Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 01.08.1972, sp. zn. 13 Co 262/72, ECLI:CZ:KSPH:1972:13.CO.262.1972.1

Právní věta:

Členský podíl povinného ve stavebním bytovém družstvu není za trvání jeho členství v družstvu a práva osobního užívání družstevního bytu postižitelný výkonem rozhodnutí. Pouze nárok člena stavebního bytového družstva na výplatu zůstatkové hodnoty členského podílu vůči tomuto družstvu by mohl být v případě skončení členství v družstvu a práva užívání družstevního bytu postižen výkonem rozhodnutí přikázáním jiné pohledávky než pohledávky z účtu u peněžního ústavu podle ustanovení § 312 až § 316 o. s. ř.

Soud: Krajský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 01.08.1972
Spisová značka: 13 Co 262/72
Číslo rozhodnutí: 15
Rok: 1974
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Družstvo stavební bytové, Podíl členský, Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 312
§ 313
§ 314
§ 315
§ 316
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Okresní soud v Berouně nařídil k vymožení nároku oprávněného v částce 6693 Kčs výkon rozhodnutí prodejem spoluvlastnické poloviny členského podílu povinného u Stavebního bytového družstva občanů při MěstNV v B. v hodnotě 7250 Kčs. Krajský soud v Praze k odvolání povinného usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení a k novému rozhodnutí.

Z odůvodnění:

Členský podíl ve stavebním bytovém družstvu není za trvání členského vztahu a práva užívání družstevního bytu postižitelný výkonem rozhodnutí. Členský podíl, který je majetkovým základem členství v družstvu, je neoddělitelně spojen s členskými právy.

Jeho splacení zakládá členu zejména právo na přidělení družstevního bytu, popřípadě na užívání přiděleného a převzatého družstevního bytu ( § 154 odst. 2 o. z. a čl. 12 písm. c/ a čl. 24 vzorových stanov stavebních bytových družstev). Členská práva přísluší členu jen po dobu, po kterou trvá tento jeho majetkoprávní vztah k družstvu. Protože práva vyplývající z členství ve stavebním bytovém družstvu, zejména právo užívat družstevní byt, nemohou být postižena výkonem rozhodnutí při vymáhání peněžité pohledávky, nemůže být výkonu podroben v takovém případě ani jejich neoddělitelný majetkoprávní základ. Výslovně tak stanoví čl. 11 vzorových stanov stavebních bytových družstev, která se opírají o ustanovení § 77 odst. 2 a § 89 hospodářského zákoníku. 1)

Jen nárok člena na výplatu zůstatkové hodnoty členského podílu vůči družstvu při skončení jeho členství a užívání bytu (čl. 22 vzorových stanov stavebních bytových družstev) by mohl být podroben výkonu rozhodnutí pro vymožení peněžité pohledávky, neboť v tom případě by nemohlo dojít k současnému postižení specifických členských práv člena družstva. Šlo by ovšem o výkon rozhodnutí přikázáním peněžité pohledávky podle ustanovení § 312 o. s. ř.

O tento případ však za trvání členského vztahu a práv povinného k družstevnímu bytu nejde.

Není tedy splněna, pokud jde o toto právo povinného, základní podmínka pro nařízení výkonu rozhodnutí, neboť chybí majetková hodnota způsobilá podle zákona k nucenému uspokojení peněžité pohledávky oprávněného ( § 261 odst. 1 a § 312 o. s. ř.).

Pro nařízení výkonu rozhodnutí prodejem členského podílu povinného není ovšem ani jinak zákonných předpokladů. Jak vyplývá z toho, co již bylo uvedeno, členský podíl není spoluvlastnickým podílem na nemovitosti, ve které je družstevní byt. Splacením členského podílu vzniká mezi členem a družstvem závazkový právní vztah, zakládající členu právo požadovat při skončení členství zbývající zůstatkovou hodnotu svého členského podílu (čl. 11 a čl. 22 vzorových stanov stavebních bytových družstev). Postup podle ustanovení § 338 o. s. ř. o prodeji spoluvlastnického podílu nemovitosti nepřichází proto z těchto důvodů v úvahu.

Oprávněný však v návrhu na výkon rozhodnutí pro uspokojení vymáhané peněžité pohledávky navrhl výkon i na další druhy majetku povinného a jinými způsoby výkonu ( § 258 odst. 1 o. s. ř.).

Odvolací soud proto zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem členského podílu povinného ve stavebním bytovém družstvu a věc vrátil soudu prvního stupně, aby se zřetelem k uvedenému právnímu názoru o návrhu na výkon rozhodnutí dále jednal a rozhodl ( § 221 odst. 1, 2, § 226 a § 254 odst. 1 o. s. ř.).

1) Úplné znění hospodářského zákoníku se změnami a doplňky bylo vyhlášeno pod č. 37/1971 Sb. O vzorových stanovách stavebních bytových družstev viz oznámení v částce 76/1964 Sb.