Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 23.06.1976, sp. zn. 2 To 20/76, ECLI:CZ:NS:1976:2.TO.20.1976.1

Právní věta:

Ak bol predchádzajúci trest uložený trestným rozkazom a nový trest sa ukladá rozsudkom, musí sa za podmienok § 35 ods. 2 Tr. zák. uložiť súhrnný trest. Uloženie súhrnného trestu prichádza v takomto prípade do úvahy vtedy, ak súd odsudzuje obvineného za trestný čin (prečin), ktorý spáchal skôr než mu bol doručený trestný rozkaz. Nie je rozhodujúce, kedy bol trestný rozkaz vydaný, pretože len doručenie trestného rozkazu a nie už jeho vydanie má účinky spojené s vyhlásením odsudzujúceho rozsudku (§ 314e ods. 4 Tr. por.).

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 23.06.1976
Spisová značka: 2 To 20/76
Číslo rozhodnutí: 57
Rok: 1977
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Trest souhrnný, Trestní příkaz
Předpisy: 140/1961 Sb. § 35 ods. 2 141/1961 Sb. § 314e ods. 4
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 57/1977 sb. rozh.

Ak bol predchádzajúci trest uložený trestným rozkazom a nový trest sa ukladá rozsudkom, musí sa za podmienok § 35 ods. 2 Tr. zák. uložiť súhrnný trest.

Uloženie súhrnného trestu prichádza v takomto prípade do úvahy vtedy, ak súd odsudzuje obvineného za trestný čin (prečin), ktorý spáchal skôr než mu bol doručený trestný rozkaz. Nie je rozhodujúce, kedy bol trestný rozkaz vydaný, pretože len doručenie trestného rozkazu a nie už jeho vydanie má účinky spojené s vyhlásením odsudzujúceho rozsudku ( § 314e ods. 4 Tr. por.).

(Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR z 23. 6. 1976 sp. zn. 2 To 20/76.)

Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 16. 4. 1976 sp. zn. 2 T 2/76 bol obvinený A. K. uznaný za vinného z trestných činov vraždy podľa § 219 Tr. zák. a ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák., ktoré spáchal 25. a 26. augusta 1975 v Prievidzi. Za to bol odsúdený na úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 12 rokov v tretej nápravnovýchovnej skupine a na náhradu škody OÚNZ v Prievidzi.

Na základe odvolania obžalovaného A. K. Najvyšší súd SSR zrušil okrem iného výrok o treste a podľa § 219 Tr. zák. s použitím § 35 ods. 2 Tr. zák. odsúdil A. K. na súhrnný trest odňatia slobody v trvaní dvanáctich rokov v tretej nápravnovýchovnej skupine, pričom súčasne zrušil výrok o treste a o spôsobe jeho výkonu v právoplatnom trestnom rozkaze Okresného súdu v Prievidzi z 25. augusta 1975 sp. zn. 1 T 701/75.

Z odôvodnenia:

Pri plnení svojej prieskumnej povinnosti odvolací súd zistil chybu súdu prvého stupňa v tom, že obžalovanému neuložil súhrnný trest odňatia slobody, hoci ho mal uložiť. Krajský súd správne zistil, že obžalovaný bol odsúdený právoplatným trestným rozkazom Okresného súdu v Prievidzi z 25. 8. 1975 sp. zn. 1 T 701/75 pre prečin proti pracovnej disciplíne podľa § 8 písm. c) zákona č. 150/1969 Zb. na dva mesiace odňatia slobody. Zaradený bol do druhej nápravnovýchovnej skupiny. Tento trestný rozkaz nadobudol právoplatnosť 1. 10. 1975. Nevyvodil však z toho príslušné právne dôsledky z hľadiska uloženia súhrnného trestu v zmysle § 35 ods. 2 Tr. zák.

Uvedené trestné činy spáchal obžalovaný 26., resp. 25. 8. 1975. Trestný rozkaz bol síce vydaný 25. 8. 1975, avšak podľa § 314e ods. 4 Tr. por. nastávajú účinky, spojené s vyhlásením odsudzujúceho rozsudku, až doručením trestného rozkazu obvinenému. Trestný rozkaz bol obvinenému doručený 22. 9. 1975. Keďže teda obžalovaný spáchal trestné činy skôr, než súd prvého stupňa doručil trestný rozkaz za prečin obvinenému, odvolací súd na rozdiel od súdu prvého stupňa aplikoval ustanovenie § 35 ods. 2 Tr. zák. o ukladaní trestov za viac trestných činov (prečinov) a uložil obžalovanému súhrnný trest odňatia slobody v rovnakej výmere ako súd prvého stupňa.