Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 05.11.1970, sp. zn. 3 Tz 95/70, ECLI:CZ:NS:1970:3.TZ.95.1970.1

Právní věta:

Všeobecný súd, ktorý rozhodol, že sa vykoná trest, ktorého výkon bol podmienečne odložený (§ 60 odst. 5 Tr. zák.), nemôže zaradiť odsúdeného pre výkon trestu do vojenského nápravného útvaru, a to ani vtedy, keď odsúdený je vojakom v základnej vojenskej službe a odpykáva v takomto útvare iný trest, ktorý mu bol uložený vojenským súdom.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 05.11.1970
Spisová značka: 3 Tz 95/70
Číslo rozhodnutí: 32
Rok: 1971
Sešit: 4
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Trest odnětí svobody, Výkon trestu odnětí svobody
Předpisy: 140/1961 Sb. § 39a odst. 5
§ 60 odst. 5
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 32/1971 sb. rozh.

Všeobecný súd, ktorý rozhodol, že sa vykoná trest, ktorého výkon bol podmienečne odložený ( § 60 odst. 5 Tr. zák.), nemôže zaradiť odsúdeného pre výkon trestu do vojenského nápravného útvaru, a to ani vtedy, keď odsúdený je vojakom v základnej vojenskej službe a odpykáva v takomto útvare iný trest, ktorý mu bol uložený vojenským súdom.

(Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR z 5. 11. 1970, 3 Tz 95/70.)

Na sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, zrušil Najvyšší súd SSR uznesenie Okresného súdu v Žiline z 22. apríla 1970 sp. zn. 3 T 293/69, ktorý podľa § 60 odst. 1 Tr. zák. rozhodol, že sa vykoná trest odňatia slobody uložený obvinenému Ĺ. S. rozsudkom toho istého súdu zo

16. 6. 1969 v trvaní troch mesiacov, ktorého výkon súd podmienečne odložil na skúšobnú lehotu dvoch rokov. Týmto uznesením bol podľa § 60 odst. 5 Tr. zák. odsúdený zaradený pre výkon tohto trestu do vojenského nápravného útvaru. Najvyšší súd SSR vrátil vec Okresnému súdu v Žiline, aby ju znova prejednal a rozhodol.

Z odôvodnenia:

Okresný súd v Žiline rozhodol podľa § 60 odst. 1 Tr. zák. uznesením z 22. apríla 1970 sp. zn. 3 T 293/69, že trest odňatia slobody v trvaní troch mesiacov, uložený obvinenému Ĺ. S. rozsudkom uvedeného súdu z 16. júna 1969 sp. zn. 3 T 293/69, ktorého výkon bol podmienečne odložený na dobu dvoch rokov, sa vykoná. Podľa § 39a odst. 3 Tr. zák. bol obvinený pre výkon tohto trestu zaradený do vojenského nápravného útvaru. Toto svoje rozhodnutie oprel okresný súd o skutočnosť, že obvinený v čase rozhodovania súdu vykonával trest odňatia slobody za trestné činy, ktorých sa dopustil ako vojak základnej služby vo vojenskom nápravnom útvare. Podľa názoru okresného súdu bude u obvineného lepšie splnený účel trestu, keď si trest odpyká vo vojenskom nápravnom útvare.

Proti tomuto uzneseniu podal minister spravodlivosti SSR sťažnost pre porušenie zákona, v ktorej vytkol, že okresný súd porušil zákon v ustanovení § 39a odst. 5 Tr. zák., keď obvineného zaradil pre výkon trestu do vojenského nápravného útvaru.

Najvyšší súd SSR na podklade sťažnosti pre porušenie zákona preskúmal podľa § 267 odst. 1 Tr. por. napadnuté uznesenie, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a zistil, že sťažnosť pre porušenie zákona je dôvodná.

Podľa § 39a odst. 5 Tr. zák., ak vojenský súd odsudzuje vojaka v základnej vojenskej službe na trest odňatia slobody neprevyšujúci dva roky, môže rozhodnúť, že sa trest vykoná vo vojenskom nápravnom útvare, ak je toho názoru, že tento spôsob výkonu trestu postačí na jeho nápravu. Z uvedeného vyplýva, že jednou z podmienok pre zaradenie do vojenského nápravného útvaru je skutočnosť, že tak môže rozhodnúť len vojenský súd, ktorý odsudzuje vojaka v základnej vojenskej službe na trest odňatia slobody neprevyšujúci dva roky.

Všeobecný súd nemôže preto zaradiť odsúdeného pre výkon trestu do vojenského nápravného útvaru, a to ani vtedy, keď odsúdený už vykonáva iný trest, uložený vojenským súdom, v takomto útvare.

Redakčná poznámka: Pretože ide o postupne uložené tresty, u ktorých je stanovený rôzny spôsob ich výkonu, bude treba v takomto prípade určiť po právoplatnosti uznesenia o nariadení výkonu trestu a stanovení spôsobu jeho výkonu podľa § 60 odst. 1, 5 Tr. zák. spoločný spôsob výkonu postupne uložených trestov ( § 320 odst. 3 Tr. por.).