Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 28.05.1971, sp. zn. 2 Cz 22/71, ECLI:CZ:NS:1971:2.CZ.22.1971.1

Právní věta:

V prípade, že národný výbor zrušil právo užívať byt, rozhoduje o náhrade sťahovacích nákladov národný výbor a nie súd.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 28.05.1971
Spisová značka: 2 Cz 22/71
Číslo rozhodnutí: 73
Rok: 1971
Sešit: 9
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Byt, Hospodaření s byty, Náklady stěhování, Národní výbory, Podmínky řízení, Řízení před soudem, Rozhodnutí jiných orgánů, Stěhovací náklady
Předpisy: 99/1963 Sb. § 103
§ 104 40/1964 Sb. § 184 41/1964 Sb. § 54
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 73/1971 sb. rozh.

V prípade, že národný výbor zrušil právo užívať byt, rozhoduje o náhrade sťahovacích nákladov národný výbor a nie súd.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 28. 5. 1971, 2 Cz 22/71)

Žalobca sa proti žalovanému domáhal zaplatenia sťahovacích nákladov v sume 699 Kčs, ktoré mu vznikli tým, že na základe rozhodnutia Mestského národného výboru v H. o zrušení práva užívať byt sa vysťahoval z bytu v dome žalovaného.

Okresný súd v Trnave žalobe čiastočne vyhovel a zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 349,50 Kčs s prísl.

Na odvolanie žalovaného Krajský súd v Bratislave zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že žalovanému uložil prisúdenú sumu 349,50 Kčs s prísl. zaplatiť v splátkach po 50 Kčs mesačne.

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, tak, že rozhodnutiami obidvoch súdov bol porušený zákon.

Z odôvodnenia:

Podľa ustanovenia § 103 O. s. p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania).

Podľa ustanovenia § 104 ods. 1 O. s. p. ak ide o taký nedostatok podmienok konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Ak vec nespadá do právomoci súdu, ak má predchádzať iné konanie alebo ak je vecne príslušný iný súd, postúpi súd vec po právoplatnosti uznesenia o zastavení konania súdu príslušnému alebo inému orgánu; právne účinky spojené s podaním návrhu na začatie konania zostávajú pritom zachované.

Podľa ustanovenia § 54 ods. 2 zákona č. 41/1964 Zb., o hospodárení s bytmi, ak miestny národný výbor zruší právo užívať byt v prospech vlastníka rodinného domčeka, môže mu v odôvodnených prípadoch uložiť povinnosť nahradiť doterajšiemu užívateľovi sťahovacie náklady.

Súdy obidvoch stupňov v predmetnej veci nepostupovali podľa tohto ustanovenia.

Žalobca bol užívateľom bytu v dome žalovaného, z ktorého sa vysťahoval v dôsledku toho, že rozhodnutím národného výboru mu bolo zrušené právo užívať byt. Rozhodnúť o náhrade sťahovacích nákladov nemal súd, ale príslušný miestny národný výbor; nešlo totiž o zrušenie práva užívať byt podľa ustanovenia § 184 písm. a) O. z.

Podľa tohto ustanovenia v odôvodnených prípadoch môže súd uložiť organizácii povinnosť nahradiť užívateľovi sťahovacie náklady, keď na návrh organizácie zrušil právo užívať byt trvale určený pre ubytovanie pracovníka organizácie, ak doterajší užívateľ prestal pre ňu pracovať a organizácia naliehavo potrebuje byt pre iného svojho pracovníka. O takýto prípad však v prejednávanej veci nešlo; preto mali súdy obidvoch stupňov podľa ustanovenia § 103 ods. 1 O. s. p. konanie zastaviť.

Keď súdy takto nepostupovali, porušili zákon v ustanoveniach § 103 a § 104 ods. 1 O. s. p. v spojení s ustanovením § 54 ods. 2 zákona č. 41/1964 Zb.