Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 30.05.1979, sp. zn. 1 Cz 56/79, ECLI:CZ:NS:1979:1.CZ.56.1979.1

Právní věta:

Súdny výkon rozhodnutia vyprataním bytu, za ktorý treba poskytnúť náhradu, možno nariadiť len vtedy, ak je náhradný byt (náhradné ubytovanie) pridelený povinnému vykonatelným rozhodnutím príslušného národného výboru. /1/

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 30.05.1979
Spisová značka: 1 Cz 56/79
Číslo rozhodnutí: 39
Rok: 1980
Sešit: 9-10
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Byt, Družstvo stavební bytové, Hospodaření s byty, Národní výbory, Rozhodnutí jiných orgánů, Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 340 41/1964 Sb. § 48
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 39/1980 sb. rozh.

Súdny výkon rozhodnutia vyprataním bytu, za ktorý treba poskytnúť náhradu, možno nariadiť len vtedy, ak je náhradný byt (náhradné ubytovanie) pridelený povinnému vykonateľným rozhodnutím príslušného národného výboru. 1)

Toto rozhodnutie nemôže byť nahradené iba potvrdením národného výboru, že je pre povinného zabezpečený náhradný byt, ktorý je voľný a možno sa doňho nasťahovať.

Pre nariadenie súdneho výkonu rozhodnutia vyprataním bytu nestačí takisto samo rozhodnutie príslušného orgánu stavebného bytového družstva o pridelení družstevného bytu do osobného užívania. 2)

(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 30. 5. 1979, 1 Cz 56/79)

Oprávnená navrhla, aby súd nariadil súdny výkon rozhodnutia vyprataním bytu proti povinnému, lebo ten napriek rozhodnutiu Stavebného bytového družstva B. II. o pridelení družstevnej garsoniéry a napriek potvrdeniu bytového odboru Obvodného národného výboru v B. sa z bytu dobrovoľne nevysťahoval, hoci bol na to zaviazaný rozsudkom bývalého Mestského súdu v Bratislave z 8. 9. 1976 sp. zn. 14 C 220/76.

Bývalý Mestský súd v Bratislave uznesením z 15. 3. 1978 č. k. 32 E 367/788-2 nariadil súdny výkon rozhodnutia vyprataním bytu povinného presťahovaním vecí povinného z jeho doterajšieho bytu do náhradného bytu v B. čp. 940; ďalej zaviazal povinného zaplatiť oprávnenej 30,- Kčs trov výkonu rozhodnutia. V odôvodnení rozhodnutia sa uvádzalo, že povinnému poskytla oprávnená náhradný byt v B. čp. 940, takže sú splnené podmienky pre výkon rozhodnutia podľa ustanovenia § 340 O. s. p.

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, tak, že uvedeným rozhodnutím súdu prvého stupňa bol porušený zákon.

Z odôvodnenia:

Podľa rozsudku bývalého Mestského súdu v Bratislave z 8. 9. 1976 sp. zn. 14 C 220/76 malo právo povinného užívať byt zaniknúť dňom, keď mu bude vykonateľným rozhodnutím pridelený do užívania náhradný byt alebo zabezpečené náhradné ubytovanie, a týmto rozsudkom mu bolo uložené z bytu sa vysťahovať do 15 dní po tom, ako mu vykonateľným rozhodnutím národného výboru bude pridelený do užívania primeraný náhradný byt alebo zabezpečené náhradné ubytovanie.

Oprávnená k svojmu návrhu na súdny výkon rozhodnutia pripojila rovnopis listu Stavebného bytového družstva B. II. z 31. 1. 1978 č. BK/1978, ktorým sa oznamuje ObNV v B., že Mestský výbor Slovenského zväzu bytových družstiev v B. listom z 1. 11. 1977 pridelil povinnému zo svojej rezervy garsónový byt. Ďalej pripojila list bytového odboru ObNV v B. zo 6. 3. 1978 č. Byt 254-7-643/78, adresovaný bývalému Mestskému súdu v Bratislave, v ktorom sa uvádzalo, že je pre povinného zaistená družstevná garsónka v B. čp. 940 (I. poschodie). Podľa vyjadrenia stavebného bytového družstva povinného vyzvali na uzavretie dohody o odovzdaní a prevzatí bytu, ale povinný sa nedostavil. Na bytovom odbore ObNV, kde bol povinný predvolaný a upozornený, že jeho bývalá manželka zaplatila členský podiel za uvedenú garsónku, nemôže bytový odbor ObNV vydať rozhodnute o pridelení uvedenej garsónky, garsónka je však voľná a povinný sa môže do nej nasťahovať.

Podľa ustanovenia § 340 O. s. p. nariadi súd výkon rozhodnutia vyprataním bytu, za ktorý treba poskytnúť náhradu, len vtedy, keď bude vykonateľným rozhodnutím miestneho národného výboru potvrdené, že je pre povinného zabezpečený náhradný byt, prípadne náhradné ubytovanie. Predpokladom nariadenia súdneho výkonu rozhodnutia je teda v takomto prípade vykonateľné rozhodnutie národného výboru o pridelení náhradného bytu a to, že tento náhradný byt je pre povinného zabezpečený; iba prosté potvrdenie, že taký byt bol poskytnutý, nie je dostačujúce.

Takéto rozhodnutie v zmysle ustanovenia § 340 O. s. p. však v prejednávanej veci súdu predložené nebolo. Nemal byť preto nariadený súdny výkon rozhodnutia. To, že oprávnená dokladala, že zabezpečila povinnému družstevný byt, neodôvodňovalo nariadenie výkonu rozhodnutia, lebo ustanovenie § 340 O. s. p. predpokladá pridelenie náhradného bytu v zmysle ustanovenia § 48 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi, nie teda len pridelenie bytu žiadateľovi o byt či už národným výborom (v zmysle ustanovenia § 18, prípadne § 19 a § 20 zákona č. 41/1964 Zb.), a či družstvom ( § 154 odst. 2 O. z.).

Súd prvého stupňa teda porušil svojím rozhodnutím zákona v ustanoveniach § 160 ods. 3 a § 340 O. s. p.

1) Porov. i rozhodnutie uverejnené pod č. 7/1979 Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk.

2) Oprávnený môže však v konaní podľa časti tretej Občianskeho súdneho poriadku (zákona č. 99/1963 Zb. vyhláseného v úplnom znení pod č. 162/1973 Zb.) uplatniť návrh, aby súd podľa ustanovenia § 80 písm. c/ O. s. p. určil, že skorej uložená povinnosť na vypratanie bytu nie je v takom prípade viazaná na pridelenie náhradného bytu alebo náhradného ubytovania (porov rozhodnutie uverejnené pod č. 25/1980 Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk).