Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17.08.1981, sp. zn. 3 Co 823/81, ECLI:CZ:KSCB:1981:3.CO.823.1981.1

Právní věta:

I když jde o rozhodnutí vydané soudem v občanském soudním řízení zahájeném k návrhu návrhu národního výboru podle ustanovení § 32 o. s. ř., je oprávněn podat návrh na soudní výkon rozhodnutí jen účastník právního vztahu (oprávněný) a nikoliv národní výbor. /1/ 1) Nyní srov. ovšem ustanovení čl. I bod 10 zákona č. 133/1982 Sb., podle něhož bylo ustanovení § 251 o. s. ř. změněno tak, že návrh na soudní výkon rozhodnutí může podat i prokurátor, bylo-li vykonatelné rozhodnutí vydáno v řízení, které bylo nebo mohlo být zahájeno k návrhu prokurátora ( § 35 odst. 1 o. s. ř.).

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích
Datum rozhodnutí: 17.08.1981
Spisová značka: 3 Co 823/81
Číslo rozhodnutí: 25
Rok: 1983
Sešit: 6
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Účastníci řízení, Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 32
§ 251
§ 35
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Okresní soud v písku zamítl návrh MěstNV v P. na nařízení soudního výkonu rozhodnutí vyklizením bytu ( § 342 o. s. ř.) s odůvodněním, že návrh není podán subjektem, kterému svědčí právo podle rozhodnutí, jež je podkladem výkonu rozhodnutí, ale národním výborem s poukazem na ustanovení § 32 o. s. ř., které však neopravňuje národní výbor k podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí.

Proti tomuto rozhodnutí se MěstNV v P. odvolal. Poukazoval na ustanovení § 34 odst. 1 o. s. ř. a byl toho názoru, že by bylo v rozporu i s ustanovením § 261 o. s. ř., kdyby nemohl podat návrh na soudní výkon rozhodnutí, vydaného v řízení jím zahájeném podáním návrhu podle § 32 o. s. ř. Dovolával se i názoru vysloveného v rozhodnutí uveřejněném pod č. 32/1972 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Krajský soud v Českých Budějovicích potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Z odůvodnění:

V odvolání proti usnesení soudu prvního stupně bylo poukazováno na ustanovení § 34 odst. 1 o. s. ř., třebaže toto ustanovení zdůrazňuje, že národní výbor je oprávněn k týmž úkonům jako účastník řízení, pokud nejde o úkony, k nimž je oprávněn jen účastník.

Nejde tu o případ uváděný v rozhodnutí uveřejněném pod č. 32/1972 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, podle jehož závěrů může podat návrh na soudní výkon rozhodnutí národní výbor, který ve správním řízení vydal rozhodnutí o příkazu k vystěhování z bytu.

To je však možné právě jen při výkonu rozhodnutí správní povahy, jakým je příkaz k vystěhování z bytu. Není to však přípustné při soudním výkonu rozhodnutí, vydaného v občanském soudním řízení, jež bylo zahájeno k návrhu národního výboru podle ustanovení § 32 o. s. ř.

Usnesení soudu prvního stupně bylo proto jako věcně správné potvrzeno ( § 219 o. s. ř.).

2) A nyní případně také prokurátor, jak stanoví článek I bod 10 zákona č. 133/1982 Sb. (srov. předchozí poznámku pod čarou).