Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.08.2014, sp. zn. 25 Cdo 2376/2014, ECLI:CZ:NS:2014:25.CDO.2376.2014.1

Právní věta:

Spor o náhradu škody způsobené porušením zákazu neoprávněného odběru elektřiny odběratelem z elektrizační soustavy (§ 51 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů /energetický zákon/), není z hlediska ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. vztahem ze spotřebitelské smlouvy a dovolání proti výroku rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč, není přípustné.

Soud: Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí: 27.08.2014
Spisová značka: 25 Cdo 2376/2014
Číslo rozhodnutí: 12
Rok: 2015
Sešit: 2
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Přípustnost dovolání, Smlouva spotřebitelská
Předpisy: § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

V právní věci žalobkyně E.ON D., a. s., proti žalovanému J. H., o dovolání žalovaného proti rozsudku K r a j s k é h o s o u d u v Brně ze dne 12. 6. 2013, rozhodl N e j v y š š í s o u d tak, že dovolání odmítl.

S t r u č n é  o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Přípustnost dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 6. 2013 je vyloučena ustanovením § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně o povinnosti žalovaného zaplatit žalobkyni 47 621 Kč).

Nejde přitom o vztah ze spotřebitelské smlouvy, kde se tento limit neuplatní, neboť i když mezi účastníky byla uzavřena smlouva o dodávce elektřiny, předmětem řízení není plnění z této smlouvy, nýbrž nárok poskytovatele energetických služeb na náhradu škody způsobené porušením zákazu neoprávněného odběru elektřiny z elektrizační soustavy plynoucího ze zákona, tj. z ustanovení § 51 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného podle § 243c odst. 1, věty první, o. s. ř. odmítl.