Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 08.07.1970, sp. zn. 6 Cz 47/70, ECLI:CZ:NS:1970:6.CZ.47.1970.1

Právní věta:

Pokial súd nerozhodol o návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov, nemožno vyzvať účastníka konania, aby v určenej lehote súdny poplatok zaplatil, alebo dokonca vydať uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 08.07.1970
Spisová značka: 6 Cz 47/70
Číslo rozhodnutí: 22
Rok: 1971
Sešit: 3
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Poplatky soudní, Řízení před soudem
Předpisy: 99/1963 Sb. § 43
§ 103
§ 104
§ 11
§ 138 116/1966 Sb. § 8
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 22/1971 sb. rozh.

Pokiaľ súd nerozhodol o návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov, nemožno vyzvať účastníka konania, aby v určenej lehote súdny poplatok zaplatil, alebo dokonca vydať uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 8. 7. 1970, 6 Cz 47/70)

Žalobca súčasne s podaním žaloby požiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov a k žalobe pripojil potvrdenie MsNV v M. z 31. 3. 1969 o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch.

Okresný súd Košice-mesto vyzval žalobcu, aby do osem dní zaplatil súdny poplatok. Žalobca však výzvu súdu vrátil a pripomenul, že žiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov. Na to súd prvého stupňa konanie zastavil s odôvodnením, že žalobca napriek výzve nezaplatil súdny poplatok. V odôvodnení uznesenia odkazoval na ustanovenie § 43 O. s. p.

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, podanej generálnym prokurátorom SSR, tak, že uznesením okresného súdu o zastavení konania bol porušený zákon.

Z odôvodnenia:

O podanom návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov musí predseda senátu rozhodnúť podľa ustanovenia § 138 O. s. p., a to tak, že oslobodenie od súdnych poplatkov prizná celkom alebo sčasti, alebo návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov zamietne.

Z porovnania obsahu a účelu ustanovenia § 138 O. s. p. a ustanovení § 8 a § 11 ods. 4 zákona č. 116/1966 Zb. vyplýva, že nemožno vyzvať účastníka konania, aby v určenej lehote zaplatil súdny poplatok, alebo dokonca vydať uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, pokiaľ nebolo rozhodnuté o návrhu účastníka na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov.

O zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku ani dodatočne v lehote, ktorú súd určil vo výzve adresovanej účastníkovi konania, ktorý poplatok neuhradil súčasne s podaním návrhu, rozhoduje súd podľa ustanovení § 103 a § 104 O. s. p. a podľa ustanovenia § 8 ods. 2 zákona č. 116/1966 Zb. Ustanovenie § 43 O. s. p. upravuje postup súdu v prípade potreby opravy a doplnenia nesprávneho alebo neúplného podania, ktoré účastník na súde uplatnil.

Uznesením súdu prvého stupňa bol porušený zákon v ustanoveniach § 103, § 104 ods. 1 a § 138 O. s. p. a v ustanovení § 8 ods. 2 zákona č. 116/1966 Zb.