Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 07.10.1976, sp. zn. 4 Tz 161/76, ECLI:CZ:NS:1976:4.TZ.161.1976.1

Právní věta:

V prípade zrušenia rozsudku, ktorým bol uložený súhrnný trest, obnoví sa platnosť výroku o treste v predchádzajúcom rozsudku zrušeného pri ukladaní súhrnného trestu podla § 35 ods. 2 veta druhá Tr. zák. Ak v novom konaní nedôjde k odsúdeniu obžalovaného a uloženie súhrnného trestu preto už neprichádza do úvahy, nemožno uložiť trest za trestné činy, z ktorých bol páchatel uznaný za vinného predchádzajúcim rozsudkom, pretože obnovením platnosti výroku o treste v tomto rozsudku je i v tomto smere vec právoplatne rozhodnutá.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 07.10.1976
Spisová značka: 4 Tz 161/76
Číslo rozhodnutí: 58
Rok: 1977
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Právní moc rozhodnutí, Překážka věci rozhodnuté, Trest souhrnný
Předpisy: 140/1961 Sb. § 35 ods. 2
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 58/1977 sb. rozh.

V prípade zrušenia rozsudku, ktorým bol uložený súhrnný trest, obnoví sa platnosť výroku o treste v predchádzajúcom rozsudku zrušeného pri ukladaní súhrnného trestu podľa § 35 ods. 2 veta druhá Tr. zák. Ak v novom konaní nedôjde k odsúdeniu obžalovaného a uloženie súhrnného trestu preto už neprichádza do úvahy, nemožno uložiť trest za trestné činy, z ktorých bol páchateľ uznaný za vinného predchádzajúcim rozsudkom, pretože obnovením platnosti výroku o treste v tomto rozsudku je i v tomto smere vec právoplatne rozhodnutá.

(Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR zo 7. 10. 1976 sp. zn. 4 Tz 161/76.)

Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil výrok o treste v rozsudku Okresného súdu vo Zvolene z 12. januára 1976 sp. zn. 8 T 207/75, ktorým bol obvinenému J. S. uložený trest odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov v prvej nápravnovýchovnej skupine za trestné činy ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák. a násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi podľa § 197a Tr. zák., z ktorých bol obvinený uznaný za vinného právoplatným rozsudkom Okresného súdu vo Zvolene z 20. júla 1972 sp. zn. 8 T 67/72.

Z odôvodnenia:

Rozsudkom Okresného súdu vo Zvolene z 20. júla 1972 sp. zn. 8 T 67/72, ktorý sa stal právoplatný 8. októbra 1972, bol obvinený J. S. uznaný za vinného z trestných činov ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák. a násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivci podľa § 197a Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 30. augusta 1970 v predpoludňajších hodinách v Detve vo svojom dome v opilom stave bezdôvodne napadol a rukami poudieral svoju manželku M. S. po rozličných častiach tela, čím jej spôsobil podliatiny na pleciach s modrinami, pomliaždeniny na pravej strane hrudníka a zlomeninu piateho rebra, čo si vyžiadalo liečenie a práceneschopnosť v trvaní štrnáctich dní. Okrem toho 17. apríla 1972 napadol a poudieral svoju manželku po rôznych častiach tela a pritom sa jej vyhrážal zabitím, čo viackrát opakoval, a preto musela z obavy ujsť zo svojho domu a požiadať susedov o prenocovanie.

Za to mu bol uložený podľa § 221 ods. 1 a § 35 ods. 1 Tr. zák. súhrnný trest odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov, ktorého výkon súd podmienečne odložil na skúšobný čas dvoch rokov.

Ďalším rozsudkom toho istého súdu z 2. novembra 1972 sp. zn. 8 T 88/72 v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. mája 1973 sp. zn. 3 To 216/73 bol obvinený uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 1. mája 1972 pri obapolnej bitke ublížil na zdraví J. K. a spôsobil mu zranenie, ktoré si vyžiadalo liečenie a práceneschopnosť po dobu štrnáctich dní. Za tento trestný čin, ako aj za trestné činy uvedené v rozsudku Okresného súdu vo Zvolene z 20. júla 1972 sp. zn. 8 T 67/72 bol obvinený J. S. odsúdený podľa § 221 ods. 1 Tr. zák. s použitím § 35 ods. 2 Tr. zák. na súhrnný trest odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov v prvej nápravnovýchovnej skupine. Súčasne bol zrušený rozsudok Okresného súdu vo Zvolene z 20. júla 1972 sp. zn. 8 T 67/72 vo výroku o treste.

