Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 23.03.1983, sp. zn. 1 To 7/83, ECLI:CZ:NS:1983:1.TO.7.1983.1

Právní věta:

Z hladiska ustanovenia § 48 odst. 1 písm. b) Tr. por. aj nepojatie čiastkových skutkov do odsudzujúceho rozsudku, ktoré súd nepovažoval za dokázané, má pri pokračovaní v trestnom čine povahu oslobodzujúceho rozsudku. Predpokladom pre postup podla § 80 odst. 1 tretia veta Tr. por. o uložení veci, ktorá bola podla § 78 vydaná alebo podla § 79 Tr. por. odňatá, do úschovy na štátnom notárstve je, aby iná osoba na ňu uplatnila právo, o ktorom však sú pochybnosti. Ak na vec, ktorú obvinený podla § 78 Tr. por. vydal, neuplatňuje právo iná osoba, nemožno postupovať iba podla § 80 odst. 1 tretia veta Tr. por. a uložiť vec do úschovy na štátnom notárstve pre prípad, že by si niekto mohol v budúcnosti robiť nárok na vec. /1/

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 23.03.1983
Spisová značka: 1 To 7/83
Číslo rozhodnutí: 52
Rok: 1984
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Věc důležitá pro trestní řízení
Předpisy: 141/1961 Sb. § 46
§ 48 odst. 1 písm. b
§ 80 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 52/1984 sb. rozh.

Z hľadiska ustanovenia § 48 odst. 1 písm. b) Tr. por. aj nepojatie čiastkových skutkov do odsudzujúceho rozsudku, ktoré súd nepovažoval za dokázané, má pri pokračovaní v trestnom čine povahu oslobodzujúceho rozsudku.

Predpokladom pre postup podľa § 80 odst. 1 tretia veta Tr. por. o uložení veci, ktorá bola podľa § 78 vydaná alebo podľa § 79 Tr. por. odňatá, do úschovy na štátnom notárstve je, aby iná osoba na ňu uplatnila právo, o ktorom však sú pochybnosti. Ak na vec, ktorú obvinený podľa § 78 Tr. por. vydal, neuplatňuje právo iná osoba, nemožno postupovať iba podľa § 80 odst. 1 tretia veta Tr. por. a uložiť vec do úschovy na štátnom notárstve pre prípad, že by si niekto mohol v budúcnosti robiť nárok na vec. 1)

(Uznesenie Najvyššieho súdu SSR z 23. 3. 1983 sp. zn. 1 To 7/83.)

Krajský súd v Bratislave uznesením z 15. októbra 1982 sp. zn. 1 T 2/72 zrušil podľa § 48 odst. 1 písm. a), c) Tr. por. zaistenie vecí, a to sumy 19 178,40 Kčs obvineného F. N., ďalej vkladnej knižky č. 607600, znejúcej na meno R. N. s vkladom 27 960,20 Kčs, nachádzajúcich sa v depozite Krajskej prokuratúry v Bratislave pod č. 7/71. Súčasne podľa § 80 odst. 1 Tr. por. nariadil vrátiť sumu 19 178,40 Kčs obvinenému F. N., uvedenú vkladnú knižku č. 607600 s vkladom 27 960,20 Kčs R. N. a ďalšiu sumu 30 000 Kčs, nachádzajúcu sa v depozite Krajskej prokuratúry v Bratislave pod č. 9/71, obvinenému J. N.

Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti krajského prokurátora a obvineného F. N. zrušil napadnuté uznesenie okrem výroku, ktorým bolo podľa § 80 odst. 1 Tr. por. nariadené vrátiť obvinenému J. N. sumu 30 000 Kčs, nachádzajúcu sa v depozite Krajskej prokuratúry v Bratislave pod č. 9/71.

Súčasne rozhodol, že podľa § 48 odst. 1 písm. b) Tr. por. zrušuje zaistenie veci, a to sumy 19 178,40 Kčs obvineného F. N. a vkladnej knižky č. 607600, vystavenej na meno R. N. s vkladom 27 960,20 Kčs, nachádzajúcich sa v depozite Krajskej prokuratúry v Bratislave pod č. 7/71.

