Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 29.12.1983, sp. zn. 4 Tz 81/83, ECLI:CZ:NS:1983:4.TZ.81.1983.1

Právní věta:

Konanie vedúcej pošty, ktorá zúčtovala na dve poštovné poukážky sumy 11 000,- Kčs a 24 700,- Kčs pre Slovenskú štátnu sporitelňu ako splátky na pôžičku svojho manžela, tieto sumy však do pokladne nevložila, naplňuje znaky dokonaného trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podla § 132 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c) Tr. zák., a nie pokus trestného činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podla § 8 odst. 1, § 136 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a) Tr. zák.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 29.12.1983
Spisová značka: 4 Tz 81/83
Číslo rozhodnutí: 6
Rok: 1985
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Poškozování majetku v socialistickém vlastnictví, Rozkrádání majetku v socialistickém řízení
Předpisy: 140/1961 Sb. § 8 odst. 1
§ 132 odst. 1 písm. c
§ 136 odst. 1 písm. b
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Žiari nad Hronom z 20. júna 1983 sp. zn. 3 T 250/83 a tomuto okresnému súdu prikázal, aby vec znovu prerokoval a rozhodol.

Z odôvodnenia:

Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Žiari nad Hromom z 20. júna 1983 sp. zn. 3 T 250/83 bola obvinená M. B. uznaná za vinnú z pokusu trestného činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 8 odst. 1 Tr. zák., § 136 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako zodpovedná vedúca pošty v Hrabičove, okres Žiar nad Hronom, dňa 20. júla 1982 zúčtovala na poštovú poukážku č. 60 sumu 11 000,- Kčs pre Slovenskú štátnu sporiteľňu v Žiari nad Hronom č. účtu 61-610 129-1, na ktorý jej manžel V. B. splácal pôžičku na stavbu rodinného domu, túto sumu do pokladne nevložila a neodviedla a dňa 13. septembra 1982 opakovanie tým istým spôsobom zúčtovala na poštovú poukážku č. 8 sumu 24 700,- Kčs.

Proti tomuto rozsudku podal generálny prokurátor SSR v lehote uvedenej v § 272 Tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona v neprospech obvinenej. Sťažnosť odôvodnil tým, že obvinená fingovanými poštovými poukážkami, na ktoré nevložila odpovedajúcu sumu do pokladne, zaplatila pôžičku, ktorú mala s manželom. Sumu 35 700,- Kčs Okresná správa spojov v Žiari nad Hronom uhradila Slovenskej štátnej sporiteľni, pobočke v Žiari nad Hronom. Obvinená tak poškodila Okresnú správu spojov o sumu 35 700,- Kčs a o túto sumu zároveň obohatila seba a svojho manžela. Tým naplnila znaky dokonaného trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c) Tr. zák. Nešlo len o pokus, lebo majetok Okresnej správy spojov v Žiari nad Hronom bol skutočne zmenšený o uvedenú sumu, ktorú obvinená po odhalení trestnej činnosti dodatočne zaplatila.

Na základe sťažnosti pre porušenie zákona Najvyšší súd SSR preskúmal podľa § 267 odst. 1 Tr. por. všetky výroky napadnutého rozsudku, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil že zákon bol porušený.

Okresný súd zistil správne skutkový stav na základe dôkazov, kroté vykonal na hlavnom pojednávaní, t. j. najmä na základe priznania obvinenej, výpovedí svedkov Š. Š. a H. R. a listinných dôkazov. Z týchto dôkazov vyplýva, že obvinená ako vedúca pošty v Hrabičove 20. júla 1982 a 13. septembra 1982 zaúčtovala dve poštové poukážky na 24 700,- Kčs a 11 000,- Kčs, teda spolu v sume 35 700,- Kčs, na ktorých uviedla ako odosielateľa svojho manžela V. B. a adresoval ich Slovenskej štátnej sporiteľni, pobočke v Žiari nad Hronom na úhradu pôžičky svojho manžela č. 61-610129-1. Protihodnotu poukážok nevložila do pokladne pošty. Okresná správa spojov v Žiari nad Hronom po prijatí poukážok poukázala sumy na nich uvedené Slovenskej štátnej sporiteľni pobočke v Žiari nad Hronom, ktorá obidve sumy zúčtovala ako splátky na úhradu pôžičky V. B.

Podľa názoru okresného súdu obvinená svojím konaním chcela iba uviesť do omylu Slovenskú štátnu sporiteľňu v tom, že pôžička jej manžela bola zaplatená, a chcela dosiahnuť, aby ju Štátna sporiteľňa už od manžela nevymáhala. Na základe tejto úvahy kvalifikoval konanie obvinenej len ako pokus poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 8 odst. 1, § 136 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a) Tr. zák.

Úvaha okresného súdu nezodpovedá zistenému skutkovému stavu a je mylná. Okresný súd vzal do úvahy len vzťah obvinenej, prípadne jej manžela k Slovenskej štátnej sporiteľni a prehliadol skutočnosť, že obvinená uviedla do omylu predovšetkým Okresnú správu spojov vystavením a odoslaním fingovaných, nekrytých poštových poukážok. Okresná správa spojov skutočne poukázala peniaze Slovenskej štátnej sporiteľni a bola skutočne o sumu 35 700,- Kčs poškodená. O pokus trestného činu podľa § 8 odst. 1, § 136 odst. 1 písm. b) Tr. zák. nemôže ísť ani preto, že obvinená svojím konaním nesledovala cieľ zmariť vymáhanie pohľadávky zo strany Slovenskej štátnej sporiteľne, ale naopak túto pohľadávku uhradila, pravda nie zo svojich prostriedkov, ale z majetku Okresnej správy spojov. Svojím podvodným konaním tým Okresnú správu spojov o uvedenú sumu poškodila a seba, resp. svojho manžela o tú istú sumu obohatila. Jej konanie preto vykazuje všetky znaky dokonaného trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c) Tr. zák.