Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 03.11.1982, sp. zn. 1 To 113/82, ECLI:CZ:NS:1982:1.TO.113.1982.1

Právní věta:

Z ustanovenia § 191 odst. 2 Tr. por. vyplýva, že s právoplatným rozhodnutím súdu o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie sa spája účinok, že sa vec vracia do štádia prípravného konania. To znamená, že orgány prípravného konania musia dodržiavať všetky predpisy, ktoré upravujú postup v tomto štádiu konania, vrátane ustanovení o zoznámení obvineného s výsledkami vyšetrovania (§ 166 Tr. por.), resp. o upozornení obvineného na možnosť preštudovať spisy po skončení vyhladávania (§ 169 písm. b/ Tr. por.) po došetrení veci. Ak bola podaná obžaloba voči viacerým obvineným a nariadené došetrenie sa týkalo len niektorých z nich, vyšetrovatel je povinný zoznámiť s výsledkami došetrenia, resp. vyhladávací orgán upozorniť na možnosť preštudovať spisy iba tých obvinených, ktorých sa týkali výsledky došetrenia.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 03.11.1982
Spisová značka: 1 To 113/82
Číslo rozhodnutí: 30
Rok: 1984
Sešit: 4-5
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Řízení přípravné, Vrácení věci prokurátovi k došetření
Předpisy: 141/1961 Sb. § 166
§ 169 písm. b
§ 191 odst. 2
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 30/1984 sb. rozh.

Z ustanovenia § 191 odst. 2 Tr. por. vyplýva, že s právoplatným rozhodnutím súdu o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie sa spája účinok, že sa vec vracia do štádia prípravného konania. To znamená, že orgány prípravného konania musia dodržiavať všetky predpisy, ktoré upravujú postup v tomto štádiu konania, vrátane ustanovení o zoznámení obvineného s výsledkami vyšetrovania ( § 166 Tr. por.), resp. o upozornení obvineného na možnosť preštudovať spisy po skončení vyhľadávania ( § 169 písm. b/ Tr. por.) po došetrení veci.

Ak bola podaná obžaloba voči viacerým obvineným a nariadené došetrenie sa týkalo len niektorých z nich, vyšetrovateľ je povinný zoznámiť s výsledkami došetrenia, resp. vyhľadávací orgán upozorniť na možnosť preštudovať spisy iba tých obvinených, ktorých sa týkali výsledky došetrenia.

(Uznesenie Najvyššieho súdu SSR z 3. 11. 1982 sp. zn. 1 To 113/82.)

Uznesením Krajského súdu v Bratislave z 18. 8. 1982 sp. zn. 1 T 33/82 bola podľa § 188 odst. 1 písm. f) Tr. por. vrátená vec proti obvinenému Š. G. a spol. pre trestný čin podľa § 132 Tr. zák. a iné na došetrenie krajskému prokurátorovi.

Najvyšší súd SSR zrušil na základe sťažnosti krajského prokurátora uvedené uznesenie súdu prvého stupňa a uložil mu, aby o veci znovu konal a rozhodol.

Z odôvodnenia:

V dôvodoch napadnutého uznesenia krajský súd okrem iného uviedol, že predchádzajúcim vrátením veci prokurátorovi na došetrenie sa vec dostala v zmysle § 191 odst. 2 Tr. por. späť do prípravného konania a že teda po došetrení veci mali byť oboznámení s výsledkami vyšetrovania nielen obžalovaní Š. G., F. R. a P. Ch., ale aj obžalovaní M. D. a M. K. Zo skutočnosti, že títo dvaja obžalovaní ani ich obhajcovia neboli po došetrení veci oboznámení s výsledkami vyšetrenia, hoci nová obžaloba krajského prokurátora sa týka aj ich, vyvodil krajský súd záver, že obžalovaní M. D. a M. K. boli závažným spôsobom ukrátení o svoje práva. Podľa názoru krajského súdu aj títo dvaja obžalovaní, hoci boli už oboznámení s výsledkami vyšetrovania po skončení vyšetrovania pred vrátením veci na došetrenie a hoci sa nariadené došetrovanie ich veci netýkalo, mali byť po skončení došetrenia znovu oboznámení s výsledkami vyšetrovania v zmysle § 166 Tr. por.

Najvyšší súd SSR nepovažuje uvedený názor za správny.

Vyšetrovateľ neurobil chybu, keď po skončení došetrenia, ktoré nariadil Krajský súd v Bratislave uznesením z 5. 6. 1981 sp. zn. 1 T 12/81, neoboznámil s výsledkami došetrenia aj obžalovaných M. D. a M. K. Došetrenie požadované uvedeným uznesením krajského súdu sa netýkalo trestnej činnosti týchto dvoch obžalovaných, ale len trestnej činnosti obžalovaných Š. G., F. R. a P. Ch. Títo traja obžalovaní a ich obhajcovia boli v zmysle § 166 Tr. por. po skončení došetrenia oboznámení s jeho výsledkami. Obžalovaní M. D. a M. K., ktorých sa nariadené došetrenie netýkalo boli, čo sa týka ich trestnej činnosti nesúvisiacej s trestnou činnosťou ostatných spoluobžalovaných, oboznámení s výsledkami vyšetrovania po skončení vyšetrovania. Názor krajského súdu, že aj oni mali byť znova oboznámení s výsledkami došetrenia, keďže bola podaná aj proti nim spoločná obžaloba, je nesprávny. Výsledky došetrenia sa netýkali trestnej činnosti obžalovaných M. D. a M. K., a preto nebolo treba ich znovu oboznamovať s výsledkami vyšetrovania.