Z odôvodnenia:

Najvyšší súd SSR na podklade podaných sťažností v zmysle § 147 odst. 1 Tr. por. preskúmal správnosť výrokov napadnutého uznesenia i konanie, ktoré mu predchádzalo, a zistil toto:

Krajský súd správne rozhodol v tej časti uznesenia, ktorou zrušil zaistenie vecí, a to sumy 19 178,40 Kčs odsúdeného F. N. a vkladnej knižky č. 607600 vystavenej na meno R. N. s vkladom 27 960,20 Kčs, ktoré sa nachádzajú v depozite Krajskej prokuratúry v Bratislave pod č. 7/71. Urobil však chybu pri použití zrušovacích dôvodov.

Z obsahu spisu vyplýva, že uznesením krajského prokurátora v Bratislave z 15. 7. 1971 sp. zn. 2 Kv 7/71 boli podľa § 47 odst. 1, 4 Tr. por. zaistené na náhradu škody pre JRD Vajnory u obvineného F. N. suma 25 000 Kčs a vkladná knižka č. 607600, vystavená na meno jeho manželky R. N. s vkladom 35 000 Kčs. Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 24. 1. 1973, sp. zn. 1 T 2/72, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SSR z 31. 7. 1973 sp. zn. 1 To 20/73 bol obvinený F. N. uznaný za vinného z pokračujúceho trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 9 odst. 2, § 132 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b), odst. 4 Tr. zák., z trestného činu krádeže podľa § 9 odst. 2, § 247 odst. 1 Tr. zák., obvinený J. N. z pokračujúceho trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 9 odst. 2, § 132 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b), c) Tr. zák., a boli odsúdení: F. N. na trest odňatia slobody v trvaní 12 rokov, J. N. v trvaní 4 rokov a bola im stanovená povinnosť nahradiť spôsobenú škodu poškodeným stranám v rozsahu, ako sa v citovaných rozsudkoch uvádza. Obvinený F. N. nebol však v tomto rozsudku krajského súdu uznaný za vinného aj za čiastkový skutok uvedený v bode 5. obžaloby, podľa ktorého mal spolu s J. N. a A. M. odcudziť v noci z 11. na 12. 1. 1971 po vlámaní sa do kancelárie JRD vo Vajnoroch ohňovzdornú pokladnicu so sumou 198 228 Kčs. Tento skutok súd vypustil, lebo ho nepovažoval za dokázaný.

Keďže neprevzatie uvedeného čiastkového skutku z obžaloby do odsudzujúceho výroku rozsudku treba analogicky hodnotiť ako oslobodzujúci rozsudok, a keďže k zaisteniu uvedených vecí došlo v prípravnom konaní v záujme uspokojenia nároku poškodeného JRD Vajnory, krajský súd nesprávne aplikoval pri zrušení zaistenia vecí dôvody uvedené v ustanovení § 48 odst. 1 písm. a), c) Tr. por. Do úvahy prichádzal zrušovací dôvod podľa § 48 odst. 1 písm. b) Tr. por.

Námietka krajského prokurátora v sťažnosti v tom smere, že veci boli zaistené nielen na uspokojenie nároku poškodeného JRD Vajnory, ale všetkých poškodených prichádzajúcich do úvahy, nie je opodstatnená, pretože je v rozpore s obsahom uznesenia z 15. 7. 1971, ktoré v prípravnom konaní vydal sám krajský prokurátor.

Preto Najvyšší súd SSR zrušil chybnú časť napadnutého uznesenia a sám rozhodol tak, že podľa § 48 odst. 1 písm. b) Tr. por. zrušil zaistenie sumy 19 178,40 Kčs a vkladnej knižky č. 607600 vystavenej na meno R. N. s vkladom 27 960,20 Kčs (sumy chýbajúce oproti stavu pri zaistení boli poukázané na podklade výkonu súdnych rozhodnutí ďalším poškodeným stranám).

