Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 21.01.1971, sp. zn. 3 Tz 140/70, ECLI:CZ:NS:1971:3.TZ.140.1970.1

Právní věta:

K pomeru ustanovenia § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Zb. o prečine proti socialistickému spolunažívaniu k ustanoveniu § 202 odst. 1 Tr. zák. o výtržníctve, k ustanoveniu § 197 a Tr. zák. o násilí proti skupine obyvatelov a proti jednotlivcovi a k ustanoveniu § 221 odst. 1 Tr. zák. o ublížení na zdraví.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 21.01.1971
Spisová značka: 3 Tz 140/70
Číslo rozhodnutí: 38
Rok: 1971
Sešit: 6
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, Přečiny, Ublížení na zdraví, Výtržnictví
Předpisy: 140/1961 Sb. § 197a
§ 202
§ 221 odst. 1 141/1961 Sb. § 220 odst. 4
§ 314a odst. 5
§ 314c odst. 1 písm. e
§ 314d 150/1969 Sb. § 9 odst. 1 písm. a 60/1961 Sb. § 19
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 38/1971 sb. rozh.

K pomeru ustanovenia § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Zb. o prečine proti socialistickému spolunažívaniu k ustanoveniu § 202 odst. 1 Tr. zák. o výtržníctve, k ustanoveniu § 197 a Tr. zák. o násilí proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi a k ustanoveniu § 221 odst. 1 Tr. zák. o ublížení na zdraví.

(Rozhodnutia Najvyššieho súdu SSR zo 14. 1. 1971 sp. zn. 3 Tz 123/70 a sp. zn. 3 Tz 119/70 a z 21. 1. 1971 sp. zn. 3 Tz 140/70.)

III. Obvinená H. F. bola stíhaná návrhom na potrestanie, ktorý podal okresný prokurátor v Komárne, pre prečin proti socialistickému spolunažívaniu podľa § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Zb. Tento prečin mala spáchať tak, že 23. marca 1970 v Bodzi pred svojím domom po predchádzajúcej hádke udrela M. F. palicou po hlave, a spôsobila jej tým ľahké zranenie na tvári, ktorá sa liečilo 9 dní. Okresný súd v Komárne po predbežnom súhlasnom vyjadrení okresného prokurátora postúpil vec uznesením zo 7. júla 1970 sp. zn. Ts 135/70 Miestnemu národnému výboru v Bodzi ako priestupok. Toto uznesenie sa stalo právoplatným 21. júla 1970.

Na sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Okresného súdu v Komárne o postúpení veci MNV v Bodzi a vec prikázal okresnému prokurátorovi v Komárne na nové prejednanie a rozhodnutie.

Z odôvodnenia:

Generálny prokurátor SSR vytýkal v sťažnosti pre porušenie zákona, že okresný súd vychádzal pri rozhodnutí jednostranne a nesprávne iba zo zistenia, že obvinená nebola v poslednom roku pre niektorý čin obdobnej povahy, akým je prečin podľa § 9 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Zb. postihnutá, alebo v posledných troch rokoch pre niektorý z trestných činov obdobnej povahy odsúdená alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého jej za taký trestný čin prepustená. Okresný súd prehliadol, že vec nebola dostatočne objasnená z toho hľadiska, či sa obvinená dopustila len prečinu alebo trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 221 odst. 1 Tr. zák. Generálny prokurátor SSR poukazuje v tejto súvislosti na lekársku správu z 1. júla 1970 založenú v spise, podľa ktorej bola poškodená od 24. 3. do 1. 4. 1970 ústavne liečená a ďalej ešte najmenej do 5. 4. 1970 doliečovaná na zdravotnom stredisku. Z toho sťažnosť pre porušenie zákona vyvodzuje, že konanie obvinenej naplňuje skutkovú podstatu trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 221 odst. 1 Tr. zák.

Generálny prokurátor SSR preto navrhol, aby bolo vyslovené porušenie zákona v ustanovení § 2 odst. 5, § 314c odst. 1 písm. b) Tr. por., aby napadnuté uznesenie bolo zrušené a aby bolo Okresnému súdu v Komárne prikázané vec v potrebnom rozsahu znova prejednať a rozhodnúť.

Najvyšší súd SSR v zmysle § 267 odst. 1 Tr. por. preskúmal správnosť napadnutého uznesenia, ako aj konanie uzneseniu predchádzajúce a zistil, že napadnutým uznesením bol porušený zákon v prospech obvinenej H. F.

Objasňovanie protiprávneho konania obvinenej spáchaného 23. marca 1970 proti poškodenej M. F. trpí základným nedostatkom v prvom rade v tom, že sa presnejšie nezisťovalo, akú poruchu na zdraví utrpela poškodená ako následok útoku obvinenej. Ďalej neboli bližšie objasnené okolnosti, ako došlo k útoku obvinenej, a v tej súvislosti nebola objasňovaná pohnútka, ktorá obvinenú k činu viedla. Povaha ujmy na zdraví, ktorú utrpela poškodená, sa mohla zistiť vyžiadaním úplnej lekárskej správy, prípadne informatívnym výsluchom ošetrujúceho lekára; okolnosti, za ktorých prišlo k činu, mohli byť objasnené najmä vypočutím A. H., ktorú ako očitého svedka označili obvinená i poškodená. Okresný súd síce urobil určité úkony na objasnenie veci, ako je vyžiadanie správy od MNV v Bodzi o tom, či obvinená bola v minulosti stíhaná pre priestupok pred komisiou MNV a lekárskej správy z 1. júla 1970 o poruche zdravia poškodenej M. F. Nezhodnotil však náležite obsah tejto lekárskej správy, podľa ktorej poškodená bola v dôsledku zbitia liečená na chirurgickom oddelení nemocnice v Komárne od 24. marca do 1. apríla 1970 a po prepustení z nemocnice bola doliečovaná na obvodnom zdravotnom stredisku do 5. apríla 1970. 6. apríla 1970 nastúpila kúpeľnú liečbu, kde údajne bola liečená aj na následky zbitia (otras mozgu I. stupňa, pomliaždeniny a krvné podliatiny ľavej podočnicovej oblasti). V súvislosti so zraneniami poškodenej treba poukázať aj na obsah zápisu o výpovedi poškodenej, ktorá uviedla, že v dôsledku zranenia nevidela dobre na ľavé oko.

Týchto skutočností si mal povšimnúť samosudca po obdržaní návrhu na potrestanie a mal postupovať podľa § 314c odst. 1 písm. e) Tr. por., t. j. mal vec vrátiť okresnému prokurátorovi, aby sa vo veci vykonalo prípravné konanie podľa tretieho oddielu desiatej hlavy Trestného poriadku pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 221 odst. 1 Tr. zák.

Pretože už okresný prokurátor postupoval chybne a vytýkané nedostatky v postupe konania nemôžu byť odstránené v konaní pred samosudcom, Najvyšší súd SSR vrátil vec až okresnému prokurátorovi, aby ju znova prejednal a rozhodol.