Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 09.07.1965, sp. zn. 4 Cz 89/65, ECLI:CZ:NS:1965:4.CZ.89.1965.1

Právní věta:

Rozhodnutie, ktorým bolo uloženo povinnej, aby trpela postavenie plotu, možno vykonať len spôsobom uvedeným v § 351 o. s. p.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 09.07.1965
Spisová značka: 4 Cz 89/65
Číslo rozhodnutí: 60
Rok: 1965
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Řízení před soudem, Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 350
§ 351
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 60/1965 sb. rozh.

Rozhodnutie, ktorým bolo uloženo povinnej, aby trpela postavenie plotu, možno vykonať len spôsobom uvedeným v § 351 o. s. p.

(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo dňa 9. júla 1965, 4 Cz 89/65.)

Na základe právoplatného rozsudku Okresného súdu v Prešove, potvrdeného rozsudkom Krajského súdu v Košiciach, ktorým bolo uložené povinnej M. F., aby trpela postavenie plotu na čiare f-g-ch-h, vyznačenej na situačnom nákrese, ktorý je pripojený v súdnych spisoch, okresný súd v Prešove nariadil pred 1. 4. 1964 exekúciu trpením postavenia nového plotu na uvedenej čiare a na vymáhanie trov nariadil exekúciu zabavením a predajom hnuteľností.

Oprávnený J. B. zahlásil súdu, že keď sa pokúsil postaviť, povinná M. F. použila násilia a zamedzila výkon prác. Navrhol, aby vystavením plotu bol poverený Mestský stavebný podnik v P. a aby povinnej M. F. boli uložené pokuty ako aj povinnosť zložiť preddavok na náklady postavenia plotu.

Okresný súd v Prešove vydal uznesenie, v ktorom zisťuje, že povinná M. F. neuskutočnila práce nariadené uznesením o výkone rozhodnutia a súd v zmysle § 350 ods. 1, 2 o. s. p. povolil oprávnenému, aby práce, o ktorú ide, dal vykonať iným na náklady povinnej M. F. Na vykonanie prác určil súd Mestský stavebný podnik v P. s tým, že tento podnik postaví drevený plot na písomnú objednávku oprávneného J. B. Súd podľa § 350 ods. 2 o. s. p. uložil povinnej, aby na potrebné náklady zaplatila oprávnenému vopred 1200,- Kčs ako zálohu do vyúčtovania faktúrou dodávateľa Mestského stavebného podniku v P. Súd ďalej rozhodol, že na návrh oprávneného pridelí mu súdneho vykonávateľa na odstránenie odporu povinnej a že termín na vykonanie prác bude stanovený po právoplatnosti uznesenie a po prijatí objednávky dodávateľom Mestským stavebným podnikom v P. V odôvodnení uznesenia Okresného súdu v Prešove sa uvádza, že uznesením súdu bolo uložené povinnej M. F. postaviť drevený plot na mieste označenom písmenami f-g-ch-h na súdnom náčrtku, a že túto prácu nevykonala a násilím bráni oprávnenému, aby plot postavil on, preto podľa § 350 ods. 1, 2 o. s. p. súd rozhodol tak, ako je uvedené.

Krajský súd v Košiciach nevyhovel odvolaniu povinnej proti tomuto uzneseniu Okresného súdu v Prešove a potvrdil uznesenia okresného súdu. Krajský súd uviedol v dôvodoch, že nariadený výkon je v súlade s vykonávaným rozhodnutím, ktorým je rozsudok okresného súdu v Prešove, potvrdený rozsudkom krajského súdu v Košiciach.

Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona, podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozhodnutiami oboch súdov bol porušený zákon a tieto rozhodnutia zrušil.

Z odôvodnenia:

Podkladom pre nariadenie výkonu rozhodnutia bol v tejto veci právoplatný rozsudok okresného súdu v Prešove, podľa ktorého povinná M. F. bola zaviazaná trpieť, aby oprávnený J. B. postavil nový plot na čiare f-g-ch-h, vyznačenej na situačnom nákrese, ktorý sa nachádza v spisoch okresného súdu v Prešove. Toto rozhodnutie neukladá teda povinnej, aby ona postavila plot, ale ukladá jej iba povinnosť trpieť, aby plot postavil oprávnený J. B. Výkon tohto rozhodnutia nemožno nariadiť spôsobom, uvedeným v § 350 o. s. p., lebo toto zákonné ustanovenie sa vzťahuje ne výkon takého rozhodnutia, ktorým je uložené povinnému, aby vykonal pre oprávneného nejakú prácu, ktorú môže vykonať i niekto iný než povinný. Rozhodnutie, ktorým bolo uložené povinnej, aby trpela postavenie plotu, možno vykonať len spôsobom, uvedeným v § 351 o. s. p., podľa ktorého, ak ukladá vykonávané rozhodnutie inú povinnosť, uloží súd za každé porušenie tejto povinnosti povinnému pokutu. Výšku pokuty súd stupňuje až do úhrnnej čiastky 20 000,- Kčs. Pokiaľ okresný súd v Prešove a krajský súd v Košiciach rozhodli inak, porušili tým zákon v ust. § § 350, 351 o. s. p.