Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 28.12.1968, sp. zn. 10 Tz 49/68, ECLI:CZ:NS:1968:10.TZ.49.1968.1

Právní věta:

Ak súd rozhoduje, že sa vykoná zvyšok trestu, z ktorého bol odsúdený podmienečne prepustený, nerozhoduje zároveň o zaradení odsúdeného do nápravnovýchovnej skupiny, kedže už bolo o tom rozhodnuté pri uložení trestu odsudzujúcim rozsudkom alebo uznesením o zmene spôsobu výkonu trestu podla § 324 tr. por. Zvyšok trestu odňatia slobody sa teda začne vykonávať v tej nápravnovýchovnej skupine, v ktorej bol odsúdený naposled pred podmienečným prepustením. Ak došlo k podmienečnému prepusteniu odsúdeného eště pred účinnosťou zák. č. 56/1965, tedy eště v dobe, kedy nebola podla § 30a tr. zák. príslušná nápravnovýchovná skupina určená rozsudkom, rozhodne príslušný súd podla analógie § 60 ods. 5 tr. zák. o spôsobe jeho výkonu zároveň s rozhodnutím, že sa zvyšok trestu vykoná.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 28.12.1968
Spisová značka: 10 Tz 49/68
Číslo rozhodnutí: 35
Rok: 1969
Sešit: 8
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Podmíněné propuštění, Trest odnětí svobody, Výkon trestu odnětí svobody
Předpisy: 140/1961 Sb. § 39a
§ 60 141/1961 Sb. § 324
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 35/1969 sb. rozh.

Ak súd rozhoduje, že sa vykoná zvyšok trestu, z ktorého bol odsúdený podmienečne prepustený, nerozhoduje zároveň o zaradení odsúdeného do nápravnovýchovnej skupiny, kedže už bolo o tom rozhodnuté pri uložení trestu odsudzujúcim rozsudkom alebo uznesením o zmene spôsobu výkonu trestu podľa § 324 tr. por. Zvyšok trestu odňatia slobody sa teda začne vykonávať v tej nápravnovýchovnej skupine, v ktorej bol odsúdený naposled pred podmienečným prepustením.

Ak došlo k podmienečnému prepusteniu odsúdeného eště pred účinnosťou zák. č. 56/1965, tedy eště v dobe, kedy nebola podľa § 30a tr. zák. príslušná nápravnovýchovná skupina určená rozsudkom, rozhodne príslušný súd podľa analógie § 60 ods. 5 tr. zák. o spôsobe jeho výkonu zároveň s rozhodnutím, že sa zvyšok trestu vykoná.

(Rozsudok Najvyššího súdu z 28. decembra 1968, 10 Tz 49/68.).

Najvyšší súd vyslovil porušenie zákona v ustanovení § 333 ods. 1 tr. por. uznesením Okresného súdu v Košiciach zo 6. júna 1968 sp. zn. 22 T 15/63, ktorým bolo rozhodnuté o zaradení odsúdeného do II. nápravnovýchovnej skupiny pre výkon zvyšku trestu odňatia slobody po podmienečnom prepustení.

Z odôvodnenia:

Rozsudkom Okresného súdu v Košiciach zo 17. apríla 1963 sp. zn. 22 T 15/63 bol obvinený uznaný vinným trestným činom útoku na verejného činiteľa podľa § 155 ods. 1 písm. a), ods. 2. písm. b) tr. zák. a odsúdený za to na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 15 (pätnásť) mesiacov, ktorého výkon nastúpil 29. októbra 1963.

Právoplatným uznesením Okresného súdu v Příbrami z 24. júla 1964 sp. zn. Pp 361/64, bolo podľa § 331 ods. 1 tr. por. a § 61 tr. zák. rozhodnuté, že obvinený sa z výkonu trestu odňatia slobody, uloženého mu hore uvedeným rozsudkom Okresného súdu v Košiciach podmienečne prepúšťa, pričom bola stanovená skúšobná doba v trvání troch rokov. Okrem toho bolo obvinenému v zmysle § 63 ods. 3 tr. zák. uložené, aby sa v skúšobnej dobe zdržel nadmerného požívania liehových nápojov.

