Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 22.07.1982, sp. zn. 6 Cz 6/82, ECLI:CZ:NSSR:1982:6.CZ.6.1982.1

Právní věta:

Z úpravy zodpovednosti za škodu spôsobenú pracovníkom podla ustanovení oddielu druhého hlavy ôsmej Zákonníka práce vyplýva možnosť volby organizácie uplatniť nárok na náhradu škody z dôvodu zodpovednosti pracovníka za škodu v zmysle ustanovenia § 172 Zák. práce, aj keď môže byť daná zodpovednosť iného pracovníka za tu istú škodu v zmysle ustanovenia § 176 Zák. práce alebo § 178 Zák. práce.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 22.07.1982
Spisová značka: 6 Cz 6/82
Číslo rozhodnutí: 29
Rok: 1984
Sešit: 6
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Náhrada škody zaměstnancem
Předpisy: 65/1965 Sb. § 172
§ 176
§ 178
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Žalujúca organizácia sa žalobou domáhala, aby súd zaviazal žalovanú zaplatiť jej náhradu škody 800 Kčs. Uviedol, že žalovaná prevzala a pre pracovné účely používala elektrickú kalkulačku zn. Faber Castel TR 2 (inventárne č. 12506) v hodnote 887 Kčs a 16. 5. 1979 zahlásila, že kalkulačka jej bola odcudzená z neuzamknutého stola. V priebehu konania žalujúca organizácia upresnila odôvodnenie tak, že na oddelení, kde žalovaná pracovala, boli v inventúrnom zozname uvedené dve kalkulačky zn. Faber Castel TR 2, a to kalkulačka inventárne č. 12504 v miestnosti žalovanej a kalkulačka inventárne č. 12506, ktorú v susednej miestnosti používala pracovníčka J. D. Zrejme však došlo k zámene týchto kalkulačiek, lebo sa zistilo, že kalkulačka inventárne č. 12504 je v oprave.

Žalovaná žiadala žalobu zamietnuť. Bránila sa tým, že pracovný stôl, z ktorého sa jej kalkulačka stratila, nezamykala, pretože tam boli rôzne doklady potrebné aj pre ostatné spolupracovníčky, ako aj tým, že šlo o stratu kalkulačky, ktorá bola evidovaná u inej pracovníčky.

Obvodný súd Bratislava 4 rozsudkom žalobu zamietol. V odôvodnení uviedol, že žalovaná nemala kalkulačku inventárne č. 12504 zverenú na písomné potvrdenie a keďže stratenú kalkulačku inventárne č. 12506 mala zverenú na podpis pracovníčka J. D., je za jej stratu zodpovedná v prvom rade ona. Len v prípade, že by sa táto pracovníčka zbavila svojej zodpovednosti podľa ustanovenia § 178 ods. 2 Zák. práce a zároveň by bolo preukázané, že stratu zavinila žalovaná, prichádzala by do úvahy jej zodpovednosť.

Na odvolanie žalobcu Mestský súd v Bratislave svojím rozsudkom potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa a stotožnil sa s jeho závermi.

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, tak, že uvedenými rozsudkami súdov obidvoch stupňov bol porušený zákon.

Z odôvodnenia:

V prejednávanej veci bolo vykonaným dokazovaním preukázané, že na oddelenie, kde pracovala žalovaná, boli pridelené dve kalkulačky typu Faber Castel TR 2, inventárne č. 12504 a 12506. Kalkulačka inventárne č. 12506 bola zverená na podpis pracovníčke J. D., žalovanej bola pridelená (nie však na podpis kalkulačka inventárne č. 12504. Keďže obe kalkulačky boli celkom rovnaké, došlo k ich zámene a v skutočnosti kalkulačku inventárne č. 12506 používala žalovaná a kalkulačku inventárne č. 12504 používala pracovníčka J. D. Zámena je zrejmá z toho, že z neuzamknutého stola žalovanej sa stratila kalkulačka inventárne č. 12506, kým kalkulačka inventárne č. 12504 sa v deň straty kalkulačky č. 12506 nachádzala u pracovníčky J. D. a až nasledujúceho dňa bola daná do opravy. Nemožno súhlasiť s právnym názorom súdu prvého stupňa, podľa ktorého žalobca bol povinný vymáhať škodu od pracovníčky, ktorá mala vec zverenú na písomné potvrdenie ( § 178 ods. 1 Zák. práce), a iba v prípade, že by sa zbavila zodpovednosti podľa ustanovenia § 178 ods. 2 Zák. práce, by bolo možné brať na zodpovednosť iného pracovníka podľa ustanovenia § 172 ods. 1 Zák. práce. Ak prichádza do úvahy zodpovednosť dvoch alebo viacerých subjektov podľa ustanovení Zákonníka práce, 1) treba posúdiť zodpovednosť každého z nich, aj keď poškodený uplatňuje nárok len proti jednému z týchto subjektov, a to so zreteľom na zásadu delenej zodpovednosti. Súd túto zodpovednosť subjektov môže posúdiť ako otázku predbežnú.

Súdy sa v prejednávanej veci nedostatočne zaoberali tým, či žalovaná zodpovedá za škodu podľa ustanovenia § 172 Zák. práce. Nehodnotili skutočnosť, že ukladala kalkulačku do pracovného stola, ktorý nezamykala, hoci uzamykateľný bol, ani jej tvrdenie, že tak nerobila preto, lebo v stole mala doklady potrebné aj pre ostatné spolupracovníčky. Súdy obidvoch stupňov v odôvodnení rozsudku uviedli, že zavinené porušenie povinností žalovanou nebolo preukázané; pre toto konštatovanie však nemali dostatok skutkových zistení; v tomto smere totiž nevykonali potrebné dôkazy.

Z uvedeného vyplýva, že súdy obidvoch stupňov porušili svojimi rozhodnutiami zákon v ustanoveniach § 6, § 120 ods. 1, § 132 a § 153 ods. 1 O. s. p. a odvolací súd aj v ustanovení § 219 O. s. p. v súvislosti s ustanoveniami § 172 a § 178 Zák. práce.

1) zákona č. 65/1965 Zb. (ktorého úplné znenie bolo vyhlásené pod č. 55/1975 Zb.; ďalšiu zmenu pozri v zákone č. 72/1982 Zb.).