Zaistenie nároku poškodeného, vykonané podľa § 47 odst. 1 Tr. por. sa zruší za podmienok uvedených v § 48 odst. 1 Tr. por. Z tohto ustanovenia vyplýva, že súd môže len zrušiť zaistenie (rušia sa obmedzenia vyplývajúce zo zaistenia), zákon však nedáva súdu možnosť rozhodovať o tom, komu má byť vec odovzdaná (porov. rozhodnutie č. 31/1970 Zb. rozh. tr.). Preto Najvyšší súd SSR zrušil aj tú časť uznesenia krajského súdu, ktorou nariadil vrátiť uvedenú sumu odsúdenému F. N. a vkladnú knižku R. N.

Naproti tomu v súlade so zákonom rozhodol krajský súd v tej časti výroku uznesenia, kde podľa § 80 odst. 1 Tr. por. nariadil vrátiť sumu 30 000 Kčs odsúdenému J. N. Suma sa nachádza v depozite krajskej prokuratúry por č. 9/71. Na rozdiel od predchádzajúcich vecí tu nedošlo k postupu podľa § 47 odst. 1 Tr. por., smerujúcemu k zaisteniu nároku poškodenej strany, ale uvedenú sumu vydal v zmysle § 78 odst. 1 Tr. por. J. N. na výzvu vyšetrovateľa VB, lebo bolo podozrenie, že táto suma pochádza z rozkrádania na škodu JRD Vajnory. Z tohoto rozkrádania však J. N. nebol uznaný za vinného.

Podľa § 80 odst. 1 Tr. por. ak vec, ktorá bola podľa § 78 Tr. por. vydaná alebo podľa § 79 Tr. por. odňatá, nie je na ďalšie konanie potrebná, a ak neprichádza do úvahy jej prepadnutie alebo zhabanie, vráti sa tomu, kto ju vydal alebo komu bola odňatá. Ak na vec uplatňuje právo iná osoba, vydá sa tomu, koho právo na vec je nepochybné. Pri pochybnostiach sa vec uloží do úschovy na štátnom notárstve a osoba, ktorá si na vec robí nárok, sa upozorní, aby ho uplatnila v konaní o občianskoprávnych veciach.

Z hľadiska podmienok § 80 odst. 1 Tr. por. v danom prípade treba konštatovať, že trestné stíhanie bolo v čase vydania napadnutého uznesenia už právoplatne skončené, takže vec už nebola potrebná na ďalšie konanie. Prepadnutie veci ( § 55 Tr. zák.) nebolo vyslovené, nebolo uložené ani zhabanie veci ( § 73 Tr. zák.). Žiadna iná osoba právo na vec neuplatnila, a preto krajský súd správne nariadil vydať sumu 30 000 Kčs odsúdenému J. N., ktorý ju vydal na výzvu vyšetrovateľa VB.

Len v prípade, že by tu boli pochybnosti na podklade uplatnenia práva inou osobou, prichádzal by do úvahy postup, ktorý navrhol krajský prokurátor, a to uložiť sumu 30 000 Kčs do úschovy na štátnom notárstve, pričom osoba, ktorá by si robila nárok, by bola upozornená, aby ho uplatnila v občianskoprávnom konaní. V tomto smere nepostačuje tvrdenie krajského prokurátora, že môže prichádzať do úvahy ako poškodená organizácia Slovenská štátna poisťovna, ktorá pravdepodobne na základe poistenia uhradila škodu poškodeným stranám.

Preto Najvyšší súd SSR ponechal v napadnutom uznesení nedotknutý výrok, ktorým krajský súd podľa § 80 odst. 1 Tr. por. nariadil vrátiť sumu 30 000 Kčs, nachádzajúcu sa v depozite Krajskej prokuratúry v Bratislave pod č. 9/71, odsúdenému J. N. ( 52/1984 SbRt.)

1) Poznámka redakcie: Ak prichádza do úvahy uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody na vydanej alebo odňatej veci, súd vzhľadom na § 46 Tr. por. upozorní poškodeného, že môže svoj nárok na náhradu škody na takej veci uspokojiť v občianskoprávnom konaní o výkone rozhodnutia (porov. č. 22/1975 sb. rozh. tr.). Pritom je vhodné postupovať tak, aby uspokojenie nároku nebolo zmarené.