále aby bylo postupováno podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud ČSR přezkoumal v rozsahu uvedeném v § 267 odst. 1 tr. ř. napadený rozsudek okresního soudu v Šumperku a řízení, které mu předcházelo, a dospěl k názoru, že zákon byl napadeným rozsudkem porušen v neprospěch obviněné v rozsahu vytýkaném stížností pro porušení zákona.

Obviněné byl rozsudkem okresního soudu v Šumperku ze dne 20. 4. 1978 sp. zn. 3 T 113/78 vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin uložen také ochranný dohled na dobu dvou let. Trest odnětí svobody uložený tímto rozsudkem obviněná vykonala dne 13. 9. 1979. Od této doby byl u ní vykonáván ochranný dohled v trvání dvou let.

Rozsudkem okresního soudu v Šumperku ze dne 17. 10. 1980 sp. zn. 5 T 133/80 ve spojení s usnesením krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 1. 1981 sp. zn. 19 To 366/80 byl obviněné vedle nepodmíněného trestu odnětí svobody ve výši osmnácti měsíců za úmyslný trestný čin uložen další ochranný dohled na dobu jednoho roku. Výkon trestu nastoupila dne 9. 4. 1981. Do této doby z předchozího ochranného dohledu v trvání dvou let obviněná vykonala jeden rok, šest měsíců a dvacet šest dní.

Usnesením okresního soudu v Pardubicích ze dne 26. 8. 1981 sp. zn. 8 Nt 268/81 byl obviněné podle § 325 odst. 1 tr. ř. přerušen výkon trestu odnětí svobody uložený jí ve věci sp. zn. 5 T 133/80 okresního soudu v Šumperku. Poněvadž podle § 5 odst. 1 zák. č. 44/1973 Sb., o ochranném dohledu se s výkonem ochranného dohledu započne po výkonu trestu odnětí svobody, nebyl u obviněné v době přerušení výkonu tohoto trestu vykonáván ochranný dohled v trvání jednoho roku uložený jí rovněž ve věci sp. zn. 5 T 133/80 okresního soudu v Šumperku (srov. k tomu č. 40/1976 sb. rozh. tr.). Probíhal však u ní v této době výkon předchozího ochranného dohledu v trvání dvou let uložený ve věci sp. zn. 3 T 113/78 okresního soudu v Šumperku, neboť trest odnětí svobody, vedle něhož byl tento ochranný dohled obviněné uložen, již byl celý vykonán. Pak ovšem zbytek tohoto ochranného dohledu byl u obviněné vykonán dnem 30. 1. 1982, neboť činil pět měsíců a čtyři dny a obviněná jej počala vykonávat dnem přerušení výkonu trestu odnětí svobody v jiné trestní věci sp. zn. 5 T 133/80 okresního soudu v Šumperku, tj. 28. 8. 1981.

V době od 26. 2. 1982 do 2. 11. 1982, za kterou byla obviněná napadeným rozsudkem uznána vinnou přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 7 písm. c) zák. č. 150/1969 Sb., se tedy nemohla dopouštět maření výkonu ochranného dohledu, když v této době se u ní žádný ochranný dohled nevykonával. V době výkonu předchozího ochranného dohledu z rozsudku 3 T 113/78, který skončil 30. 1. 1982, však obviněná povinnosti vyplývající z ochranného dohledu řádně plnila.