Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 25.08.1971, sp. zn. 2 Cz 30/71, ECLI:CZ:NS:1971:2.CZ.30.1971.1

Právní věta:

Predpismi o príkazoch na vybratie pohladávky z účtu v peňažnom ústave (§ 304 ods. 1 O. s. p.) sú ustanovenia právnej úpravy o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií (porovn. vyhlášku č. 85/1966 Zb.).

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 25.08.1971
Spisová značka: 2 Cz 30/71
Číslo rozhodnutí: 33
Rok: 1972
Sešit: 3
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 7
§ 261
§ 304 85/1966 Sb. § 39
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 33/1972 sb. rozh.

Predpismi o príkazoch na vybratie pohľadávky z účtu v peňažnom ústave ( § 304 ods. 1 O. s. p.) sú ustanovenia právnej úpravy o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií (porovn. vyhlášku č. 85/1966 Zb.).

(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 25. 8. 1971, 2 Cz 30/71)

Právoplatným a vykonateľným rozsudkom Okresného súdu v Trebišove so sídlom v Sečovciach z 30. 6. 1964 bolo povinné JRD zaviazané zaplatiť oprávnenej hospodárskej organizácii 1108,20 Kčs s príslušenstvom. Oprávnený sa domáhal súdneho výkonu tohto rozhodnutia prikázaním pohľadávky z účtu povinného u Štátnej banky československej – pobočka v T.

Okresný súd v Trebišove svojím uznesením nariadil výkon rozhodnutia podľa návrhu obvineného.

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, tak, že týmto uznesením súdu prvého stupňa bol porušený zákon.

Z odôvodnenia:

Podľa ustanovenia § 304 ods. 1 O. s. p. tam, kde ako oprávnený i ako povinný vystupujú socialistické organizácie, výkon rozhodnutia sa uskutoční podľa predpisov o príkazoch na vybratie na základe rozhodnutia opatreného doložkou vykonateľnosti bez toho, že by bolo potrebné, aby súd nariadil výkon rozhodnutia.

Súd prvého stupňa v tejto veci nepostupoval podľa uvedeného zákonného ustanovenia a prehliadol, že pre vymáhanie peňažnej pohľadávky socialistickej organizácie uplatnenej takisto proti socialistickej organizácii nie je potrebné nariaďovať výkon rozhodnutia, ale že výkon rozhodnutia sa v takomto prípade uskutoční podľa predpisov o príkazoch na vybratie (porovn. ustanovenie § 39 a nasl. vyhlášky č. 85/1966 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií) jednoduchým a účinným zinkasovaním pohľadávky. Preto je zbytočné poskytovať oprávnenému ďalší komplikovanejší a nákladnejší prostriedok na vykonanie práva.

Preto súd prvého stupňa porušil zákon v ustanoveniach § 7, § 261 ods. 1 a § 304 ods. 1 O. s. p.