Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.10.1966, sp. zn. 8 Co 581/66, ECLI:CZ:KSOS:1966:8.CO.581.1966.1

Právní věta:

Ustanovení § 4 odst. 1 vyhl. č. 197/1964 Sb. je třeba vyložit tak, že pojišťovna je povinna za pojištěného hradit i úkony obhájcovy v přípravném řízení.

Soud: Krajský soud v Ostravě
Datum rozhodnutí: 24.10.1966
Spisová značka: 8 Co 581/66
Číslo rozhodnutí: 88
Rok: 1967
Sešit: 8
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Pojištění
Předpisy: 197/1964 Sb. § 4 odst. 1 57/1965 Sb. § 165
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 88/1967 sb. rozh.

Ustanovení § 4 odst. 1 vyhl. č. 197/1964 Sb. je třeba vyložit tak, že pojišťovna je povinna za pojištěného hradit i úkony obhájcovy v přípravném řízení.

(Rozsudek krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 10. 1966, 8 Co 581/66.)

Okresní soud v Ostravě uložil žalované zaplatit žalobci částku 288 Kčs, jakož i náklady řízení v částce Kčs 129,-.

V odvolání poukazuje žalovaná zejména na ustanovení vyhlášky č. 197/1964 Sb., kde je v § 4 výslovně určeno, že pojišťovna je povinna nahradit za pojištěného náklady jeho obhajoby před soudem I. stupně v trestním řízení vedeném proti pojištěnému v souvislosti s pojistnou událostí. Otázka nákladů obhajoby pojištěného je tedy ve vyhlášce výslovně upravena a nelze proto ani obdobně aplikovat příslušná ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu, jež tuto otázku vůbec neřeší. Okresní soud pochybil, pokud přiznal náhradu nákladů právního zastoupení i v přípravném řízení, tedy před hlavním líčením.

Žalobce poukazuje na poslední novelu tr. řádu, v níž je zakotveno, že těžiště obhajoby se přesunuje do stádia přípravného řízení, jehož výsledky jsou rozhodující pro řízení před soudem, na povinnost obhájce zúčastnit se důležitých úkonů řízení přípravného a aktivně spolupůsobit ve prospěch obžalovaného. Je-li za této situace společensky odůvodněn požadavek, aby obhajoba byla prováděna již a hlavně v přípravném řízení, pak nutno vyložit i pojem „náklady obhajoby“ před soudem prvého stupně užitý v § 4 odst. 1 cit. vyhl. tak, že se jím nutně rozumějí i náklady obhajoby řízení přípravného. Krajský soud v Ostravě rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.

Z odůvodnění:

Je nepochybné, že vyhláška č. 197/64 ( § 4 odst. 1) upravuje povinnost pojišťovny hradit za pojištěného náklady obhajoby před soudem I. stupně v trestním řízení proti němu vedeném v souvislosti s pojistnou událostí. Nelze však přehlédnout, že zmíněná vyhláška nemohla předpokládat novelizaci trestního řádu provedenou zákonem č. 57/1965 Sb. Podle § 165 tr. řádu v novelizovaném znění je obhájce již od vznesení obvinění oprávněn být přítomen při vyšetřovacích úkonech a může obviněnému i jiným vyslýchaným klást otázky, což před shora zmíněnou novelizací trestního řádu přípustné nebylo. Přípravné řízení tvoří s trestním řízením jednolitý celek a jestliže novela trestního řádu rozšířila práva obhájcova i do přípravného řízení, pak nelze vykládat ustanovení § 4 odst. 1 cit. vyhl. jinak, že že pojišťovna je povinna hradit i ty úkony obhájcovy, jež provedl v přípravném řízení. Opačný výklad § 4 odst. 1 cit. vyhl. by byl v rozporu se smyslem tohoto ustanovení, které chtělo pojištěnému zabezpečit obhajobu v trestním řízení u soudu I. stupně.