V tejto druhej trestnej veci obvineného bola uznesením Okresného súdu vo Zvolene z 12. mája 1975 sp. zn. Nt 305/74 povolená obnova konania a súčasne bol v celom rozsahu zrušený rozsudok Okresného súdu vo Zvolene sp. zn. 8 T 88/72 v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 3 To 216/73.

Po povolení obnovy konania bol obvinený rozsudkom toho istého súdu z 12. januára 1976 sp. zn. 8 T 207/75 oslobodený spod obžaloby podľa § 226 písm. c) Tr. por. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák., ktoré mal spôsobiť J. K. a súčasne mu bol za trestné činy, z ktorých bol právoplatne uznaný za vinného rozsudkom Okresného súdu vo Zvolene z 20. júla 1972 sp. zn. 8 T 67/72 uložený trest odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov nepodmienečne v prvej nápravnovýchovnej skupine.

Proti tomuto poslednému rozsudku podal generálny prokurátor SSR sťažnosť pre porušenie zákona v prospech obvineného. Tvrdí, že okresný súd porušil zákon v ustanovení § 11 ods. 1 písm. f) Tr. por., keď po zrušení rozsudku sp. zn. 8 T 88/72 z 2. novembra 1972 uložil obvinenému novým rozsudkom trest za trestné činy vo veci uvedenej pod sp. zn. 8 T 67/72, v ktorej bolo trestné stíhanie proti obvinenému skončené právoplatným rozsudkom, ktorý nebol zrušený. Navrhol preto Najvyššiemu súdu SSR, aby vyslovil, že napadnutým rozsudkom bol porušený zákon v ustanovení § 11 ods. 1 písm. f) Tr. por. v neprospech obvineného a aby napadnutý rozsudok vo výroku o treste zrušil.

Najvyšší súd SSR preskúmal podľa § 267 ods. 1 Tr. por. na podklade tejto sťažnosti správnosť všetkých výrokov napadnutého rozsudku ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že zákon bol porušený.

Vzhľadom na to, že uznesením Okresného súdu vo Zvolene z 12. mája 1975 sp. zn. Nt 305/74 bol rozsudok uvedeného súdu z 2. novembra 1972 sp. zn. 8 T 88/72 spolu s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. mája 1973 sp. zn. 3 To 216/73 v celom rozsahu zrušený a obvinený bol nakoniec rozsudkom z 12. januára 1976 sp. zn. 8 T 107/75 na základe § 226 písm. c) Tr. por. právoplatne oslobodený spod obžaloby pre trestný čin podľa § 221 ods. 1 Tr. zák., obnovila sa tým v plnom znení platnosť výroku o treste v rozsudku Okresného súdu vo Zvolene z 20. júla 1972 sp. zn. 8 T 67/72. Tento rozsudok vo výroku o vine obvineného za trestné činy podľa § 221 ods. 1 a podľa § 197a Tr. zák. stále zostal v platnosti. Rozsudkom okresného súdu z 2. novembra 1972 sp. zn. 8 T 88/72 bol zrušený len výrok o treste podľa § 35 ods. 2 Tr. zák. Keď bol však rozsudok okresného súdu z 2. novembra 1972 sp. zn. 8 T 88/72, vrátane výroku o uložení súhrnného trestu a zrušení výroku o treste v rozsudku sp. zn. 8 T 67/72 z 20. júla 1972 zrušený uznesením Okresného súdu vo Zvolene z 12. mája 1975 sp. zn. Nt 305/74, obnovila sa tým platnosť rozsudku Okresného súdu vo Zvolene z 20. júla 1972 sp. zn. 8 T 67/72 vo výroku o úhrnnom podmienečnom treste odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov za trestné činy podľa § 221 ods. 1 a podľa § 197a Tr. zák. Preto okresný súd nemohol za tie isté trestné činy uložiť obvinenému nový trest, a to dokonca prísnejší, než aký mu bol uložený v rozsudku z 20. júla 1972 sp. zn. 8 T 67/72. Prekážalo tomu ustanovenie § 11 ods. 1 písm. f) Tr. por., keď sa trestné stíhanie proti obvinenému pre uvedené trestné činy skončilo právoplatným rozsudkom súdu.

Použitie ustanovenia § 288 ods. 3 Tr. por. neprichádza v takomto prípade do úvahy. Toto ustanovenie možno použiť v prípade zrušenia súhrnného trestu v konaní o obnovu len vtedy, ak vec bola vrátená prokurátorovi na došetrenie a ak bola povolená obnova len u niektorého z viacerých trestných činov, z ktorých bol obvinený uznaný za vinného buď predchádzajúcim alebo neskorším rozsudkom.