Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 26.01.1983, sp. zn. 1 To 145/82, ECLI:CZ:NS:1983:1.TO.145.1982.1

Právní věta:

Podkladom pre rozhodnutie súdu v adhéznom konaní o nároku štátu na regresnú náhradu podla zákona č. 33/1965 Zb. môže byť len návrh toho Okresného ústavu národneho zdravia, ktorý je miestne príslušný na uplatnenie regresnej náhrady. V zmysle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 34/1965 Zb. v znení neskorších predpisov je na uplatnenie regresnej náhrady miestne príslušným ten OÚNZ, v obvode ktorého došlo k poškodeniu zdravia, ktoré je dôvodom povinnosti na regresnú náhradu.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 26.01.1983
Spisová značka: 1 To 145/82
Číslo rozhodnutí: 32
Rok: 1984
Sešit: 4-5
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Adhezní řízení, Náhrada regresní
Předpisy: 141/1961 Sb. § 43 odst. 2 34/1965 Sb. § 8 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 32/1984 sb. rozh.

Podkladom pre rozhodnutie súdu v adhéznom konaní o nároku štátu na regresnú náhradu podľa zákona č. 33/1965 Zb. môže byť len návrh toho Okresného ústavu národneho zdravia, ktorý je miestne príslušný na uplatnenie regresnej náhrady.

V zmysle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 34/1965 Zb. v znení neskorších predpisov je na uplatnenie regresnej náhrady miestne príslušným ten OÚNZ, v obvode ktorého došlo k poškodeniu zdravia, ktoré je dôvodom povinnosti na regresnú náhradu.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 26. januára 1983 sp. zn. 1 To 145/82.)

Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 20. októbra 1982 sp. zn. 1 T 39/82 bol obvinený J. G. uznaný za vinného z dvojnásobného trestného činu vraždy podľa § 8 odst. 1, § 219 Tr. zák., pokusu trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 8 odst. 1, § 222 odst. 1 Tr. zák. a z trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 238 odst. 1, 2 písm. a) Tr. zák.

Za to mu bol uložený úhrnný výnimočný trest odňatia slobody v tretej nápravnovýchovnej skupine. Súčasne mu bola podľa § 228 odst. 1 Tr. por. uložená povinnosť nahradiť čs. štátu, zastúpenému OÚNZ v Trnave a Galante, regresnú náhradu v sume 20 000 Kčs na účet finančného odboru ONV v Trnave a v sume 20 000 Kčs na účet finančného odboru ONV v Galante. Bola mu uložená aj povinnosť nahradiť poškodeným M. M. škodu v sume 3450 Kčs a M. S. v sume 4000 Kčs.

Najvyšší súd SSR na základe odvolania OÚNZ v Trnave zrušil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o náhrade škody, ktorým bola obvinenému uložená povinnosť nahradiť čs. štátu, zastúpenému OÚNZ v Trnave a Galante, regresnú náhradu na účet finančného odboru ONV v Trnave v sume 20 000 Kčs a na účet finančného odboru ONV v Galante 20 000 Kčs a vo veci rozhodol sám tak, že podľa § 228 odst. 1 Tr. por. uložil obvinenému J. G. povinnosť nahradiť čs. štátu, zastúpenému OÚNZ v Trnave na účet finančného odboru ONV v Trnave škodu v sume 40 000 Kčs.

Z odôvodnenia:

Okresný ústav národného zdravia v Trnave podal odvolanie proti výroku rozsudku krajského súdu, ktorým rozhodol o regresnej náhrade. Vytýkal nesprávnosť rozhodnutia krajského súdu v tom, že obidve regresné náhrady neprisúdil čs. štátu na účet finančného odboru ONV v Trnave, hoci k usmrteniu obidvoch poškodených B. S. a F. M. došlo v obci Majcichov, teda v obvode okresu Trnava. Podľa odvolateľa na uplatnenie regresnej náhrady za usmrtenie bol v obidvoch prípadoch miestne príslušný OÚNZ v Trnave a regresná náhrada mala byť prisúdená na účet finančného odboru toho ONV, v obvode ktorého došlo k usmrteniu. Navrhol preto zrušiť výroky o regresnej náhrade s tým, aby obidve regresné náhrady spolu v sume 40 000 Kčs boli prisúdené čs. štátu na účet finančného odboru ONV v Trnave.

Krajský súd nepostupoval správne, keď rozhodol o regresnej náhrade tak, že 20 000 Kčs prisúdil čs. štátu na účet finančného odboru ONV v Trnave (usmrtenie B. S.) a 20 000 Kčs prisúdil čs. štátu na účet finančného odboru ONV v Galante (usmrtenie F. M.).

Z obsahu spisu vyplýva, že zaplatenie regresnej náhrady proti obžalovanému včas a riadne uplatnil Okresný ústav národného zdravia v Trnave, a to v súvislosti s úmyselným spôsobením smrti B. S. 20 000 Kčs a úmyselným spôsobením smrti F. M. tiež 20 000 Kčs. Okresný ústav národného zdravia v Galante tiež uplatnil v prípravnom konaní regresnú náhradu v sume 20 000 Kčs v súvislosti s usmrtením F. M.

Krajský súd bez toho, aby to v odôvodnení rozsudku bližšie vysvetlil, prisúdil regresnú náhradu v sume 20 000 Kčs čs. štátu na účet finančného odboru ONV v Trnave a 20 000 Kčs čs. štátu na účet finančného odboru ONV v Galante. V tejto časti je rozsudok v podstate nepreskúmateľný ( § 125 Tr. por.).

Podľa § 8 odst. 1 vyhlášky č. 34/1965 Zb. v znení vyhlášky č. 86/1968 Zb., ktorou sa vykonáva Zákon o regresných náhradách (zák. č. 33/1965 Zb.), miestne príslušný na prípravu podkladov a na uplatnenie regresnej náhrady je okresný ústav národného zdravia, v obvode ktorého došlo k poškodeniu zdravia, ktoré je dôvodom povinnosti na regresnú náhradu. Keďže v danom prípade k úmyselnému usmrteniu B. S. a F. M. došlo v obci Majcichov, ktorá je v obvode okresu Trnava, príslušný na uplatnenie regresnej náhrady bol Okresný ústav národného zdravia v Trnave. Len návrh tohto OÚNZ ako miestne príslušného mohol byť podkladom pre rozhodnutie krajského súdu v adhéznom konaní. Z ustanovenia § 4 odst. 2 a § 31 odst. 1 vyhlášky č. 34/1965 Zb. (v znení citovaných neskorších predpisov) vyplýva, že dispozícia s pohľadávkami z priznaných regresných náhrad prislúcha finančnému odboru ONV, ktorý pohľadávky spravuje. Preto pri postupe zodpovedajúcom zákonu mal krajský súd, ak nezistil podmienky pre zníženie regresnej náhrady ( § 25 odst. 2 vyhl. č. 34/1965 Zb.), prisúdiť na podklade § 3 písm. c), § 4 odst. 2 zákona č. 33/1965 Zb. a § 39 odst. 1 vyhl. č. 34/1965 Zb. (v znení citovaných neskorších predpisov) regresnú náhradu za úmyselné usmrtenie dvoch osôb, spolu 40 000 Kčs (20 000 Kčs za jednu osobu), čs. štátu na účet finančného odboru ONV v Trnave.