Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 27.09.1979, sp. zn. 4 Tz 65/79, ECLI:CZ:NS:1979:4.TZ.65.1979.1

Právní věta:

Postúpenie veci inému orgánu podla § 171 odst. 1 Tr. por. predpokladá, že vec je náležite objasnená z toho hladiska, že nejde o trestný čin ani o prečin, ale že skutok obvineného môže byť priestupkom alebo kárnym previnením. Postúpiť vec orgánu príslušnému rozhodovať o priestupku nie je možné, ak od spáchania priestupku uplynula doba jedného roka. V takom prípade prichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania podla § 172 odst. 1 písm. b) Tr. por.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 27.09.1979
Spisová značka: 4 Tz 65/79
Číslo rozhodnutí: 68
Rok: 1980
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Postoupení věci, Přestupky
Předpisy: 141/1961 Sb. § 171 odst. 1
§ 172 odst. 1 písm. b 60/1961 Sb. § 19
§ 24
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 68/1980 sb. rozh.

Postúpenie veci inému orgánu podľa § 171 odst. 1 Tr. por. predpokladá, že vec je náležite objasnená z toho hľadiska, že nejde o trestný čin ani o prečin, ale že skutok obvineného môže byť priestupkom alebo kárnym previnením.

Postúpiť vec orgánu príslušnému rozhodovať o priestupku nie je možné, ak od spáchania priestupku uplynula doba jedného roka. V takom prípade prichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania podľa § 172 odst. 1 písm. b) Tr. por.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 27. 9. 1979 sp. zn. 4 Tz 65/79.)

Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie okresného prokurátora v Žiari nad Hronom z 1. júna 1979 sp. zn. Pv 1975/78 a okresnému prokurátorovi v Žiari nad Hronom prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol.

Z odôvodnenia:

Vyhľadávací orgán Obvodného oddelenia VB v Žiari nad Hronom začal uznesením zo 4. apríla 1978 sp. zn. VB-55/1978 trestné stíhanie a oznámil J. P. obvinenie z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 221 odst. 1 Tr. zák. preto, že 2. apríla 1978 v poludňajších hodinách po hádke so svojou manželkou Z. P. ju bil päsťou po hlave, kopal do rôznych častí tela, čím jej spôsobil pomliaždenie členka pravej dolnej končatiny. Toto zranenie si malo vyžiadať liečenie spojené s práceneschopnosťou najmenej 10 dní.

Okresný prokurátor v Žiari nad Hronom podal 7. decembra 1978 na J. P. obžalobu pre uvedený trestný čin.

Okresný súd v Žiari nad Hronom uznal rozsudkom z 20. decembra 1978 sp. zn. 2 T 628/78 obvineného J. P. za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 221 odst. 1 Tr. zák. a uložil mu trest odňatia slobody vo výmere dvoch mesiacov, ktorého výkon mu podľa § 58 odst. 1 písm. a) Tr. zák. podmienečne odložil na skúšobnú dobu jedného roka.

Proti tomuto rozsudku podal obvinený odvolanie. Krajský súd v Banskej Bystrici rozhodol o tomto odvolaní uznesením z 29. marca 1979 sp. zn. 3 To 153/79 tak, že podľa § 258 odst. 1 písm. c) Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok a podľa § 260 Tr. por. vec vrátil prokurátorovi na došetrenie.

V odôvodnení svojho rozhodnutia krajský súd uviedol, že bude treba pribrať znalca z odboru zdravotníctva s tým, aby sa znalec vyjadril o povahe zranenia, o tom, aké bolesti a ťažkosti mala poškodená v dôsledku zranenia a do akej miery porucha zdravia narušila jej obvyklý spôsob života. Len po zistení týchto okolností bude možné rozhodnúť, či sú v konaní obvineného naplnené všetky znaky trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 221 odst. 1 Tr. zák. alebo či ide len o priestupok.

