Rozhodnutí Krajského soudu v Košicíchu ze dne 09.09.1971, sp. zn. 8 To 396/71, ECLI:CZ:KSKE:1971:8.TO.396.1971.1

Právní věta:

Skutok, ktorý síce vykazuje znaky prečinu podla § 3 ods. 1 zák. č. 150/1969 Zb. o prečinoch, ktorým však bola spôsobená škoda neprevyšujúca 100 Kčs a ktorého stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je nepatrný aj so zretelom na všetky ostatné okolnosti charakterizujúce čin a jeho páchatela (§ 3 ods. 4 Tr. zák., § 13 ods. 1 zák. č. 150/1969 Zb.§, nie je prečinom (§ 1 ods. 2 zák. č. 150/1969 Zb.). Takýto čin môže byť priestupkom podla § 19 zák. č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku, prípadne porušením pracovnej disciplíny podla § 73 písm. d) zák. práce, ktoré možno postihnúť kárnym opatrením podla § 77 zák. práce.

Soud: Krajský soud v Košicích
Datum rozhodnutí: 09.09.1971
Spisová značka: 8 To 396/71
Číslo rozhodnutí: 66
Rok: 1972
Sešit: 10
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Porušení pracovní kázně, Přečiny, Přestupky, Rozkrádání majetku v socialistickém řízení
Předpisy: 140/1961 Sb. § 3 ods. 4 150/1969 Sb. § 1 ods. 1
§ 1 ods. 2
§ 13 ods. 1 60/1961 Sb. § 6 ods. 1
§ 19 65/1965 Sb. § 73 ods. d
§ 3 ods. 1
§ 77
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 66/1972 sb. rozh.

Skutok, ktorý síce vykazuje znaky prečinu podľa § 3 ods. 1 zák. č. 150/1969 Zb. o prečinoch, ktorým však bola spôsobená škoda neprevyšujúca 100 Kčs a ktorého stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je nepatrný aj so zreteľom na všetky ostatné okolnosti charakterizujúce čin a jeho páchateľa ( § 3 ods. 4 Tr. zák., § 13 ods. 1 zák. č. 150/1969 Zb. § , nie je prečinom ( § 1 ods. 2 zák. č. 150/1969 Zb.).

Takýto čin môže byť priestupkom podľa § 19 zák. č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku, prípadne porušením pracovnej disciplíny podľa § 73 písm. d) zák. práce, ktoré možno postihnúť kárnym opatrením podľa § 77 zák. práce.

(Rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach z 9. 9. 1971 sp. zn. 8 To 396/71.)

Krajský súd v Košiciach uznesením z 9. 9. 1971 sp. zn. 8 To 396/71 zrušil z podnetu odvolania obvineného J. P. rozsudok Mestského súdu v Košiciach zo 4. 6. 1971 sp. zn. 6 Ts 111/71 a vec postúpil podľa § 257 písm. a) Tr. por. Obvodnému národnému výboru v Košiciach – Nové Mesto ako priestupok proti socialistickému spolunažívaniu podľa § 19 zák. č. 60/1961 Zb.

Z odôvodnenia:

Rozsudkom mestského súdu bol obvinený J. P. uznaný za vinného prečinom proti majetku v socialistickom a osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Zb. na tom skutkovom základe, že v Košiciach 2. 3. 1971 v popoludňajších hodinách v predajni podniku Potraviny Centrum odcudzil z pultu jednu pollitrovú flašu liehovín zn. Badel, čím spôsobil podniku Potraviny, závod 11 – 01 Košice, predajňa 029 – 01 Luník 111 Centrum škodu 70,- Kčs.

Pre tento prečin uložil mestský súd obvinenému trest odňatia slobody v trvaní 4 (štyroch) mesiacov, ktorého výkon podmienečne odložil na skúšobný čas jedného roka.

Proti tomuto rozsudku podal obvinený včas odvolanie, v ktorom poukázal na motív svojho konania. Uviedol, že jeho kolegovia po absolvovaných skúškach ho niekedy pozvali na malú oslavu a on im prisľúbil, že sa im bude revanžovať. Keďže v tom čase nemal peniaze (zomrela mu matka a otec je dôchodca) a chcel dodržať slovo, dopustil sa bez nejakého rozumového uváženia spomenutej trestnej činnosti, ktorú úprimne ľutuje. Svojím odvolaním sa domáha toho, aby so zreteľom na okolnosti prípadu a najmä na výšku spôsobenej škody bolo jeho konanie posúdené ako priestupok podľa § 19 zák. č. 60/1961 Zb. a vec postúpená národnému výboru. Napokon uviedol, že sa nezakladá na pravde konštatovanie uvedené v jeho posudku, že má nevychované a neslušné správanie.

