Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 20.05.1970, sp. zn. 6 Cz 26/70, ECLI:CZ:NS:1970:6.CZ.26.1970.1

Právní věta:

Na podklade vykonatelných rozhodnutí zdravotníckeho zariadenia (vrátane platobných výmerov a výkazov o nedoplatkoch), vydaných v rámci pôsobnosti týchto orgánov rozhodovať o právach a povinnostiach občanov, ktoré vznikajú v súvislosti s poskytovaním zdravotníckych služieb (v zmysle ustanovenia § 77 ods. 1 zák. č. 20/1966 Zb.), možno nariadiť súdny výkon rozhodnutia. To platí aj o vykonatelných platobných výmeroch o príplatkoch a o výkazoch nedoplatkov zostavených na základe vykonatelných platobných výmerov podla ustanovenia § 65 ods. 5 vyhlášky č. 42/1966 Zb.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 20.05.1970
Spisová značka: 6 Cz 26/70
Číslo rozhodnutí: 24
Rok: 1971
Sešit: 3
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Řízení před soudem, Rozhodnutí jiných orgánů, Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 220
§ 274 116/1965 Sb. § 11
§ 65 71/1967 Sb. § 72
§ 77 42/1966 Sb. § 64
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 24/1971 sb. rozh.

Na podklade vykonateľných rozhodnutí zdravotníckeho zariadenia (vrátane platobných výmerov a výkazov o nedoplatkoch), vydaných v rámci pôsobnosti týchto orgánov rozhodovať o právach a povinnostiach občanov, ktoré vznikajú v súvislosti s poskytovaním zdravotníckych služieb (v zmysle ustanovenia § 77 ods. 1 zák. č. 20/1966 Zb.), možno nariadiť súdny výkon rozhodnutia. To platí aj o vykonateľných platobných výmeroch o príplatkoch a o výkazoch nedoplatkov zostavených na základe vykonateľných platobných výmerov podľa ustanovenia § 65 ods. 5 vyhlášky č. 42/1966 Zb.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 20. 5. 1970, 6 Cz 26/70)

Oprávnený Krajský ústav národného zdravia v B. B. navrhol nariadiť výkon rozhodnutia proti povinnému P. N. na vymoženie 602 Kčs s prísl. na základe platobného výmeru KÚNZ, vydaného podľa ustanovenia § 64 a § 65 vyhlášky č. 42/1966 Zb. a výmeru Ministerstva zdravotníctva.

Okresný súd v Banskej Bystrici nariadil výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy povinného.

Krajský súd v Banskej Bystrici zmenil uznesenie okresného súdu tak, že návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia zamietol.

V odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal krajský súd na ustanovenie § 65 ods. 5 vyhlášky č. 42/1966 Zb., podľa ktorého vykonateľný platobný výmer o príplatku a výkazy nedoplatkov zostavené na základe vykonateľných platobných výmerov sa vymáhajú výkonom rozhodnutia v správnom konaní. Bol preto toho názoru, že predmetný platobný výmer možno vykonať iba výkonom rozhodnutia v správnom konaní, takže súdny výkon rozhodnutia nemal byť nariadený.

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktoré podal predseda bývalého Najvyššieho súdu, tak, že uznesením súdu druhého stupňa bol porušený zákon.

Z odôvodnenia:

Podľa ustanovenia § 274 písm. f) O. s. p. sa použijú ustanovenia § 251 až § 271 citovaného zákona i na výkon vykonateľných rozhodnutí orgánov štátnej správy, včítane platobných výmerov a výkazov nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov.

Ústavy národného zdravia sú zdravotníckymi zariadeniami štátu ( § 11 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu) a podľa ustanovenia § 77 citovaného zákona sú opravnené v rámci svojej pôsobnosti rozhodovať o právach a povinnostiach občanov, ktoré vznikajú podľa tohoto zákona v súvislosti s poskytovaním zdravotníckych služieb. Ak teda vydá zdravotnícke zariadenie štátu v rámci svojej právomoci rozhodnutie (ako v danom prípade platobný výmer), plní tým aj úlohy orgánov štátnej správy a jeho rozhodnutie je vykonateľné súdnym výkonom rozhodnutia ( § 274 písm. f) O. s. p.).

Ustanovenie § 65 ods. 5 vyhlášky č. 42/1966 Zb., podľa ktorého vykonateľný platobný výmer o príplatku a výkazy nedoplatkov zostavené na základe vykonateľných platobných výmerov sa vymáhajú výkonom rozhodnutia v správnom konaní, nebrání tomu, aby výkon rozhodnutia, ktoré má náležitosti podľa ustanovenia § 274 ods. 1 písm. f) O. s. p., bol nariadený v súdnom konaní. To vyplýva aj z ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb., o správnom konaní, podľa ktorého účastník konania alebo vymahajúci správny orgán môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia.

Keď odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa tak, že návrh na súdny výkon rozhodnutia zamietol, porušil zákon v ustanoveniach § 220 ods. 1 a § 274 písm. f) O. s. p.