Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 16.04.1976, sp. zn. 6 Tz 11/76, ECLI:CZ:NS:1976:6.TZ.11.1976.1

Právní věta:

Ak spácha trestný čin opilstva podla § 201 Tr. zák., vodič motorového vozidla, treba mu spravidla uložiť trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 16.04.1976
Spisová značka: 6 Tz 11/76
Číslo rozhodnutí: 15
Rok: 1977
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Ukládání trestu, Zákaz činnosti
Předpisy: 140/1961 Sb. § 23 odst. 1
§ 201
§ 31 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil výrok o treste v právoplatnom rozsudku Okresného súdu v Rožňave zo 7. 8. 1975 sp. zn. 1 T 340/75 a rozhodol sám vo veci tak, že uložil obžalovanému F. F. podľa § 201 Tr. zák. s použitím § 43 odst. 1 a § 44 odst. 1, 3 Tr. zák. trest nápravného opatrenia v trvaní ôsmich mesiacov so zrážkou z platu vo výške 10 a podľa § 49 odst. 1 Tr. zák. trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá.

Z odôvodnenia:

Rozsudkom Okresného súdu v Rožňave zo 7. augusta 1975 sp. zn. 1 T 340/75 bol obvinený F. F. uznaný za vinného z trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 16. mája 1975 vo večerných hodinách v obci Rejdová si požitím alkoholických nápojov spôsobil ťažký stupeň opilosti, v ktorom viedol osobné auto z Rejdovej do Dobšinej, kde mu v ďalšej jazde zabránili orgány VB.

Za tento trestný čin uložil okresný súd obvinenému trest nápravného opatrenia v trvaní ôsmich mesiacov so zrážkou z platu vo výške 10

Rozsudok nadobudol právoplatnosť 10. septembra 1975.

Proti tomuto rozsudku podal v lehote uvedenej v § 272 Tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona generálny prokurátor SSR, a to v neprospech obvineného F. F. Sťažnosť pre porušenie zákona obmedzil v zmyslu § 266 odst. 2 Tr. por. len na výrok o treste. Vytýkal okresnému súdu, že v rozpore s ustanovením § 23 odst. 1 a § 31 odst. 1 Tr. zák. neuložil obvinenému popri treste nápravného opatrenia aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. V tejto súvislosti generálny prokurátor SSR uviedol, že obvinený viedol svoje osobné auto v ťažkom stupni opilosti a bola veľmi vysoká možnosť spôsobenia vážnej dopravnej nehody. Bolo preto potrebné zabrániť obvinenému aspoň na určitý čas vo výkone vodičskej činnosti, a to uložením trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Sám trest nápravného opatrenia bez uloženia trestu zákazu činnosti je v zrejmom nepomere k stupňu nebezpečnosti spáchaného trestného činu pre spoločnosť a v zrejmom rozpore s účelom trestu.

Najvyšší súd SSR preskúmal na podklade sťažnosti pre porušenie zákona v zmysle § 267 odst. 1 Tr. por. správnosť výrokov napadnutého rozsudku ako aj konania, ktoré mu predchádzalo a došiel k záveru, že rozsudkom okresného súdu, a to jeho výrokom o treste, bol porušený zákon v ustanoveniach § 23 odst. 1, § 31 odst. 1 Tr. zák.

Proti výroku o treste možno podať sťažnosť pre porušenie zákona len vtedy, ak je trest v zrejmom nepomere k stupňu nebezpečnosti činu pre spoločnosť alebo k pomerom páchateľa, alebo ak uložený druh trestu je v zrejmom rozpore s účelom trestu. Najvyšší súd SSR zistil, že v danom prípade boli splnené podmienky ustanovenia § 266 odst. 2 Tr. por. Ako už bolo naznačené, samostatne uložený trest nápravného opatrenia je v zrejmom nepomere k stupňu nebezpečnosti činu pre spoločnosť a v zrejmom rozpore s účelom trestu.

Podľa § 23 odst. 1 Tr. zák. účelom trestu je chrániť spoločnosť pred páchateľmi trestných činov, zabrániť odsúdenému v ďalšom páchaní trestnej činnosti a vychovať ho k tomu, aby viedol poriadny život pracujúceho človeka a tým výchovne pôsobiť aj na ostatných členov spoločnosti.

Pri určení druhu trestu a jeho výmery v zmysle ustanovenia § 31 odst. 1 Tr. zák. súd prihliadne na stupeň nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť ( § 3 odst. 4 Tr. zák.), na možnosť nápravy páchateľa a na jeho pomery.

Okresný súd v rozpore s týmito ustanoveniami neuložil obvinenému popri treste nápravného opatrenia aj trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Obvinený F. F. viedol svoje osobné auto v ťažkom stupni opilosti, v dôsledku čoho nebol schopný bezpečne ovládať vozidlo. Treba súhlasiť so sťažnosťou pre porušenie zákona, že nebezpečenstvo spôsobenia vážnej dopravnej nehody bolo veľmi pravdepodobné a práve z tejto okolnosti treba usudzovať na vysoký stupeň spoločenskej nebezpečnosti konania obvineného. Obvinený tým, že viedol po požití alkoholických nápojov motorové vozidlo, hrubo porušil pravidlá cestnej premávky, preukázal značnú nedisciplinovanosť a aj nespoľahlivosť pri vedení motorového vozidla. Vzhľadom na tieto skutočnosti mal okresný súd uložiť obvinenému na určitý čas zákaz činnosti viesť motorové vozidlá, pretože tento trest najúčinnejšie výchovne vplýva na vodičov, aby v budúcnosti neviedli motorové vozidlá po požití alkoholických nápojov. Trest nápravného opatrenia, ktorý obvinenému uložil okresný súd, môže len spolu s trestom zákazu činnosti viesť motorové vozidlá splniť výchovný účel trestu, a to jednak na obžalovaného v tom smere, aby sa v budúcnosti už podobného konania nedopustil, jednak na ostatných občanov.