Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 29.06.1961, sp. zn. 7 Co 124/61, ECLI:CZ:MSPH:1961:7.CO.124.1961.1

Právní věta:

Hodnocení doby zaměstnání z hlediska zařazení do pracovní kategorie (§ 5 odst. 1 písm. a) zák. č. 55/1956 Sb., § 6 vyhl. č. 115/1957 Ú. l.) u leteckých zkušební komisařů.

Soud: Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 29.06.1961
Spisová značka: 7 Co 124/61
Číslo rozhodnutí: 41
Rok: 1962
Sešit: 4
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Pracovní doba
Předpisy: 55/1956 Sb. § 5 odst. 1 písm. a
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 41/1962 sb. rozh.

Hodnocení doby zaměstnání zaměstnání z hlediska zařazení do pracovní kategorie ( § 5 odst. 1 písm. a) zák. č. 55/1956 Sb., § 6 vyhl. č. 115/1957 Ú. l.) u leteckých zkušební komisařů.

(Rozhodnutí městského soudu v Praze z 29. června 1961, 7 Co 124/61)

V opravném prostředku do rozhodnutí Státního úřadu sociálního zabezpečení domáhal se navrhovatel zhodnocení celé doby zaměstnání, kdy pracoval jako letecký zkušební komisař ministerstva dopravy, jako doby zaměstnání I. pracovní kategorie.

Obvodní soud pro Prahu 1 opravnému prostředku nevyhověl s tím, že navrhovatel v době, kdy vykonával funkci zkušebního komisaře, má nárok toliko na zhodnocení jednotlivých směn. po které byl skutečně činným v letadle za letu ve smyslu § 6 odst. 3 vyhl. č. 115/1957 Ú. l., jako doby zaměstnání I. pracovní kategorie, a to mu již odpůrce uznal.

Městský soud v Praze rozhodnutí soudu první stupně změnil tak, že rozhodnutí odpůrce zrušil a zjistil nárok navrhovatele na starobní důchod se započtením doby 10 let zaměstnání jako zaměstnání I. pracovní kategorie.

Z odůvodnění:

Podle § 5 odst. 1 písm. a) zák. č. 55/1956 Sb. zaměstnání se pro účely důchodového zabezpečení zařazují do tří kategorií. Do I. pracovní kategorie patří zaměstnání pod zemí v dolech a zaměstnání výkonných letců.

Za zaměstnání výkonných letců se považují podle § 6 vyhl. č. 115/1957 Ú. l. zaměstnání, která vykonávají v civilním letectví: velitel letadla, pilot, navigátor, palubní technik, palubní radiotelegrafista, palubní průvodčí a zaměstnanci letadlových pošt a úhrnných poštovních přeprav leteckých (odst. 1). Za zaměstnání výkonných letců se považují též zaměstnání leteckých zaměstnanců s průkazy způsobilosti předepsanými pro výkonné letce podle § 15 zák. č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, kteří vykonávají soustavně dozor na činnost výkonných letců v letadlech za letu (odst. 2). U zaměstnanců leteckých úřadů, leteckých dopravních podniků a leteckých výroben, kteří vykonávají kontrolu a zkoušky letadel a funkce jejich zařízení v letadlech za letu se hledí při posuzování jejich doby zaměstnání jako výkonných letců jen k době (směnám), po kterou byli skutečně činni v letadle za letu (odst. 3).

Podle dohody SÚSZ s ministerstvem všeobecného strojírenství a ÚVOS zaměstnanců dopravy a spojů a ÚVOS strojírenství č. j. D/2-5035/5544 z 15. 11. 58/Š se považuje za zaměstnance I. pracovní kategorie zkušební komisař – zaměstnanec výroby za podmínky nejméně 5 hodin letu za měsíc (tj. jako doba zaměstnání I. pracovní kategorie se hodnotí ten měsíc, v němž zaměstnanec prokáže 5 letových hodin). Jde tu o případy, kdy zaměstnanec výrobny musí během i tak krátké doby, např. 5 letových hodin, absolvovat celou řadu startů, krátkých letů a přistání, přičemž starty a přistání jsou nejrizikovější okamžiky letu. Proto toto zaměstnání se podle shora uvedené dohody zhodnocuje v I. pracovní kategorii, a to dobou celého kalendářního měsíce, jestliže kontrolor v něm absolvoval aspoň 5 letových hodin.

Jinak shora uvedené předpisy (zák. č. 55/1956 Sb. a vyhl č. 115/1957 Ú. l.) se výslovně nezmiňují o leteckých zkušebních komisařích. Také v resortním seznamu min. dopravy a spojů, uveř. ve Věstníku min. dopravy ze dne 27. února 1957 č. 4 nejsou zkušební komisaři uvedeni.

Letečtí zkušební komisaři – pokud nejsou zaměstnanci výrobny a pokud se na ně nevztahuje shora uvedená dohoda – kteří vykonávají kontrolu a zkoušky letadel a funkce jejich zařízení v letadle za letu, mají být však zásadně posuzování podle ust. § 6 odst. 3 vyhl. č. 115/1957 Ú. l.; při posuzování jejich doby zaměstnání jako výkonných letců je třeba hledět jen k době (směnám), po kterou byli skutečně činni v letadle za letu.

Jiná je však po právní stránce situace, jestliže letecký zkušební komisař, který má průkaz způsobilosti předepsaný pro výkonné letce podle § 15 zák. č. 47/1956 Sb., vykonává nejen technickou kontrolu letadel a jejich zařízení, ale také zkouší a zajišťuje jejich letové vlastnosti a výkony a letovou způsobilost a současně i při provádění letových zkoušek letadlo sám řídí jako pilot (praktické zejména u menších letadel jedno a dvoumístných, kde není místo pro pilota i zkušebního komisaře, resp. technického kontrolora), přičemž neprovádí pouze kontrolu „za účelem vydání typového osvědčení“, ale kontrolu za účelem vydání „osvědčení o způsobilosti k létání“, která se provádí při uvedení letadla do provozu, při každí větší opravě, která by mohla mít za následek snížení let. způsobilosti, při výměně motorů, pravidelně v předepsaných časových intervalech (obvykle jednou ročně) u každého letadla, které je v provozu (za účelem prodloužení osvědčení). V těchto případech nutno zaměstnání leteckého zkušebního komisaře považovat za zaměstnání I. prac. kategorie podle § 6 odst. 1 cit. vyhl. Dobu výkonu těchto prací je nutno započítat plně jako dobu zaměstnání I. pracovní kategorie tak, jako u výkonných letců.

Všechny tyto podmínky byly splněny – jak bylo zjištěno na základě provedeného dokazování, doplněného soudem druhého stupně – u navrhovatele. Je tedy nutno dobu jeho zaměstnání leteckého zkušebního komisaře ministerstva dopravy považovat se zřetelem na okolnosti konkrétního případu za zaměstnání I. pracovní kategorie podle § 6 odst. 1 cit. vyhl. a dobu výkonu těchto prací hodnotit jako dobu zaměstnání I. pracovní kategorie tak, jako u výkonných letců.