Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 18.12.1965, sp. zn. 4 Cz 149/65, ECLI:CZ:NS:1965:4.CZ.149.1965.1

Právní věta:

K otázke prevodu ideálneho podielu pozemku, ktorý má charakter polnohospodárskeho pozemku.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 18.12.1965
Spisová značka: 4 Cz 149/65
Číslo rozhodnutí: 23
Rok: 1966
Sešit: 2
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Registrace smlouvy, Řízení před státním notářstvím
Předpisy: 95/1963 Sb. § 25
§ 120 40/1964 Sb. § 490
§ 63 99/1963 Sb. § 6
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Predmetom kúpnej zmluvy je tretinový podiel z nehnuteľností, zapísaných na predávajúceho vo vložke č. 319 pozemkovej knihy kat. územia N., parcela č. 238 a č. 239, predstavujúcich dom čp. 33 s dvorom a záhradou. Ujednaná kupná cena činí 10 000 Kčs.

Podľa výpisu z pozemkovej knihy je parcela č. 238, tj. dom s dvorom o výmere 6 árov 73 m2 a parcela č. 239, tj. dom o výmere 37 árov a 37 m2 v spoluvlastníctve M. P. rod. B., J. B. (predávajúceho) a M. B. rovným dielom, tedy po jednej tretine. Podľa obsahu dedičského spisu Štátneho notárstva v Trebišove spoluvlastník M. B. zomrel a dedičmi sa stali jeho deti a manželka.

Štátne notárstvo v Trebišove so sídlom v Sečovciach hore uvedenú zmluvu registrovalo.

Najvyšší súd rozhodol k sťažnosti pre porušenie zákona, že týmto rozhodnutím bol porušený zákon, a toto rozhodnutie zrušil.

Z odôvodnenia:

Podľa § 63 not. poriadku štátne notárstvo preskúma, či je zmluva, ktorá bola predložená k registrácii, platná, najmä či sa svojím obsahom nepriečí zákonu alebo ho neobchádza, alebo inak neodporuje záujmom spoločnosti.

Štátne notárstvo sa nezaoberalo skutočnosťou, že predmetom kúpnej zmluvy je jednak dom, jednak dvor a záhrada. Malo byť preto predovšetkým spoľahlivejšie objasnené, či dom má skutočne charakter rodinného domku, ktorý je predmetom osobného vlastníctva ( § 127 o. z.), lebo v opačnom prípade – podobne ako u ďalšieho pozemku – by nebolo treba súhlasu ostatných spoluvlastníkov k prevodu podielu na predmetné nehnuteľnosti ( § 492 ods. 1 o. z.), ako je tomu i u prevodu nezastaveného pozemku ( § 490 ods. 2 o. z.), ktorý je nepochybne v súkromnom vlastníctve. Ak by ovšem štátne notárstvo zistilo, že dom čp. 33 má povahu rodinného domku ( § 128 ods. 1, 2 o. z.), potom by bolo nutné prihliadať k tomu, že spoluvlastník môže svoj podiel bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov previesť len na spoluvlastníka alebo na svojich potomkov. Inak je treba k prevodu podielu súhlas všetkých spoluvlastníkov ( § 140 o. z.).

Štátne notárstvo taktiež neuvážilo, že zmluvou sa prevádzal pozemok, ktorý nie je predmetom osobného vlastníctva ( § 127 o. z.).

Pre prevod takýchto pozemkov, pokiaľ majú charakter poľnohospodárskeho pozemku, ktoré majú rozlohu ako v danom prípade, je pred registráciou treba súhlasu národného výboru ( § 490 ods. 2 o. z.).

Štátne notárstvo svojím rozhodnutím porušilo tak zákon v ustanovení § § 25, 63 not. poriadku, ako aj v ustanovení § § 6, 120 o. s. p. v spojení s ustanovením § § 140 a 490 ods. 2 o. z.