Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31.12.1997, sp. zn. 25 Co 498/97, ECLI:CZ:KSHK:1997:25.CO.498.1997.1

Právní věta:

Obec je při podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí k vymožení místního poplatku osvobozena od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Soud: Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí: 31.12.1997
Spisová značka: 25 Co 498/97
Číslo rozhodnutí: 13
Rok: 1999
Sešit: 2
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Poplatky soudní
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

O k r e s n í s o u d v Hradci Králové svým usnesením zastavil řízení o soudní výkon rozhodnutí s odůvodněním, že oprávněná navrhující obec ani přes výzvu nezaplatila soudní poplatek z návrhu. Soud prvního stupně poukazoval na ustanovení § 2 odst. 1 písm. a), § 4 písm. a) a § 9 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb.

V odvolání proti usnesení soudu prvního stupně navrhující obec navrhovala, aby odvolací soud zrušil usnesení soudu prvního stupně a aby věc vrátil k dalšímu řízení, protože je ze zákona osvobozena od placení soudního poplatku.

K r a j s k ý s o u d v Hradci Králové svým usnesením zrušil usnesení soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Z o d ů v o d n ě n í :

Podkladem pro soudní výkon rozhodnutí v této věci je rozhodnutí Města P. z 22. 6. 1994, kterým byla uložena pokuta povinnému podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., a to za nesplnění povinnosti stanovené vyhláškou města o místních poplatcích.

Obec je oprávněna vybírat místní poplatky podle ustanovení § 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Nařízení ve věcech poplatků se používá jako zvláštní předpis, pokud citovaný zákon nestanoví jinak. Zvláštním předpisem je tu zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

Výkon správy místních poplatků obec provádí na základě přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 21 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích. Vymáhá-li obec zaplacení pokuty, která souvisí s nesplněním povinnosti uložené zákonem o místních poplatcích, jde o spor, který se týká výkonu státní správy. Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je návrh osvobozen od placení soudních poplatků.

Soud prvního stupně vycházel z nesprávného právního závěru a nesprávně zastavil pro nezaplacení soudního poplatku. Odvolací soud proto zrušil usnesení soudu prvního stupně a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.