Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.05.1977, sp. zn. 10 Co 70/77, ECLI:CZ:KSOS:1977:10.CO.70.1977.1

Právní věta:

Práva z odpovědnosti za vady věci prodané v obchodě nemůže u organizace uplatňovat ten, na něhož byla věc smluvně převedena 1) prodávajícím, který ji v obchodě koupil a který také nadále může práva z odpovědnosti za vady věci koupené v obchodě vůči organizaci uplatňovat.

Soud: Krajský soud v Ostravě
Datum rozhodnutí: 25.05.1977
Spisová značka: 10 Co 70/77
Číslo rozhodnutí: 38
Rok: 1978
Sešit: 9-10
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Odpovědnost za vady u smlouvy kupní, Služby, Vady věci
Předpisy: 40/1964 Sb. § 401
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 38/1978 sb. rozh.

Práva z odpovědnosti za vady věci prodané v obchodě nemůže u organizace uplatňovat ten, na něhož byla věc smluvně převedena 1) prodávajícím, který ji v obchodě koupil a který také nadále může práva z odpovědnosti za vady věci koupené v obchodě vůči organizaci uplatňovat.

(Rozsudek krajského soudu v Ostravě z 25. 5. 1977, 10 Co 70/77)

Okresní soud v Šumperku rozsudkem uložil žalované organizaci povinnost zaplatit žalobci částku 70 000 Kčs do 3 dnů po právní moci rozsudku proti vrácení osobního auta zn. Fiat 125 P/1500.

Žalovaná organizace se v odvolání domáhala změny tohoto rozsudku tak, že se žaloba zamítá. Uváděla, že u žalované organizace se nárok z odpovědnosti za vady prodané věci musí uplatnit do 6 měsíců od převzetí věci kupujícím od obchodní organizace, kde byla věc kupena, přičemž jde o lhůtu propadnou, a jestliže nebyla zachována, nemá kupující nárok na odstoupení od smlouvy. V daném případě však jde o rozdíl několika let. Dále žalovaná organizace namítala, že její odpovědnost není dána, jestliže automobil byl převeden na další osobu, neboť nejde o takové právo, které by přecházelo na jiného s předáním auta.

Krajský soud v Ostravě změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu žalobce zamítl.

Z odůvodnění:

V projednávané věci uplatňuje žalobce proti žalované organizaci nárok z titulu prodeje v obchodě podle ustanovení § 239 a násl. o. z. Prodej v obchodě je službou, kterou organizace v rámci své obchodní činnosti převádí na občana (proti zaplacení prodejní ceny) věci, které jsou předmětem prodeje. Z prodeje vzniká organizaci povinnost prodanou věc kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost věc převzít a zaplatit organizaci její cenu ( § 239 a násl. o. z.). Jde tedy o smlouvu, které předchází jednání účastníků, jejímž cílem je dosáhnout dohody na základě návrhu na uzavření smlouvy a přijetí tohoto návrhu. Smlouva je uzavřena, jestliže se účastníci dohodli na jejím obsahu.

V daném případě bylo prokázáno, že kupní smlouva byla uzavřena mezi žalovanou organizací a A. S. a nikoliv mezi touto organizací a žalobcem.

Později došlo k další dohodě o koupi automobilu mezi žalobcem a A. S., byla zaplacena kupní cena a i pro účely evidence motorových vozidel došlo k převodu auta na žalobce, který zaplatil příslušný převodní poplatek.

Za těchto okolností vzniká otázka, zda žalobce, který vozidlo nezískal na základě kupní smlouvy uzavření s žalovanou organizací, nýbrž na základě dohody o koupi s A. S., má práva podle zákonných ustanovení o prodeji v obchodě a zda prodávající organizace odpovídá zejména za vady prodané věci kterémukoliv občanu, ať ji nabude do vlastnictví přímo na základě kupní smlouvy uzavřené s touto organizací či od jiné osoby, pokud jsou zachovány lhůty k uplatnění práv ohledně jakosti a množství prodané věci.

Účastníky smlouvy o prodeji v obchodě jsou prodávající organizace a kupující, a organizace tedy odpovídá za množství i jakost prodané věci pouze kupujícímu. 2) Právo na uplatnění práv vyplývajících z vad prodané věci a zejména právo na výměnu věci, na zrušení kupní smlouvy či na slevu z ceny věci ( § 251 o. z.) nepřechází s převodem vlastnictví věci na další osobu.

Jestliže tedy v projednávané věci žalobce se domáhal zrušení kupní smlouvy se žalovanou organizací, kterou sám neuzavřel, nemůže mít úspěch a toto právo by mohl uplatnit pouze kupující A. S.

Vztahy z koupě mezi občany jsou pak upraveny i co do odpovědnosti za vady koupené věci ustanoveními § 399 až 404 o. z.

Odvolací soud proto změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu zamítl ( § 220 odst. 1 o. s. ř.).

1) na rozdíl od získání věci přechodem práva jako např. při dědění

2) Obdobně srov. i rozhodnutí uveřejněné pod č. 29/1966 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR.