Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28.02.1972, sp. zn. 11 Co 84/72, ECLI:CZ:MSPH:1972:11.CO.84.1972.1

Právní věta:

Rozhodnutí správního orgánu lze i soudním výkonem rozhodnutí vykonat jen ve lhůtě uvedené v ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb.

Soud: Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 28.02.1972
Spisová značka: 11 Co 84/72
Číslo rozhodnutí: 19
Rok: 1973
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Lhůty, Řízení před soudem, Rozhodnutí jiných orgánů, Rozhodnutí správní, Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 219
§ 251
§ 271
§ 274 40/1964 Sb. § 110 71/1967 Sb. § 71
§ 72
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Obvodní soud pro Prahu 5 zamítl návrh oprávněného na nařízení soudního výkonu rozhodnutí vyklizením nebytové místnosti povinných na podkladě příkazu k vyklizení vydaného odborem bytového hospodářství ONV v P. 5. K odůvodnění svého rozhodnutí uvedl soud prvního stupně, že rozhodnutí správního orgánu lze podle ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb. vykonat nejpozději do tří let po uplynutí lhůty stanovené pro splnění uložené povinnosti; tato lhůta uplynula v projednávané věci v dubnu 1969, zatím co návrh na výkon rozhodnutí byl podán dne 27. 5. 1971.

V odvolání proti usnesení soudu prvního stupně namítal oprávněný, že ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb. se vztahuje pouze na výkon rozhodnutí ve správním řízení, nikoliv však na výkon rozhodnutí prováděný soudem, což vyplývá ze srovnání ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., s ustanovením § 71 a s ustanovením § 72 odst. 2 téhož zákona. Měl za to, že nic nebrání tomu, aby oprávněný, který zmeškal lhůtu podle ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., navrhl výkon rozhodnutí soudem, pro nějž platí výlučně ustanovení občanského soudního řádu. Navrhl proto, aby napadené usnesení bylo změněno tak, že se návrhu vyhovuje.

Městský soud v Praze usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Z odůvodnění:

V této věci soudního výkonu rozhodnutí jde o otázku, zda právo přiznané oprávněnému správním rozhodnutím lze bez zřetele na ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správního řádu) uplatňovat návrhem na výkon rozhodnutí soudem i po uplynutí tříleté lhůty stanovené v uváděném zákonném ustanovení. Tuto otázku nutno zodpovědět záporně. Rozhodnutí správního orgánu, které nelze vykonat podle správního řádu, poněvadž uplynula uváděná prekluzívní tříletá lhůta, nemůže být vykonáno ani soudem.

Podle ustanovení § 274 písm. f/ o. s. ř. lze ustanovení § 251 až § 271 o. s. ř. použít i na výkon vykonatelných rozhodnutí orgánů státní správy. Jestliže však uplynula lhůta tří let, během níž lze nejpozději takové rozhodnutí vykonat ( § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb.), pak v důsledku zmeškání zmíněné prekluzívní lhůty nemůže již toto rozhodnutí správního orgánu být podkladem pro soudní výkon rozhodnutí ( § 251 o. s. ř.).

Ustanovení § 110 o. z. o tom, že bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno, nevztahuje se na rozhodnutí správního orgánu, protože na toto rozhodnutí se vztahují speciální ustanovení § 71 a násl. správního řádu. Zákon č. 71/1967 Sb. byl také vydán později než občanský zákoník a občanský soudní řád a jeho účelem bylo upravit řízení před orgány státní správy, přičemž byla stanovena také kratší účinnost správních exekučních titulů, než je tomu u rozhodnutí vydaných soudem.

Vzhledem k tomu, že v daném případě tříletá prekluzívní lhůta pro splnění uložené povinnosti již uplynula, bylo napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrzeno ( § 219 o. s. ř.).