Okresný prokurátor vec nedošetril a rozhodol uznesením z 1. júna 1979 sp. zn. Pv 175/78 tak, že podľa § 171 odst. 1 Tr. por. postúpil vec na prejednanie a rozhodnutie Komisii na ochranu verejného poriadku pri Mestskom národnom výbore v Žiari nad Hronom ako priestupok proti socialistickému spolunažívaniu podľa § 19 zákona č. 60/1961 Zb.

Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 8. júla 1979.

Proti tomuto právoplatnému uzneseniu podal generálny prokurátor SSR v lehote uvedenej v § 272 Tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona. Sťažnosť odôvodnil tým, že okresný prokurátor nezistil skutočný stav veci, lebo nepribral znalca z odboru zdravotníctva, ktorý mal objasniť charakter zranenia poškodenej; táto okolnosť je významná pre rozhodnutie veci.

Najvyšší súd SSR preskúmal na podklade sťažnosti pre porušenie zákona podľa § 267 odst. 1 Tr. por. správnosť výroku napadnutého uznesenia, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že zákon porušený bol.

Treba dať za pravdu sťažovateľovi, že okresný prokurátor rozhodol vo veci predčasne, lebo nezistil skutočný stav veci. Navyše napadnutým uznesením došlo k porušeniu zákona i v ustanovení § 171 odst. 1 Tr. por., podľa ktorého vyšetrovateľ a vo vyhľadávaní prokurátor postúpi vec inému orgánu, ak výsledky prípravného konania ukazujú, že nejde o trestný čin ani o prečin, že však ide o priestupok alebo kárne previnenie, o ktorých je tento orgán príslušný rozhodovať. Postup podľa tohto ustanovenia predpokladá, že vec je náležite objasnená. V posudzovanej veci to tak nie je. Napadnuté uznesenie je založené na tom, že obvinený nenaplnil svojím konaním skutkovú podstatu trestného činu ani prečinu, ale že ide o priestupok proti socialistickému spolunažívaniu podľa § 19 zákona č. 60/1961 Zb. Okresný prokurátor odkazuje na znalecký posudok, podľa ktorého zranenie nenarušilo do veľkej miery obvyklý spôsob života poškodenej, a ak by si vyžiadalo práceneschopnosť, tak najviac po dobu siedmych dní. Znalecký posudok i výpoveď znalca sú neúplné. Práve pre tieto príčiny krajský súd zrušil prvostupňový rozsudok. Okresný prokurátor sa nemal uspokojiť s úradným záznamom vyhľadávacieho orgánu z 25. mája 1979, podľa ktorého sa znalec MUDr. F. G. mal vyjadriť, že podľa zdravotnej dokumentácie poškodenej, ktorá počas práceneschopnosti chodila, nemožno podať znalecký posudok. Skutočnosť, že poškodená počas práceneschopnosti chodila, nemôže brániť znalcovi, aby sa vyjadril ko tom, aké bolesti čo do intenzity i času sprevádzali poranenie poškodenej a do akej miery narušila porucha zdravia jej obvyklý spôsob života.

Nedostatočné zistenie skutočného stavu veci treba vidieť aj v tom, že nebol vypočutý závodný chirurg MUDr. T., najmä o tom, či odporúčal práceneschopnosť poškodenej i po 10. apríly 1978, keď poškodenej odstránili škrobový obväz. Okrem toho treba znovu vypočuť svedkyňu MUDr. Ľ. R., aby vysvetlila, prečo uznala poškodenú za práceneschopnú do 15. apríla 1978, keď podľa znalca sa zistená porucha zdravia zahojí najneskôr za sedem dní.

Okresný prokurátor porušil zákon i v ustanovení § 24 zákona č. 60/1961 Zb. Podľa tohto ustanovenia priestupok nemožno prerokovať, ak od jeho spáchania uplynula doba jedného roka. Pretože obvinený spáchal priestupok 2. apríla 1978, citované ustanovenie bránilo prokurátorovi, aby postúpil vec na prejednanie a rozhodnutie ako priestupok 1. júna 1979, teda po uplynutí jedného roka od jeho spáchania. Komisia na ochranu vereného poriadku pri národnom výbore nemôže prejednať priestupok, od spáchania ktorého uplynie doba jedného roka.