Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 29.04.1982, sp. zn. Cpj 66/82, ECLI:CZ:NS:1982:CPJ.66.1982.1

Právní věta:

Jestliže byla povolena obnova řízení, jež skončilo smírem schváleným usnesením soudu, musí soud nejprve s přihlédnutím ke všemu, co vyšlo najevo jak při původním řízení, tak při projednání obnovy, rozhodnout o tom, zda smír schvaluje a podle toho postupovat v dalším řízení.

Soud: Nejvyšší soud České soc. rep.
Datum rozhodnutí: 29.04.1982
Spisová značka: Cpj 66/82
Číslo rozhodnutí: 3
Rok: 1983
Sešit: 2-3
Typ rozhodnutí: Stanovisko
Heslo: Obnova řízení, Rozhodnutí soudu, Smír soudní
Předpisy: 99/1963 Sb. § 99
§ 231
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Při prověrce rozhodování soudů o obnově řízení v občanskoprávních věcech, kterou uskutečnilo ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky, byly zjištěny v soudní praxi pochybnosti při postupu soudů v řízení po povolení obnovy ve věcech, kde původní řízení skončilo smírem schváleným soudem. Soudy v těchto případech obvykle postupovaly tak, jako by v původním řízení k uzavření smíru vůbec nedošlo. Ministerstvo spravedlnosti ČSR dalo proto Nejvyššímu soudu ČSR podnět k usměrnění praxe soudů stanoviskem ke správnému výkladu zákona (srov. sdělení č. 5 v částce 1 až 3/1982 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti ČSR, str. 13).

Podle ustanovení § 235 odst. 1 o. s. ř. soud bez dalšího návrhu věc znovu projedná, jakmile nabude právní moci rozhodnutí o povolení obnovy řízení. Přitom přihlédne ke všemu, co vyšlo najevo jak při původním řízení, ta při projednávání obnovy. Podle ustanovení § 231 o. s. ř. lze návrhem na obnovu řízení napadnout i usnesení, kterým byl schválen smír, lze-li důvody obnovy vztáhnout i na předpoklady, za nichž byl smír schválen. Z uvedeného je patrno, že obnova řízení směřuje k tomu, aby mohla být zjednána náprava rozhodnutí, jež bylo napadeno návrhem na obnovu řízení. Proto smír, který byl v původním řízení shodnými projevy účastníků uzavřen, není povolením obnovy dotčen, a to bez ohledu na důvod, pro který byla obnova řízení povolena; soud v obnoveném řízení musí nejprve rozhodnout, zda smír schvaluje ( § 99 odst. 2 o. s. ř.). Jestliže soud smír neschválí, pokračuje v řízení teprve po právní moci usnesení, jímž smír neschválil. Pokud by soud nerozhodl o tom, zda smír schvaluje, a pokračoval by v řízení, bránila by rozhodnutí ve věci existence smíru uzavřeného účastníky v původním řízení.

V případě, že byla povolena obnova řízení, jež skončilo usnesením schvalujícím smír uzavřený ve smírčím řízení ( § 69 o. s. ř.), omezí soud nové projednání věci na rozhodnutí o tom, zda smír schvaluje či nikoli, neboť tím se splní účel smírčího řízení a není podklad k dalšímu řízení.