Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 10.07.1970, sp. zn. 6 Cz 41/70, ECLI:CZ:NS:1970:6.CZ.41.1970.1

Právní věta:

Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (v zmysle ustanovení § 149 a § 150 O. z. nedochádza k odplatnému alebo bezodplatnému prevodu ani k prechodu nehnutelnosti. Niet teda v takomto prípade dôvodu na vyrubenie notárskeho poplatku z prevodu nehnutelnosti.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 10.07.1970
Spisová značka: 6 Cz 41/70
Číslo rozhodnutí: 34
Rok: 1971
Sešit: 3
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Rehabilitace soudní, Rozhodnutí obsahově navazující na zrušené rozhodnutí
Předpisy: 141/1961 Sb. § 284 odst. 1 82/1968 Sb. § 15 odst. 1
§ 17 odst. 1
§ 19 odst. 1
§ 46 70/1970 Sb. čl. 3
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 34/1971 sb. rozh.

Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (v zmysle ustanovení § 149 a § 150 O. z. nedochádza k odplatnému alebo bezodplatnému prevodu ani k prechodu nehnuteľnosti. Niet teda v takomto prípade dôvodu na vyrubenie notárskeho poplatku z prevodu nehnuteľnosti.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 10. 7. 1970, 6 Cz 41/70)

V konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva bývalých manželov P. P. a M. P. bolo právoplatnými rozsudkami súdov oboch stupňov rozhodnuté okrem iného aj o tom, že rodinný domček so stavebnou parcelou a záhradou pripadne do výlučného vlastníctva M. P.

Štátne notárstvo v Lučenci uložilo M. P., aby zaplatila notársky poplatok z prevodu polovice rodinného domku (so stavebnou parcelou a zahradou) vo výške 2744 Kčs.

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal predseda bývalého Najvyššieho súdu, tak, že rozhodnutím štátneho notárstva bol porušený zákon.

Z odôvodnenia:

Podľa ustanovenia § 6 odst. 1 zákona č. 24/1964 Zb., o notárskych poplatkoch, je predmetom poplatku odplatný prevod alebo prechod nehnuteľnosti.

Ak ide o bezpodielové spoluvlastníctvo v zmysle ustanovenia § 143 a nasl. O. z., je každý zo spoluvlastníkov nositeľom práv a povinností k spoločnej veci ako celku, teda nie k jej ideálnej časti ako v prípade podielového spoluvlastníctva podľa ustanovenia § 137 a nasl. O. z. V prípade zániku týchto práv a povinností na strane jedného z bezpodielových spoluvlastníkov (či už na základe dohody alebo súdneho rozhodnutia) preberajúci spoluvlastník nenadobúda práva a povinnosti k žiadnej inej nehnuteľnosti ani k jej konkrétne určenej časti, pretože nemôže nadobúdať práva a povinnosti k tomu, čo už bolo predmetom jeho bezpodielových spoluvlastníckych práv a povinností. K zmene dochádza len v tom zmysle, že ten z bezpodielových spoluvlastníkov, ktorému pri vyporiadaní zostane celá nehnuteľnosť, bude v budúcnosti vykonávať svoje práva a povinnosti k nehnuteľnosti sám, bez účasti druhého bezpodielového spoluvlastníka.

Z toho vyplýva, že v prípade vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti nedochádza k odplatnému ani bezodplatnému prevodu alebo prechodu a takéto vyporiadanie nemôže byť základom pre vyrubenie notárskeho poplatku z prevodu nehnuteľnosti.

Rozhodnutím štátneho notárstva bol porušený zákon v ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 24/1964 Zb. vo vzťahu k ustanoveniam § 143 až § 150 O. z.