Rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 16.01.1968, sp. zn. 8 Co 1/68, ECLI:CZ:KSPH:1968:8.CO.1.1968.1

Právní věta:

Provedení záznamu o skončení členského poměru k jednotnému zemědělskému družstvu v občanském průkazu nemůže být vázáno na splnění podmínky. 

Pro posouzení případného nároku na náhradu škody, jež vnikla v důsledku nesplnění právní povinnosti jednotného zemědělského družstva vyplývající z § 1 odst. 1 vlád. nař. č. 66/1965 Sb., není rozhodné, zda družstvo nabízelo žalobci po skončení členského poměru práci, popř. zda se žalobce ucházel po skončení členského poměru o jinou pracovní příležitost.

Soud: Krajský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 16.01.1968
Spisová značka: 8 Co 1/68
Číslo rozhodnutí: 43
Rok: 1968
Sešit: 5
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Člen družstva, Náhrada škody
Předpisy: 40/1964 Sb. § 421 65/1965 Sb. § 25 66/1965 Sb. § 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Členský poměr žalobce k žalovanému Jednotnému zemědělskému družstvu v L. skončil vyloučením žalobce na základě usnesení členské schůze ze 14. 10. 1967. Žalovaný odmítal provedení záznamu o skončení členského poměru žalobce k družstvu v občanském průkazu žalobce s tím, že tak učiní teprve po uvolnění bytu daného družstvem žalobci k dispozici.

Okresní soud Praha-východ uložil žalovanému rozsudkem ze 7. 11. 1967, aby vyznačil skončení členského poměru žalobce k družstvu v občanském průkazu žalobce ke dni 14. 10. 1967, a aby nahradil žalobci ušlý výdělek za dobu od 14. 10. 1967 do 7. 11. 1967 v částce 1710 Kčs.

Krajský soud v Praze potvrdil rozsudek soudu prvního stupně rozsudkem z 16. 1. 1968; navíc uložil žalovanému, aby nahradil žalobci ušlý výdělek za další dobu od 7. 11. 1967 do 16. 1. 1968 v částce 5277,08 Kčs.

Z odůvodnění:

Členství žalobce v Jednotném zemědělském družstvu v L. skončilo vyloučením žalobce 14. 10. 1967. Se zřetelem k tomu sdílí krajský soud názor soudu prvního stupně, že bylo povinností žalovaného, aby ve smyslu § 1 odst. 1 vlád. nař. č. 66/1965 Sb. vyznačil skončení členského poměru žalobce k družstvu v občanském průkazu žalobce. Splnění povinnosti žalovaného k provedení záznamu o skončení členského poměru žalobce k družstvu v občanském průkazu žalobce nemohlo být vázáno na splnění podmínky, když znění § 1 vlád. nař. č. 66/1965 Sb. nic podobného nepřipouští; ostatně podmínka, kterou klad žalovaný, neodpovídá ustanovením občanského zákoníku, popř. zákona o hospodaření s byty, pokud upravují zánik práva užívání bytu.

Stejně se ztotožňuje krajský soud se závěrem soudu prvního stupně v tom směru, že žalovaný odpovídá žalobci podle § 421 odst. 1 o. z. za škodu, jež žalobci vznikla v důsledku nesplnění právní povinnosti žalovaného vyplývající z § 1 odst. 1 vlád. nař. č. 66/1965 Sb. Pro posouzení nároku žalobce na náhradu škody, záležející v ušlém výdělku, není rozhodné, zda družstvo nabízelo žalobci po skončení členského poměru práci, popř. zda se žalobce ucházel po skončení členského poměru o jinou pracovní příležitost. K další práci žalobce pro žalovaného nebylo důvodu, když žalobce nebyl již v členském ani pracovněprávním vztahu k družstvu; práci žalobce v členském nebo v pracovním poměru u jiné organizace bránil právě nedostatek záznamu o skončení členského poměru žalobce k družstvu v občanském průkazu žalobce (srov. § 25 odst. 1 zák. práce).

Vzhledem k tomu, že žalovaný nesplnil vůči žalobci svou povinnost podle § 1 odst. 1 vlád. nař. č. 66/1965 Sb. ještě do doby rozhodování krajského soudu, připustil krajský soud rozšíření žaloby o náhradu škody za dobu od 7. 11. 1967 do 16. 1. 1968.