Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 10.09.1970, sp. zn. 11 Tz 21/70, ECLI:CZ:NS:1970:11.TZ.21.1970.1

Právní věta:

Byl-li opravný prostředek podán osobou neoprávněnou nebo nebyl-li podán včas a byl-li z některého z těchto důvodů zamítnut, nabývá napadené rozhodnutí právní moci již uplynutím lhůty, kterou k opravnému prostředku měly osoby oprávněné.

Soud: Nejvyšší soud České soc. rep.
Datum rozhodnutí: 10.09.1970
Spisová značka: 11 Tz 21/70
Číslo rozhodnutí: 55
Rok: 1971
Sešit: 8
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Opravné prostředky, Právní moc rozhodnutí
Předpisy: 141/1961 Sb. § 272
§ 148 odst. 1 písm. b
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 55/1971 sb. rozh.

Byl-li opravný prostředek podán osobou neoprávněnou nebo nebyl-li podán včas a byl-li z některého z těchto důvodů zamítnut, nabývá napadené rozhodnutí právní moci již uplynutím lhůty, kterou k opravnému prostředku měly osoby oprávněné.

(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 10. září 1970, 11 Tz 21/70.)

Vyhledavatel Veřejné bezpečnosti zastavil usnesením ze dne 15. 11. 1969 trestní stíhání obviněného pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. Poškozená podala proti němu stížnost, která byla obvodním prokurátorem zamítnuta usnesením ze dne 23. 12. 1969 jako podaná osobou neoprávněnou. Ke stížnosti pro porušení zákona podané dne 23. 6. 1970 vyslovil Nejvyšší soud ČSR porušení zákona, nezrušil však napadené usnesení vyhledavatele, jak se toho stížnost pro porušení zákona domáhala.

Z odůvodnění:

Nejvyšší soud nemohl vyhovět návrhu stížnosti pro porušení zákona, aby bylo napadené usnesení zrušeno a aby bylo přikázáno vyhledavateli VB věc znovu projednat a rozhodnout. Takovéto rozhodnutí může Nejvyšší soud učinit podle § 272 tr. ř. jen tehdy, navrhl-li to generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona podané do šesti měsíců od právní moci napadeného rozhodnutí. Napadené rozhodnutí ze dne 15. listopadu 1969 bylo doručeno obviněnému dne 18. listopadu 1969, prokurátoru dne 21. listopadu 1969 a poškozené dne 20. 11. 1969. Poškozená podala proti němu stížnost, která byla usnesením obvodního prokurátora ze dne 23. prosince 1969 podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. zamítnuta jako podaná osobou neoprávněnou. Okolnost, že proti napadenému usnesení podala stížnost osoba neoprávněná nemohla již nic změnit na tom, že usnesení nabylo právní moci uplynutím lhůty, kterou měl k podání stížnosti obviněný jako jediná osoba oprávněná, tj. dne 22. listopadu 1969. Protože stížnost pro porušení zákona byla podána dne 23. června 1970, stalo se tak po šestiměsíční lhůtě od právní moci napadeného usnesení, tj. po uplynutí lhůty uvedené v § 272 tr. ř.