Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 29.01.1969, sp. zn. Ntdr 4/69, ECLI:CZ:NS:1969:NTDR.4.1969.1

Právní věta:

K výkladu § 3 odst. 3 zák. č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci. Je-li k projednání návrhu na přezkumné řízení dána příslušnost několika krajských soudů (proto, že žalovaná trestná činnost byla spáchána v obvodu několika těchto soudů - § 18 odst. 1 tr. ř.) koná přezkumné řízení ten z nich, u něhož byl podán návrh nebo jemuž byla věc postoupena nepříslušným soudem (§ 22 per analog. tr. ř.).

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 29.01.1969
Spisová značka: Ntdr 4/69
Číslo rozhodnutí: 48
Rok: 1969
Sešit: 10
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Rehabilitace soudní
Předpisy: 141/1961 Sb. § 22 82/1968 Sb. § 3 odst. 3
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 48/1969 sb. rozh.

K výkladu § 3 odst. 3 zák. č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci.

Je-li k projednání návrhu na přezkumné řízení dána příslušnost několika krajských soudů (proto, že žalovaná trestná činnost byla spáchána v obvodu několika těchto soudů – § 18 odst. 1 tr. ř.) koná přezkumné řízení ten z nich, u něhož byl podán návrh nebo jemuž byla věc postoupena nepříslušným soudem ( § 22 per analog. tr. ř.).

(Rozhodnutí zvláštního senátu Nejvyššího soudu z 29. ledna 1969, Ntdr 4/69.)

Nejvyšší soud rozhodl podle § 24 a § 22 per. analog. tr. ř. ve sporu o příslušnost, že k projednání návrhu na přezkumné řízení, podaného obviněným P, je příslušný zvláštní senát krajského soudu v Plzni.

Z odůvodnění:

Zvláštnímu senátu krajského soudu v Plzni podal obviněný P. návrh na zahájení přezkumného řízení v trestní věci býv. státního soudu, v níž byl rozsudkem uvedeného soudu z 5. prosince 1950 sp. zn. Ts I/I 115/50 ve spojení s usnesením Nejvyššího soudu z 18. dubna 1951 sp. zn. To III 37/51 odsouzen pro zločin velezrady podle § 1 odst. 1 písm. c), odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb. k trestu odnětí svobody na patnáct let a k trestům vedlejším.

Zvláštní senát krajského soudu v Plzni postoupil návrh obviněného zvláštnímu senátu krajského soudu v Praze s tím, že podle § 3 odst. 3 zák. č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci je tento soud příslušný k projednání návrhu, protože činnost, za níž byl navrhovatel odsouzen, začala v Praze. Krajský soud v Praze rovněž již dříve projednával návrh na obnovu, podaný obviněným. Proto je zvláštní senát krajského soudu v Plzni přesvědčen, že k projednání návrhu na soudní rehabilitaci je ve smyslu § 3 odst. 3 shora cit. zákona a § 18 tr. ř. příslušný zvláštní senát krajského soudu v Praze.

Krajský soud v Praze předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí sporu o příslušnost s poukazem na to, že je založena příslušnost městského, nikoliv krajského soudu v Praze.

Nejvyšší soud, který je všem třem zainteresovaným soudům společně nadřízen, zjistil a hodnotil při rozhodování podle § 24 tr. ř. tyto skutečnosti:

Podle § 3 odst. 3 zák. č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci přezkoumává rozsudky býv. státního soudu zvláštní senát krajského soudu, který byl podle nyní platných předpisů pro věc příslušný. Místní příslušnost je v § 18 tr. ř. upravena tak, že řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán.

Podle dosud pravomocného rozsudku se obviněný P, tehdy bytem v Chebu, dopustil shora uvedeného trestného činu tím, že se v roce 1948 spolčil s dr. K, advokátem v Praze, že za úplatu zprostředkuje nedovolené opuštění republiky do tehdejšího amerického okupačního pásma Německa. K témuž cíli se dále spolčil s dr. L, tehdy bytem v Chebu, kterého seznámil s dr. K, když jej pozval do Chebu na konspirativní schůzku, kde prodiskutovali podrobnosti ilegálního převedení osoby K. S touto osobou se pak P a dr. L sešli v Mariánských Lázních a o výsledku schůzky informovali v Praze dr. K. Nedovolený přechod osoby K s jejími dětmi byl pak na základě zprostředkování obviněných uskutečněn v prostoru Chebu, když obviněný P ji před tím doprovázel během jízdy vlakem z Prahy do Chebu.

Ze spisu nelze zjistit, zda obviněný P a dr. K se domluvil na zprostředkování přechodu K poprvé v Praze nebo v Chebu, avšak přesto se celá odsouzená činnost uskutečňovala jak v obvodu nynějšího krajského soudu v Plzni (Cheb, Mariánské Lázně), tak i v nynějším obvodu Městského soudu v Praze. Místně příslušnými k projednání návrhu P jsou tedy jak zvláštní senát krajského soudu v Plzni, tak i zvláštní senát Městského soudu v Praze.

Podle § 22 tr. ř., je-li dána příslušnost několika soudů, koná řízení ten z nich, u něhož podal prokurátor obžalobu nebo jemuž byla věc postoupena nepříslušným soudem. Toto ustanovení je nutno analogicky použít i v případě podání návrhu na zahájení přezkumného řízení. Je-li k projednání návrhu příslušných více soudů, koná řízení ten z nich, u něhož byl podán návrh, nebo jemuž byl návrh postoupen nepříslušným soudem.

Protože tedy v posuzování věci podal obviněný P návrh u krajského soudu v Plzni, který je jedním z příslušných soudů, rozhodl Nejvyšší soud podle § 24 a § 22 per. analog. tr. ř. spor o příslušnosti tak, že příslušný k projednání návrhu P je zvláštní senát krajského soudu v Plzni.