Na základe takto podaného odvolania krajský súd preskúmal napadnutý rozsudok a predchádzajúce konanie v rozsahu stanovenom v § 254 ods. 1 Tr. por. Doplnil dokazovanie prečítaním šiestich posudkov a hodnotení, ktoré na verejnom zasadnutí predložil obvinený. Zistil, že odvolanie obvineného je odôvodnené.

Po preskúmaní veci krajský súd zistil, že obvinený sa dopustil skutku, ako je uvedené v návrhu na potrestanie a ako ho ustálil mestský súd v napadnutom rozsudku. Obvinený sa ku konaniu, ktoré sa mu kladie za vinu priznal a jeho priznanie je v súlade s výpoveďou svedkyne M. B.

Krajský súd sa nestotožňuje s mestským súdom v otázke právneho posúdenia konania obvineného. V predmetnej trestnej veci rozhodujúcou otázkou je posúdenie, či konanie obvineného treba kvalifikovať ako prečin proti majetku v socialistickom a osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Zb. alebo len ako priestupok proti socialistickému spolunažívaniu podľa § 19 zák. č. 60/1961 Zb.

Podľa § 1 ods. 1 zák. č. 150/1969 Zb. prečinom je zavinený čin nebezpečný pre spoločnosť, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone a ktorý nedosahuje stupeň spoločenskej nebezpečnosti trestného činu. Podľa ods. 2 tohto ustanovenia čin, ktorého stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je nepatrný, nie je prečinom, aj keď inak vykazuje jeho znaky. Prečinu proti majetku v socialistickom a osobnom vlastníctve podľa § 3 ods. 1 písm. a) zák. č. 159/1969 Zb. sa dopustí ten, kto spôsobí na cudzom majetku škodu neprevyšujúcu 1500 Kčs tak, že si privlastní vec tým spôsobom, že sa jej zmocní.

Podľa § 6 ods. 1 zák. č. 60/1961 Zb. v znení zák. č. 150/1969 Zb. ( § 16 ods. 1) priestupkom je zavinené konanie uvedené v § § 7 až 19 tohto zákona a ďalej zavinené porušenie povinnosti určenej v inom právnom predpise, pokiaľ sa tým sťažuje plnenie úloh štátnej správy, ruší verejný poriadok alebo socialistické spolunažívanie občanov, ak nejde o prečin alebo o trestný čin. Priestupku proti socialistickému spolunažívaniu podľa § 19 zák. č. 60/1961 Zb. sa dopustí ten, kto drobným výtržníctvom, rušením nočného pokoja, prekročením záverečnej hodiny alebo drobným poškodzovaním majetku v socialistickom alebo osobnom vlastníctve alebo iným neprístojným konaním v menšom rozsahu narúša socialistické spolunažívanie.

Po zhodnotení všetkých okolností rozhodujúcich pre posúdenie konkrétneho stupňa nebezpečnosti činu pre spoločnosť ( § 3 ods. 4 Tr. zák.) dospel krajský súd k záveru, že obvinený sa svojím konaním dopustil priestupku proti socialistickému spolunažívaniu podľa § 19 zák. č. 60/1961 Zb.

Zo správy o povesti podanej Mestským národným výborom v Bardejove krajský súd zistil, že obvinený pochádza z robotníckej rodiny. Jeho otec pracuje ako strážnik, matka mu zomrela v roku 1970. V mieste trvalého bydliska má dobrú povesť, má dobré povahové a charakterové vlastnosti. Liehové nápoje nepožíva. Na obvinenom nebolo badať, že má sklony ku krádežiam. Obvinený nebol uvedeným národným výborom postihnutý a nebol ani súdne trestaný. Je posluchačom IV. ročníka lekárskej Fakulty a dosahuje priemerné štúdijné výsledky.

Obvinenému poľahčovalo, že pred spáchaním trestnej činnosti viedol poriadny život pracujúceho človeka, k trestnej činnosti sa priznal a úprimne ju oľutoval. Nič mu nepriťažovalo. Výška škody činí 70,- Kčs.

S prihliadnutím na všetky vyššie uvedené okolnosti a na výšku škody, ktorá nedosahuje ani 100 Kčs, dospel krajský súd k záveru, že v konaní obvineného ide o čin, ktorého stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť je nepatrný. Preto obvinený svojím konaním naplnil iba skutkovú podstatu priestupku podľa § 19 zák. č. 60/1961 Zb.

Preto postúpil vec Obvodnému národnému výboru Košice – Nové Mesto. Jeho skútok sa stal v obvode tohto národného výboru a v tomto obvode obvinený prechodne aj bývá.