Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 07.11.1968, sp. zn. 5 Co 497/68, ECLI:CZ:KSHK:1968:5.CO.497.1968.1

Právní věta:

Poznámku č. 2 k notářskému poplatku z dědictví nelze vykládat tak, že snad jejím účelem je postihnout účastníky za nedostatek ochoty uzavřít dohody o vypořádání dědictví; smyslem přiměřeného zvýšení poplatku podle poznámky č. 2 k notářskému poplatku z dědictví je zajistit pouze, aby poplatek odpovídal pracnosti a časové náročnosti projednání dědictví.

Soud: Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí: 07.11.1968
Spisová značka: 5 Co 497/68
Číslo rozhodnutí: 62
Rok: 1969
Sešit: 7
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Poplatky notářské
Předpisy: 46/1959 Sb. 24/1964 Sb.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 62

Poznámku č. 2 k notářskému poplatku z dědictví nelze vykládat tak, že snad jejím účelem je postihnout účastníky za nedostatek ochoty uzavřít dohody o vypořádání dědictví; smyslem přiměřeného zvýšení poplatku podle poznámky č. 2 k notářskému poplatku z dědictví je zajistit pouze, aby poplatek odpovídal pracnosti a časové náročnosti projednání dědictví.

(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové ze 7. 11. 1968, 5 Co 497/68.)

Rozhodnutím státního notářství v Hradci Králové z 27. 6. 1968 byl vyměřen notářský poplatek z dědictví částkou 1.747 Kčs; z toho bylo rozvrženo na dědice V. H. 946 Kčs, na dědičku J. V. 801 Kčs.

Proti rozhodnutí státního notářství se odvolal V. H., který namítal především, že toto rozhodnutí není přezkoumatelné, když v něm není uvedeno, jak státní notářství stanovilo základ pro zvýšení poplatku z převodu majetku v soukromém vlastnictví o 3 %. Dále poukazoval na to, že možnost státního notářství zvýšit notářský poplatek z dědictví až o 50 % nesleduje penalizační účel, ale pouze odškodnění státního notářství za práci navíc v důsledku nedostatku dohody dědiců; vzhledem k tomu má být podle názoru odvolatele toto zvýšení stejné u všech účastníků. Konečně odvolatel tvrdil, že se základ zvýšení nezaokrouhluje na 100 Kčs nahoru.

Krajský soud v Hradci Králové změnil rozhodnutí státního notářství usnesením ze 7. 11. 1968 tak, že poplatek rozvržený na odvolatele snížil na 848 Kčs, celkový poplatek na 1.649 Kčs.

Z odůvodnění:

Soukromý majetek děděný odvolatelem tvoří stavební parcela č. 61/1 ve výměře 228 m2 (cena 216,60 Kčs), zahrada parc. č. 89/14 ve výměře 617 m2 (cena 586,15 Kčs), porost na ní (cena 884 Kčs) a oplocení (cena 4.729,50 Kčs); celková hodnota soukromého majetku činí součet těchto částek, tj. 6.416,25 Kčs. Ostatní (osobní) majetek nabývaný odvolatelem má cenu 5.715 Kčs. Odvolatel je povinen vyplatit celkem 3.992 Kčs, ž čehož činí poměrná část připadající na soukromý majetek 2.111 Kčs. Základ notářského poplatku ze soukromého majetku činí jeho hodnota 6.416,25 Kčs, snížená o poměrnou část výplaty 2.111 Kčs na 4.305,25 Kčs. tato částka se zaokrouhluje ( § 21 odst. 2 zák. č. 24/1964 Sb.) na 4.000 Kčs; proto byl základ poplatku 4.400 Kčs stanoven správně.

Každý dohoda nebo smlouva musí být uzavřena účastníky dobrovolně a bez nátlaku. Proto nelze vykládat poznámku č. 2 k notářskému poplatku z dědictví tak, že jejím účelem je postihnout účastníky za nedostatek ochoty uzavřít dohodu o vypořádání dědictví, a vycházet při ukládání zvýšení ze subjektivních postojů toho kterého z nich k případné dohodě. Při jednání v této věci dne 29. 6. 1967 bylo po druhém pokusu o dohodu již zřejmé, že autoritativní vypořádání dědictví přispěje lépe, než rozvíjení dalších marných pokusů o dohodu. Vzhledem k tomu je zvýšení o 20 % podle poznámky č. 2 k notářskému poplatku z dědictví přiměřené zvýšené pracnosti a časové náročnosti tohoto projednání dědictví.

Zákon č. 24/1964 Sb. o notářských poplatcích rozlišuje mezi základem poplatku a vyměřeným poplatkem. Poněvadž poznámka č. 2 k notářskému poplatku z dědictví užívá výraz „poplatek“, mělo státní notářství stanoveného obvyklým způsobem, na který se nevztahuje ustanovení o zaokrouhlování základu uvedené v § 21 odst. 2 zák. č. 24/1964 Sb.

Poplatek měl být proto vypočten takto:

majetek podléhající poplatku po srážce

dluhů zaokrouhleno na 8.200 Kčs, poplatek 7 %574,- Kčs

zvýšení o 3 % základu připadajícího

na soukromý majetek (4.400 Kčs)132,- Kčs

_______________________________________________________

obvyklý poplatek706,- Kčs

zvýšení o 20 % podle poznámky č. 2 k

notářskému poplatku z dědictví z částky 706 Kčs141,20 Kčs

_______________________________________________________

poplatek odvolatele 847,20 Kčs

zaokrouhlen na 848,- Kčs

poplatek vyměřený dědičce J. V.

(nedotčený odvoláním) 801,- Kčs

_______________________________________________________

celkový poplatek 1.649,- Kčs