Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 14.01.1970, sp. zn. 10 Tz 68/69, ECLI:CZ:NS:1970:10.TZ.68.1969.1

Právní věta:

Orgán péče o dítě, který dal podnět k trestnímu stíhání obviněného pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zák., není osobou oprávněnou k podání stížnosti proti usnesení o zastavení trestního stíhání.

Soud: Nejvyšší soud České soc. rep.
Datum rozhodnutí: 14.01.1970
Spisová značka: 10 Tz 68/69
Číslo rozhodnutí: 17
Rok: 1970
Sešit: 3-4
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Stížnost
Předpisy: 141/1961 Sb. § 142 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 17/1970 sb. rozh.

Orgán péče o dítě, který dal podnět k trestnímu stíhání obviněného pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zák., není osobou oprávněnou k podání stížnosti proti usnesení o zastavení trestního stíhání.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. ledna 1970 sp. zn. 10 Tz 68/69)

Nejvyšší soud na podkladě stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil usnesení okresního prokurátora v Prešově ze dne 16. června 1969 sp. zn. Pv 85/69, kterým bylo vyhověno stížnosti ONV odboru sociálního zabezpečení, oddělení péče o dítě proti usnesení vyšetřovatele SNB – OVB v Prešově o zastavení trestního stíhání proti obviněnému pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zák.

Z odůvodnění:

Okresní prokurátor usnesením z 16. 6. 1969 zrušil usnesení vyšetřovatele o zastavení trestního stíhání na základě stížnosti oznamovatele ONV odboru sociálního zabezpečení, oddělení péče o dítě v Prešově a domnívá se, že tento odbor je osobou oprávněnou podle § 142 tr. ř. k podání stížnosti proti usnesení vyšetřovatele o zastavení. Podle tohoto ustanovení, nestanoví-li zákon něco jiného, může stížnost podat osoba, které se usnesení přímo dotýká nebo která k usnesení dala podnět svým návrhem, k němuž ji zákon opravňuje.

Ze spisu vyplývá, že okresní národní výbor v Prešově, dříve odbor školství a kultury orgán péče o dítě, podal okresní prokuratuře 23. 10. 1968 návrh na zahájení trestního řízení proti B. B. pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 tr. zák.

Návrh učinil tento orgán jako zástupce oprávněný pečovat o zájmy nezletilého dítěte za nezletilou M. L. nar. dne 29. 7. 1954, na níž byl obviněný B. B. okresním soudem v Prešově uznán povinným platit výživné. Učinil proto tento orgán návrh na trestní stíhání B. B. za poškozenou, jejíž nároky na výživné byly již soudem uznány. Poškození není však podle – 142 odst. 1 tr. ř. oprávněn k podání stížnosti proti usnesení vyšetřovatele, jímž bylo trestní stíhání zastaveno podle § 172 tr. ř. (viz rozh. č. 39/1966 sb. rozh. tr.).

Osobou, která dala k usnesení podnět svým návrhem, k němuž ji zákon opravňuje, není osoba, která sice svým podáním dala podnět k tomu, aby o určité věci bylo rozhodnuto, avšak v zákoně se její návrh nepožaduje. Neopravňuje proto podání trestního oznámení orgánem péče o dítě tento orgán k podání stížnosti proti usnesení o zastavení trestního stíhání vyšetřovatelem, protože k zahájení trestního stíhání pro trestný čin podle x) § 213 tr. zák. se návrh tohoto orgánu nepožaduje. Osobou, která dala svým návrhem podnět, aby bylo určitým způsobem rozhodováno, by byla jen taková osoba nebo takový orgán, jehož návrh je podle zákona nutnou podmínkou k tomu, aby bylo ve věci určitým způsobem rozhodnuto. Návrh orgánu péče o dítě není nutnou podmínkou k tomu, aby prokurátor nebo vyšetřovatel zahájil trestní stíhání pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Není proto orgán péče o dítě, který dal podnět k trestnímu stíhání pro trestný čin zanedbání povinné výživy orgánem oprávněným k podání stížnosti proti usnesení o zastavení trestního stíhání vyšetřovatelem podle § 142 tr. ř. Měla být proto stížnost orgánu péče o dítě okresním prokurátorem zamítnuta podle – 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. jako podaná osobou neoprávněnou.