Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 06.07.1982, sp. zn. 3 To 34/82, ECLI:CZ:NS:1982:3.TO.34.1982.1

Právní věta:

Okolnosť, že znalec pribratý v prípravnom konaní po podaní obžaloby zomrel, môže byť dôvodom na vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie podla § 188 odst. 1 písm. f) Tr. por. len ak je zrejmé, že na hlavnom pojednávaní nebudú splnené podmienky pre prečítanie jeho posudku podla § 211 odst. 4 Tr. por., a preto bude treba pribrať nového znalca.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 06.07.1982
Spisová značka: 3 To 34/82
Číslo rozhodnutí: 54
Rok: 1983
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Vrácení věci prokurátovi k došetření
Předpisy: 141/1961 Sb. § 188 odst. 1 písm. f
§ 211 odst. 4 40/1964 Sb. § 441
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 54/1983 sb. rozh.

Okolnosť, že znalec pribratý v prípravnom konaní po podaní obžaloby zomrel, môže byť dôvodom na vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie podľa § 188 odst. 1 písm. f) Tr. por. len ak je zrejmé, že na hlavnom pojednávaní nebudú splnené podmienky pre prečítanie jeho posudku podľa § 211 odst. 4 Tr. por., a preto bude treba pribrať nového znalca.

(Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR zo 6. 7. 1982 sp. zn. 3 To 34/82.)

Najvyšší súd SSR zamietol podľa § 148 odst. 1 písm. c) Tr. por. sťažnosť krajského prokurátora proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 8. júna 1982 sp. zn. 2 T 9/82.

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením krajský súd podľa § 188 odst. 1 písm. f) Tr. por. vrátil trestnú vec proti obvinenému A. F. na došetrenie krajskému prokurátorovi.

Obvinený A. F. je stíhaný pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 odst. 1 písm. b), odst. 4 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v Košickej Belej, okres Košice-vidiek ako vedúci hostinca Priehrada č. 402, Podnikové riaditeľstvo Reštaurácie Košice-vidiek, v období od 1. 12. 1977 do 13. 7. 1979 neoprávnene nakladal so zvereným tovarom tak, že si ho privlastňoval a tovar čiastočne sám konzumoval, sčasti poskytoval pohostenie iným osobám a bez vyhotovenia potrebných dokladov požičiaval tovar vedúcim pohostinstiev; okrem toho krátil tržby, ktoré potom použil pre vlastné ciele na úhradu svojich dlžôb, čím spôsobil Podnikovému riaditeľstvu Reštaurácie Košice-vidiek škodu v sume najmenej 181 050,29 Kčs.

Krajský súd opiera svoje rozhodnutie o vrátení veci na došetrenie o to, že vzhľadom na obhajobu obvineného, ktorý popiera, že by k vzniku schodku došlo jeho úmyselným zavinením, je pre zistenie skutočného stavu veci nevyhnutné vykonať na hlavnom pojednávaní dôkaz výsluchom znalca z odboru ekonomiky na príčiny vzniku schodku a jeho výšky.

Vzhľadom na to, že znalec M. D., pribratý v prípravnom konaní, dňa

10. 5. 1982 zomrel, považuje krajský súd za nevyhnutné pribrať iného znalca z toho istého odboru. Upozorňuje na to, že podaný znalecký posudok je neúplný. Došetrením veci by sa mala objasniť príčina vzniku schodku a vylúčiť možnosť, že ide iba o účtovný schodok.

Proti tomuto rozhodnutiu podal krajský prokurátor sťažnosť v lehote stanovenej v § 143 odst. 1 Tr. por. Domáhal sa zrušenia napadnutého uznesenia a vrátenia veci krajskému súdu na nové prejednanie a rozhodnutie. V sťažnosti uviedol, ktoré dôkazy, okrem znaleckého posudku, dokazujú trestnú činnosť obvineného. Čo sa týka znaleckého posudku, nič nebráni krajskému súdu prečítať znalecký posudok na hlavnom pojednávaní podľa § 211 odst. 4 Tr. por.

Najvyšší súd SSR preskúmal podľa § 147 odst. 1 písm. a) Tr. por. správnosť napadnutého uznesenia, ako i konanie,ktoré mu predchádzalo a zistil, že krajský súd postupoval správne, ak vec vrátil krajskému prokurátorovi na došetrenie, pretože nie je zo všetkých hľadísk náležite objasnená.

Chybou krajského súdu bolo, že sa obmedzil iba na skutočnosť, že znalec zomrel, a preto žiada pribratie nového znalca. Bližšie neuviedol, v akom smere treba dokazovanie doplniť. Iba všeobecne konštatuje, že náležité objasnenie veci, a to výšky schodku a najmä príčin jeho vzniku, vyžaduje došetrenie veci.

Len okolnosť, že znalec pribratý v prípravnom konaní po podaní obžaloby zomrel, nie je dôvodom na vrátenie obžaloby na došetrenie. Dôvod na vrátenie veci na došetrenie by tu bol len vtedy, keby bolo zrejmé, že na hlavnom pojednávaní nebude možné prečítať znalecký posudok podľa § 211 odst. 4 Tr. por., a preto by bolo treba pribrať nového znalca zatiaľ nejaví potrebné. Napriek tomu je Najvyšší súd toho názoru, že krajský súd vrátil vec na došetrenie odôvodnene, pretože príčina manka nebola objasnená a doterajšie dokazovanie je neúplné.

V ďalšom Najvyšší súd SSR uvádza, v ktorých smeroch treba dokazovanie doplniť.