Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.04.1961, sp. zn. 10 Co 96/61, ECLI:CZ:KSOS:1961:10.CO.96.1961.1

Právní věta:

Každý účastník si může zvolit svého advokáta, a to i z členů advokátní poradny mimo obvod svého bydliště. Takovýto účastník však nemá vždy nárok na náhradu zvýšených nákladů takto vzniklých (§ 129 odst. 1 o. s. ř.).

Soud: Krajský soud v Ostravě
Datum rozhodnutí: 27.04.1961
Spisová značka: 10 Co 96/61
Číslo rozhodnutí: 59
Rok: 1961
Sešit: 8
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Advokacie, Advokáti, Náklady řízení, Řízení před soudem
Předpisy: 142/1950 Sb. § 129
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 59/1961 sb. rozh.

Každý účastník si může zvolit svého advokáta, a to i z členů advokátní poradny mimo obvod svého bydliště. Takovýto účastník však nemá vždy nárok na náhradu zvýšených nákladů takto vzniklých ( § 129 odst. 1 o. s. ř.).

(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 27. dubna 1961, 10 Co 96/61).

Okresní soud v Karviné v řízení o náhradu škody přiznal žalobkyni na nákladech řízení první stolice pouze 725 Kčs, místo požadované částky 865 Kčs.

Krajský soud v Ostravě ke stížnosti žalobkyně rozhodnutí soudu první stolice v napadené části týkající se nákladů řízení potvrdil.

Odůvodnění:

Podle § 129 odst. 1 o. s. ř. soud přizná účastníku náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, včetně nákladů právního zastoupení, jestliže účastník měl proti odpůrci plný úspěch ve věci. Citované ustanovení upravuje ovšem rozsah povinností k náhradě nákladů řízení mezi účastníky pouze rámcově nikoliv nějak podrobně. Neuvádí blíže, co je nutno považovat za náklady potřebné, a co jest rozumět pod účelným uplatňováním nebo bráněním práva. Je věcí konkrétního případu, aby soud uvážil, které náklady vyhovují výše uvedenému zákonnému požadavku.

V dané věci žalobkyně bydlící v Karviné podala žalobu 18. října 1960, tedy již dávno po provedení územní reorganizace, a svým zástupcem si zvolila advokáta a člena advokátní poradny v Ostravě, ač ve věci od počátku byl příslušný okresní soud v Karviné. Její zvolený zmocněnec dal si poskytnout informaci, provedl soupis návrhu, načež při ústních jednáních u okresního soudu v Karviné, byl substituován advokáty a členy advokátní poradny v Karviné.

Ve věci samé bylo žalobě v plném rozsahu vyhověno, měla tedy žalobkyně plný úspěch a proto také ve smyslu § 129 o. s. ř. má nárok na náhradu nákladů řízení, pokud ovšem tyto právě byly nutné a účelné k uplatňování jejího práva.

K otázce, kdy jde o náklady potřebné k účelnému uplatňování práva se uvádí:

Podle § 16 odst. 1 zák. č. 114/1951 Sb., o advokacii, každý si může zvolit svého advokáta. Toto ustanovení je třeba vykládat tak, že občan má právo vybrat si jako svého zmocněnce nejen kteréhokoliv advokáta z pracovního kolektivu, který plní úkoly advokacie, tedy z advokátní porady ( § 2 cit. zákona) v místě jeho bydliště, nýbrž z kterékoliv advokátní poradny vůbec. Pro tento výklad svědčí zejména také to, že zákon č. 114/1951 Sb., resp. nařízení č. 115/1951 Sb. pamatují také na náhradu nákladů vzešlých při zastupování ve vzdálených místech (substituční přirážky, resp. náhrada cestovného, zmařeného času atd.).

Jestliže si však účastník řízení zvolí jako zmocněnce člena advokátní poradny mimo obvod, v němž bydlí, nemusí ovšem jít za všech okolností o náklady nutné a účelné k uplatňování jeho práva. To závisí na povaze konkrétní projednávané věci. Aby i zvýšené náklady vzešlé ve spojitosti se zastupováním tohoto druhu mohly být považovány za nutné a účelné, muselo by např. jít o spletitou právní věc, do níž zvolený zmocněnec byl např. od dřívější doby zasvěcen nebo o specialistu pro určitý, zvláště obtížný právní obor.

Jestliže však jde o právní věc s jednoduchým skutkovým stavem, která není spojena se zvláště obtížnou právní problematikou, nelze považovat za přiměřené, aby byl zvolen zmocněnec z jiné advokátní poradny nežli z oné, která sídlí v okrese bydliště účastníka uplatňujícího právo a zvýšený náklad na právní zastoupení vzešlý není možno označit za potřebný k účelnému uplatnění práva. Jestliže přesto z osobních důvodů účastník si zvolí onoho jiného zmocněnce, pak diferenci nákladů takto vzniklou nemůže požadovat i při plném úspěchu na odpůrci, nýbrž je na něm, aby ji hradil ze svého.

V souzeném případě se jednalo o poměrně jednoduchou právní věc a zvolený zmocněnec se stejně omezil po poskytnuté informaci pouze na sepis návrhu; jinak jej při ústních jednáních substituovali advokáti a členové advokátní poradny v Karviné. Za těchto okolností nelze označit postup žalobkyně za účelný. Za nutný a účelný náklad ( § 129 o. s. ř.) nelze tedy považovat substituční zvýšení.