Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 13.07.1982, sp. zn. 5 Tz 53/82, ECLI:CZ:NS:1982:5.TZ.53.1982.1

Právní věta:

V konaní o sťažnosti proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa o postúpení veci podla § 222 odst. 2 Tr. por. môže nadriadený súd postupovať podla § 149 odst. 2 Tr. por. per analogiam a pri zrušení napadnutého uznesenia, ak je to pre náležité objasnenie veci potrebné, vrátiť vec prokurátorovi na došetrenie.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 13.07.1982
Spisová značka: 5 Tz 53/82
Číslo rozhodnutí: 31
Rok: 1984
Sešit: 4-5
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Postoupení věci, Stížnost, Vrácení věci prokurátovi k došetření
Předpisy: 141/1961 Sb. § 149 odst. 2
§ 222 odst. 2
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 31/1984 sb. rozh.

V konaní o sťažnosti proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa o postúpení veci podľa § 222 odst. 2 Tr. por. môže nadriadený súd postupovať podľa § 149 odst. 2 Tr. por. per analogiam a pri zrušení napadnutého uznesenia, ak je to pre náležité objasnenie veci potrebné, vrátiť vec prokurátorovi na došetrenie.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 13. 7. 1982 sp. zn. 5 Tz 53/82.)

Okresný prokurátor v Trnave podal proti obvinenému V. M. obžalobu pre trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 158 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že ako predseda MNV v Ch. v období rokov 1977 až 1981 neoprávnene vykonával funkciu vedúceho Drobnej prevádzkárne pri MNV v Ch., hoci mu to bolo uznesením rady ONV v Trnave č. 99 zo 4. 5. 1973 zakázané; za výkon tejto funkcie poberal pod cudzími menami mesačnú mzdu a tak za uvedené obdobie získal spolu 35 000 Kčs.

Okresný súd v Trnave uznesením z 8. februára 1982 sp. zn. 6 T 332/81 postúpil vec podľa § 222 odst. 2 Tr. por. Okresnému národnému výboru v Trnave na prejednanie kárneho previnenia podľa § 76 a nasl. Zák. práce.

Krajský súd v Bratislave uznesením z 24. marca 1982 sp. zn. 2 To 197/82 zamietol sťažnosť okresného prokurátora podľa § 148 odst. 1 písm. c) Tr. por.

Najvyšší súd SSR zrušil na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného V. M., rozhodnutia súdov obidvoch stupňov a okresnému prokurátorovi v Trnave prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

Z odôvodnenia:

Najvyšší súd SSR upozornil v dôvodoch rozsudku predovšetkým za nedostatky a medzery v skutkových zisteniach, ktoré bolo treba odstrániť v záujme náležitého objasnenia, či konanie obvineného nezakladá znaky žalovaného, resp. iného trestného činu.

V ďalšom Najvyšší súd SSR uviedol:

Pri správnom postupe mal krajský súd sťažnosti okresného prokurátora vyhovieť a postupovať podľa § 149 odst. 2 Tr. por. per anal., t. j. pri zrušení napadnutého uznesenia o postúpení veci vec vrátiť okresnému prokurátorovi na došetrenie, lebo náležité objasnenie veci vyžaduje rozsiahle došetrenie, vrátane znaleckého dokazovania znalcom z odboru ekonomiky.

Podľa ustanovenia § 149 odst. 2 Tr. por. môže súd rozhodujúci o sťažnosti proti uzneseniu o zastavení trestného stíhania, ak je to pre náležité objasnenie veci potrebné, pri zrušení napadnutého uznesenia vrátiť vec prokurátorovi na došetrenie, a to aj v tom prípade, keď trestné stíhanie bolo zastavené až po nariadení hlavného pojednávania ( § 223 a 231).

Citované zákonné ustanovenia hovorí v súvislosti s týmto postupom len o prípadoch, v ktorých súd prvého stupňa zastavil trestné stíhanie. Podľa názoru Najvyššieho súdu SSR ustanovenie § 149 odst. 2 Tr. por. možno analogicky použiť aj v prípadoch, v ktorých súd prvého stupňa postúpil vec inému orgánu preto, že nejde o trestný čin alebo prečin, ale o priestupok alebo kárne previnenie, o ktorých je tento orgán príslušný rozhodovať. Rozhodnutie o postúpení veci podľa § 222 odst. 2 Tr. por. sa svojím obsahom a významom rovná uzneseniu o zastavení trestného stíhania (porov. č. 3/1974 Zb. rozh. tr.). Analogické použitie § 149 odst. 2 Tr. por. zabraňuje prieťahom, ktoré by nevyhnutne vznikli tým, že by súd prvého stupňa, ktorý nesprávne rozhodol o postúpení veci na hlavnom pojednávaní podľa § 222 odst. 2 Tr. por., nemohol vec po zrušení uznesenia o postúpení veci vrátiť prokurátorovi na došetrenie bez splnenia podmienok uvedených v § 221 odst. 1 a 2 Tr. por. a musel by aj rozsiahlejšie dokazovanie vykonávať sám na hlavnom pojednávaní.