Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 28.10.1971, sp. zn. 2 Cz 48/71, ECLI:CZ:NS:1971:2.CZ.48.1971.1

Právní věta:

V konaní o povolenie zápisu do podnikového registra musí súd skúmať aj to, či bol udelený súhlas na umiestnenie organizácie alebo jej časti v sídle organizácie, uvádzanom v návrhu na zápis do podnikového registra, pokial taký súhlas právny predpis vyžaduje.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 28.10.1971
Spisová značka: 2 Cz 48/71
Číslo rozhodnutí: 34
Rok: 1972
Sešit: 3
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Rejstřík podnikový, Řízení před soudem
Předpisy: 114/1964 Sb. § 7 43/1968 Sb. § 1 72/1970 Sb. § 5
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 34/1972 sb. rozh.

V konaní o povolenie zápisu do podnikového registra musí súd skúmať aj to, či bol udelený súhlas na umiestnenie organizácie alebo jej časti v sídle organizácie, uvádzanom v návrhu na zápis do podnikového registra, pokiaľ taký súhlas právny predpis vyžaduje.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 28. 10. 1971, 2 Cz 48/71)

Návrhom z 30. 12. 1970 sa hospodárska organizácia C., odborové riaditeľstvo v B., domáhala zápisu do podnikového registra.

Mestský súd v Bratislave uznesením z 3. 1. 1971 nariadil vykonať v podnikovom registri v oddiele Pn zápis navrhujúcej štátnej hospodárskej organizácie s tým, že jej sídlo je v Bratislave.

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, tak, že týmto uznesením súdu prvého stupňa bol porušený zákon.

Z odôvodnenia:

Podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zákona č. 72/1970 Zb., o niektorých opatreniach týkajúcich sa podnikového registra, ktorý nadobudol účinnosť 1. 8. 1970, je registrový súd v konaní o povolenie zápisu povinný skúmať, či sú splnené predpoklady na zápis, vyžadované právnymi predpismi, najmä či predmet činnosti alebo jeho zmeny sú v shode s oprávnením, schváleným alebo vydaným príslušným orgánom, a či bol udelený súhlas, ak je nevyhnutný podľa osobitných predpisov.

V prejednávanej veci týmto osobitným predpisom v uvedenom zmysle bolo ustanovenie § 9 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. (v znení zákona SNR č. 63/1971 Zb.) o hlavnom meste Slovenska Bratislave, podľa ktorého na umiestnenie organizácie alebo jej časti na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, na jej zrušenie a na zmeny jej činnosti, ak sa dotýkajú v podstatnej miere života mesta, je potrebný súhlas Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy.

Súd prvého stupňa v tejto veci nepostupoval dôsledne podľa uvedených zákonných ustanovení.

Podľa obsahu spisov navrhujúca organizácia nepripojila k žiadosti o zápis do podnikového registra doklad o udelení súhlasu na umiestnenie na území Bratislavy podľa ustanovenia § 9 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. a ani súd si takýto súhlas nevyžiadal. Súhlas podľa citovaného predpisu je však podmienkou, bez ktorej nemožno v podnikovom registri zapísať sídlo organizácie, ktoré je podľa ustanovenia § 7 ods. 1 vyhlášky ministerstva spravodlivosti č. 114/1964 Zb., o podnikovom registri, súčasťou zápisu.

Tým, že súd prvého stupňa vykonal v podnikovom registri zápis sídla organizácie bez toho, že by bol preukázaný súhlas Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy na jej umiestnenie na území Bratislavy, porušil zákon v ustanovení § 7 ods. 1 vyhlášky č. 114/1964 Zb. v súvislosti s ustanovením § 5 ods. 2 zákona č. 72/1970 Zb. a ustanovením § 9 ods. 3 zákona č. 43/1968 Zb. (v znení zákona č. 63/1971 Zb.).