Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 13.07.1962, sp. zn. 5 Co 241/62, ECLI:CZ:KSPL:1962:5.CO.241.1962.1

Právní věta:

Vedení podniku ve smyslu § 12 odst. 1 zák. č. 71/1958 Sb. v družstevních organizacích je představenstvo družstva. Vedoucím podniku ve smyslu § 12 odst. 2 cit. zák. je předseda představenstva družstva. Zástupcem vedoucího ve smyslu cit. ustanovení je místopředseda představenstva družstva, který byl pověřen zastupováním předsedy.

Soud: Krajský soud v Plzni
Datum rozhodnutí: 13.07.1962
Spisová značka: 5 Co 241/62
Číslo rozhodnutí: 59
Rok: 1962
Sešit: 6
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Člen družstva, Náhrada škody zaměstnancem
Předpisy: 71/1958 Sb. § 12
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 59/1962 sb. rozh.

Vedení podniku ve smyslu § 12 odst. 1 zák. č. 71/1958 Sb. v družstevních organizacích je představenstvo družstva.

Vedoucím podniku ve smyslu § 12 odst. 2 cit. zák. je předseda představenstva družstva. Zástupcem vedoucího ve smyslu cit. ustanovení je místopředseda představenstva družstva, který byl pověřen zastupováním předsedy.

(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 13. července 1962, 5 Co 241/62).

Žalující výrobní družstvo uplatnilo proti místopředsedovi svého představenstva nárok na náhradu škody podle zák. č. 71/1958 Sb.

Okresní soud pro Plzeň-jih žalobu zamítlo podle § 57 odst. 1 písm. b) o. s. ř., když zjistil, že náhrada škody nebyla určena podle § 12 odst. 2 zák. č. 71/1958 Sb. a když se bezvýsledně pokusil tento nedostatek odstranit ( § § 1, 45 o. s. ř.).

Krajský soud v Plzni rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k novému projednání a rozhodnutí.

Z odůvodnění:

Okresní soud vycházel z toho, že místopředseda představenstva družstva je zástupcem vedoucího ve smyslu § 12 odst. 2 zák. č. 71/1958 Sb. a že tedy výši škody měla být určena příslušným družstevním svazem (srov. směrnice Ústředního svazu výrobních družstev ze dne 17. prosince 1958 pro uplatňování zákona o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru ve výrobním družstevnictví, vydané podle § 47 odst. 2 zák. č. 53 /1954 Sb.; srov. Sbírku usnesení, směrnic a pokynů Ústředního svazu výrobních družstev, poř. č. 179).

Toto stanovisko okresního soudu není správné, a to z těchto důvodů:

Vedoucí podniku ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zák. č. 71/1958 Sb. je u družstev předseda představenstva, i když jeho postavení se nerovná postavení ředitele podniku. Takové postavení má v družstvech představenstvo. Představenstvo však zasedá, tj. vykonává svou pravomoc rozhodováním, jen v určitých časových intervalech, kdežto významná politická a hospodářská činnost lidových družstev vyžaduje často každodenního operativního rozhodování důležitých otázek, které pak rozhoduje předseda představenstva na základě zmocnění, které mu k rozhodování těchto otázek dává představenstvo napřed (srov. ustanovení čl. 7 a 8 jednacího řádu pro Jednoty, lidová spotřební družstva), nebo rozhoduje s výhradou dodatečného schválení ve schůzi představenstva. Tím se postavení předsedy představenstva v lidových družstvech určitým způsobem blíží a navenek se jeví jako postavení ředitele ostatních podniků (srov. také směrnice ÚSVD ze dne 17. prosince 1958, uveř. ve Sbírce usnesení, směrnic a pokynů ÚSVD, poř. č. 179).

Místopředseda představenstva družstva, který byl pověřen zastupováním předsedy, má postavení zástupce vedoucího podniku ve smyslu § 12 odst. 2 zák. č. 71/1958 Sb. Plyne to zejména z ustanovení § 20 odst. 2 zák. č. 53/1954 Sb. ve znění zák. opatření č. 20/1956 Sb., podle něhož představenstvo volí ze svého středu nejen předsedu, ale i jeho zástupce. Toto ustanovení tedy funkci zástupce předsedy zakotvuje. Nutno tu také uvážit, že v případě delší nepřítomnosti předsedy představenstva musí jeho zvolený zástupce práci družstva po všech stránkách řídit tak jako předseda. Pokud by pak v tomto období zástupce způsobil družstvu škodu, mohl by z titulu své řídící činnosti ovlivňovat rozhodnutí představenstva stejně tak, jako volený předseda a nastala by tudíž přesně takoví situace, která si vynutila zakotvení výjimky z obecné zásady, vyjádřené v § 12 odst. 1 zák. č. 71/1958 Sb. Postavení zástupce podniku ve smyslu cit. ust. však nemá ten místopředseda družstva, který nebyl pověřen zastupováním předsedy. Na něho se nevztahuje ust. § 20 odst. 2 zák. č. 53/1954 Sb. ve znění předpisů jej doplňujících a pozměňujících, neboť tu nejde o zástupce předsedy a nevztahuje se na něj ani ust. § 12 odst. 2 zák. č. 71/1958 Sb.

Výše škody s místopředsedou představenstva družstva projedná tedy představenstvo družstva s komisí péče o pracující (srov. cit. směrnice ÚSVD).

Představenstvo družstva je tu vedením podniku ve smylu § 12 odst. 1 zák. č. 71/1958 Sb. Družstevní organizace jsou řízeny představenstvem, které rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu (srov. § 20 odst. 1 zák. č. 53/1954 Sb. ve znění předpisů tento zákon pozměňujících a doplňujících). Předseda družstva, kteréhoo volí ze svého.