Rozsudkom Okresného súdu v Košiciach z 29. septembra 1966 sp. zn. 5 T 99/66 v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach z 15. decembra 1966 sp. zn. 2 To 469/66 bol ten istý obvinený uznaný vinným trestným činom opilstva podľa § 201 tr. zák. a odsúdený za to na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 5 (päť) mesiacov.

V dôsledku tohoto odsúdenia, ako aj po zistení, že obvinený v skúšobnej dobe požíval alkoholické nápoje, bolo uznesením Okresného súdu v Příbrami z 15. marca 1967 sp. zn. Pp 361/64 podľa § 64 ods. 1 tr. zák. rozhodnuté, že zvyšok trestu odňatia slobody v trvaní 5 mesiacov a 23 dní, uložený už uvedeným rozsudkom Okresného súdu v Košiciach, sa na obvinenom vykoná. Sťažnosť podanú proti tomuto uzneseniu Krajský súd v Prahe zamietol.

Uvedenými rozhodnutiami Okresného súdu v Příbrami a Krajského súdu v Prahe teda nebolo rozhodnuté o spôsobe výkonu zvyšku trestu odňatia slobody.

V tejto situácii bol obvinený právoplatným uznesením Okresného súdu v Košiciach zo 6. júna 1968 sp. zn. 22 T 15/63 pre výkon tohoto zvyšku trestu odňatia slobody zaradený podľa § 39a ods. 2 písm. b) tr. zák. do druhej nápravnovýchovnej skupiny.

Proti tomuto právoplatnému uzneseniu okresného súdu podal predseda Najvyššieho súdu sťažnosť pre porušenie zákona, v ktorej vytýkal okresnému súdu nezákonnosť jeho postupu, ak dodatočne ako súd nepríslušný rozhodoval o zaradení odsúdeného do nápravnovýchovnej skupiny. Navrhol, aby bolo nezákonné rozhodnutie okresného súdu zrušené.

Najvyšší súd v dôsledku sťažnosti pre porušenie zákona preskúmal v zmysle § 267 ods. 1 tr. por. správnosť napadnutého uznesenia ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a došiel k záveru, že sťažnosť pre porušenie zákona je dôvodná, pretože došlo k porušeniu zákona v ustanovení § 333 ods. 1 tr. por.

O tom, že sa zvyšok trestu odňatia slobody na podmienečne prepustenom odsúdenom vykoná, rozhoduje na verejnom zasadnutí podľa § 333 ods. 1 tr. por. ten súd, ktorý odsúdeného z trestu podmienečne prepustil.

Ak súd rozhoduje, že sa zvyšok trestu vykoná, nerozhoduje zároveň o zaradení odsúdeného do nápravnovýchovnej skupiny, keďže už bolo o tom rozhodnuté pri uložení trestu odsuzujúcim rozsudkom. Zvyšok trestu odňatia slobody sa teda vykoná v tej nápravnovýchovnej skupine, v ktorej bol odsúdený naposledy pred podmienečným prepustením.

V tejto trestner veci však došlo k podmienečnému prepusteniu obvineného ešte pred účinnosťou zákona č. 56/1965 Zb. (novela k trestnému zákonu z roku 1961), teda ešte v dobe, kedy eštš nebola podľa § 39 tr. zák. príslušná nápravnovýchovna skupina rozsudkom určená.

V podobných prípadoch teda rozhodne príslušný súd podľa analogie § 60 ods. 5 tr. zýk. zároveň s tým, že sa zvyšok trestu vykoná, tiež o spôsobe jeho výkonu.

Z uvedeného teda vyplýva, že v tejto veci mal podľa zákona o spôsobe výkonu zvyšku trestu odňatia slobody rozhodnúť súčasne s rozhodnutím, že sa zvyšok trestu vykoná, Okresný súd v Příbrami.

V žiadnom prípade nebol pre toto rozhodnutie miestne príslušný Okresný súd v Košiciach, a to ani z toho titulu, že vo veci pôvodne vyslovil odsudzujúci rozsudok. Okresný súd preto rozhodol v rozpore s ustanovením § 333 ods. 1 tr. por.

Pozn. re.: U odsúdených, ktorý boli pred podmienečným prepustením zaradení do tzv. diferenciačnej skupiny, sa však postupuje podľa § 68 ods. 1 zák. č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody.