Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 22.07.1982, sp. zn. 7 Tz 62/82, ECLI:CZ:NS:1982:7.TZ.62.1982.1

Právní věta:

Zahladiť možno len celé odsúdenie, nie iba jeho časť, vzťahujúcu sa na niektorý z viacerých trestov, uložených popri sebe (§ 70 odst. 2, 3 Tr. zák.). Ustanovenie § 70 odst. 2, 3 Tr. zák. sa použijú primerane aj v prípade, keď bolo páchatelovi uložených viac trestov popri sebe, z ktorých niektoré sa zahládzajú výrokom súdu, iné zo zákona.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 22.07.1982
Spisová značka: 7 Tz 62/82
Číslo rozhodnutí: 35
Rok: 1983
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Zahlazení odsouzení
Předpisy: 140/1961 Sb. § 70 odst. 2
§ 70 odst. 3
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 35/1983 sb. rozh.

Zahladiť možno len celé odsúdenie, nie iba jeho časť, vzťahujúcu sa na niektorý z viacerých trestov, uložených popri sebe ( § 70 odst. 2, 3 Tr. zák.).

Ustanovenie § 70 odst. 2, 3 Tr. zák. sa použijú primerane aj v prípade, keď bolo páchateľovi uložených viac trestov popri sebe, z ktorých niektoré sa zahládzajú výrokom súdu, iné zo zákona.

(Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR z 22. 7. 1982 sp. zn. 7 Tz 62/82.)

Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatné uznesenie Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 15. apríla 1982 sp. zn. Nt 9/82 a tomuto okresnému súdu prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol.

Z odôvodnenia:

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi rozhodol na verejnom zasadnutí 15. apríla 1982 o žiadosti Ľ. T. o zahladenie odsúdenia tak, že podľa § 69 odst. 1 písm. d) Tr. zák. zahladil odsúdenie na peňažný trest vo výmere 2000 Kčs, ktorý mu bol právoplatne uložený rozsudkom Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši z 25. januára 1979 sp. zn. 5 T 2/79.

Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 27. apríla 1982.

Proti tomuto uzneseniu podal generálny prokurátor SSR podľa § 266 odst. 1 Tr. por. v lehote uvedenej v § 272 Tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona v neprospech Ľ. T. Vyčítal v nej okresnému súdu, že v rozpore so zákonom zahladil odsúdenie na peňažný trest, hoci Ľ. T. bol uvedeným právoplatným rozsudkom uložený popri peňažnom treste aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, u ktorého ešte nenastal účinok v zmysle § 50 odst. 2 Tr. zák. Navrhol vysloviť, že napadnutým uznesením bol porušený zákon v prospech obvineného, toto uznesenie zrušiť a prikázať okresnému súdu, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol.

Najvyšší súd SSR preskúmal z podnetu podanej sťažnosti pre porušenie zákona podľa § 267 odst. 1 Tr. por. v lehote uvedenej v § 272 Tr. por. výrok napadnutého uznesenia, ako i konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že zákon bol porušený v prospech obvineného.

Z trestného spisu Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši sp. zn. 5 T 2/79 možno zistiť, že Ľ. T. bol rozsudkom tohto súdu z 25. januára 1979 právoplatne odsúdený na peňažný trest vo výmere 2000 Kčs. Súčasne mu bol podľa § 49 odst. 1 a § 50 Tr. zák. uložený aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá na dobu troch rokov.

Ľ. T. zaplatil peňažný trest 22. marca 1979.

Ďalej možno z trestného spisu zistiť, že Okresný súd v Liptovskom Mikuláši rozhodol na verejnom zasadnutí 30. októbra 1980 o žiadosti odsúdeného o podmienečné upustenie od výkonu trestu zákazu činnosti tak, že podľa § 61 odst. 3 Tr. zák. podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá, ktorý mu bol uložený rozsudkom Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši z 25. januára 1979 sp. zn. 5 T 2/79 a súčasne podľa § 63 odst. 2 Tr. zák. stanovil skúšobnú lehotu na dva roky. Toto uznesenie sa stalo právoplatným 14. novembra 1980.

Podľa ustanovenia § 70 odst. 2 Tr. zák., ak sa páchateľovi uložilo viac trestov popri sebe, nemožno odsúdenie zahladiť, kým neuplynie čas pre zahladenie toho trestu, na zahladenie ktorého Trestný zákon ustanovuje najdlhší čas.

Podľa ustanovenia § 70 odst. 3 Tr. zák. ustanovenie § 70 odst. 2 Tr. zák. sa použije primerane aj na prípad, že páchateľovi sa uložilo popri sebe viac trestov, u ktorých môže podľa zákona nastať účinok, že sa na páchateľa hľadí, ako by nebol odsúdený ( § 39 odst. 3, § 45 odst. 3, § 50 odst. 2 a § 60 odst. 4 Tr. zák.).

Ustanovenia § 70 odst. 2, 3 Tr. zák. sa použijú primerane aj v prípade, keď bolo páchateľovi uložených viac trestov popri sebe, z ktorých niektoré sa zahládzajú výrokom súdu, iné zo zákona.

Z uvedeného vyplýva, že zahladiť možno len celé odsúdenie, a nie iba jeho časť vzťahujúcu sa na niektorý z viacerých uložených trestov. Pre zahladenie celého odsúdenia v prípade Ľ. T. neboli doposiaľ splnené zákonné podmienky, lebo skúšobný čas, stanovený pri podmienečnom upustení od zvyšku trestu zákazu činnosti v uznesení Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši z 30. októbra 1980 uplynie až 14. novembra 1982. Až po uplynutí skúšobnej lehoty súd rozhodne podľa § 64 odst. 1 Tr. zák., či sa odsúdený osvedčil alebo či sa zvyšok trestu zákazu činnosti vykoná, a až potom bude známe, kedy vznikne fikcia, že na páchateľa sa hľadí, ako by nebol odsúdený ( § 50 odst. 2, § 64 odst. 2 Tr. zák.).

Keď súd zahladil Ľ. T. len časť odsúdenia na peňažný trest, porušil zákon v jeho prospech.