Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 24.03.1977, sp. zn. 6 Tz 10/77, ECLI:CZ:NS:1977:6.TZ.10.1977.1

Právní věta:

Pravidlá cestnej premávky je povinná zachovávať aj osoba, ktorá vedie motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia. Aj takáto osoba môže pri vedení motorového vozidla porušiť dôležitú povinnosť uloženú podla zákona, pričom za porušenie takejto povinnosti možno považovať už skutočnosť, že osoba vedúca motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia nemá na vedenie vozidla potrebné schopnosti pokial ide o technickú zručnosť a ovládanie pravidiel cestnej premávky. Sama skutočnosť, že osoba vedie motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia, však ešte nemusí zakladať porušenie dôležitej povinnosti uloženej podla zákona v zmysle § 224 odst. 2 Tr. zák., ak má inak takáto osoba technickú zručnosť potrebnú na bezpečné vedenia vozidla a ovláda pravidlá cestnej premávky.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 24.03.1977
Spisová značka: 6 Tz 10/77
Číslo rozhodnutí: 39
Rok: 1978
Sešit: 4-5
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Doprava, Pravidla silničního provozu, Ublížení na zdraví
Předpisy: 140/1961 Sb. § 224 odst. 2
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 39/1978 sb. rozh.

Pravidlá cestnej premávky je povinná zachovávať aj osoba, ktorá vedie motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia. Aj takáto osoba môže pri vedení motorového vozidla porušiť dôležitú povinnosť uloženú podľa zákona, pričom za porušenie takejto povinnosti možno považovať už skutočnosť, že osoba vedúca motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia nemá na vedenie vozidla potrebné schopnosti pokiaľ ide o technickú zručnosť a ovládanie pravidiel cestnej premávky. Sama skutočnosť, že osoba vedie motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia, však ešte nemusí zakladať porušenie dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona v zmysle § 224 odst. 2 Tr. zák., ak má inak takáto osoba technickú zručnosť potrebnú na bezpečné vedenia vozidla a ovláda pravidlá cestnej premávky.

(Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR z 24. 3. 1977 sp. zn. 6 Tz 10/77.)

Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného R. Š., Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Okresného súdu v Žiline z 22. septembra 1976 sp. zn. 1 T 699/76 a tomuto súdu nariadil, aby vec obvineného R. Š. znova prejednal a rozhodol.

Z odôvodnenia:

Okresný prokurátor podal žalobu na obvineného R. Š., pre trestný čin ublíženie na zdraví podľa § 224 odst. 1, 2 Tr. zák. a pre trestný čin opilstva podľa § 201 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 30. mája 1971 viedol motocykel na ceste Dolná Poruba – Omšenie pod vplyvom alkoholu (1,68 promile) a v dôsledku nesprávnej jazdy v ľavotočivej zákrute narazil do motocyklu vedeného A. B. Pri zrážke utrpel tandemista F. Ž. smrteľné zranenie.

Okresný súd v Žiline pri predbežnom prerokovaní obžaloby 22. septembra 1976 uznesením sp. zn. 1 T 699/76 zastavil trestné stíhanie proti obvinenému R. Š. podľa § 188 odst. 1 písm. d) Tr. por. pre ptrestné činy podľa § 224 odst. 1 a § 201 Tr. zák. z dôvodu § 11 odst. 1 písm. a) Tr. por. a so zreteľom na čl. 3 amnestie prezidenta republiky z 8. mája 1975.

Toto uznnesenie nadobudlo právoplatnosť 8. októbra 1976.

Proti tomuto uznesenie podal generálny prokurátor SSR v šestmesačnej lehote uvedenej v § 272 Tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona v neprospech obvineného R. Š. Uviedol, že názor súdu, že obvinený, ktorý nebol držiteľom vodičského oprávnenia a viedol motorové vozidlo v opilosti, neporušil dôležitú povinnosť uloženú podľa zákona v zmysle § 224 odst. 2 Tr. zái., je nesprávny. Aj osoba, ktorá nemá vodičské oprávnenie, môže svojím konaním porušiť dôležitú povinnosť uloženú podľa zákona. Obvinený len v dôsledku opilosti a tým aj v dôsledku porušenia dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona zavinil dopravnú nehodu.

Najvyšší súd SSR prezkúmal podľa § 267 odst. 1 Tr. por. správnosť napadnutého rozhodnutia, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že zákon bol porušený.

Názor okresného súdu, že obvinený, ktorý nebol držiteľom vodičského oprávnenia, sa nemohol dopustiť porušenia dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona v zmysle § 224 odst. 2 Tr. zák., lebo takúto povinnosť ako nevodič nemal, je nesprávny. Vodičom je každý, kto vedie motorové vozidlo bez ohľadu na to, či je alebo nie je držiteľom vodičského oprávnenia. Aj takáto osoba má preto všetky povinnosti ako vodič. Ak zavinene spôsobí dopravnú nehodu, môže porušiť dôležitú povinnosť uloženú podľa zákona.

Za porušenie takejto dôležitej povinnosti však nemožno mechanicky považovať porušenie hociakého predpisu o cestnej premávke, ale iba takej povinnosti, ktorej porušenie má za danej situácie spravidla za následok nebezpečenstvo pre ľudský život alebo zdravie, keď teda jej porušením môže ľahko dôjsť k takémuto následku. Za porušenie dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona možno považovať už skutočnosť, že páchateľ vedie motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia, nemá na vedenie vozidla potrebnú zručnosť alebo neovláda pravidlá cestnej premávky. Sama skutočnosť, že osoba vedie motorové vozidlo bez vodičského oprávnenia, však ešte nemusí zakladať porušenie dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona v zmysle § 224 odst. 2 Tr. zák., ak má inak takáto osoba technickú zručnosť potrebnú na bezpečné vedenie motorového vozidla a ovláda pravidlá cestnej premávky.

Je preukázané, že obvinený R. Š, viedol motocykel v stave opilosti (1,68 promile alkoholu v krvi), čím sa dopustil trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zák. Bol teda v dôsledku takéhoto množstva požitého alkoholu nespôsobilý bezpečne viesť motorové vozidlo. Už tým porušil povinnosť uloženú v § 3 odst. 2 vyhl. č. 80/1966 Zb. o pravidlách cestnej premávky, ktorú treba považovať za dôležitú povinnosť uloženú podľa zákona.