Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 07.06.2013, sp. zn. 3 Nt 15/2013, ECLI:CZ:KSOS:2013:3.NT.15.2013.1

Právní věta:

K rozhodnutí o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení (§ 57a tr. zákoníku) je podle § 320 odst. 2 tr. ř. příslušný soud, v jehož obvodu odsouzený vykonává trest odnětí svobody, neboť se uplatní tato speciální úprava příslušnosti ve vztahu k obecnému ustanovení § 315 odst. 2 tr. ř.

Soud: Krajský soud v Ostravě
Datum rozhodnutí: 07.06.2013
Spisová značka: 3 Nt 15/2013
Číslo rozhodnutí: 43
Rok: 2014
Sešit: 8
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Příslušnost soudu, Trest domácího vězení, Trest odnětí svobody
Předpisy: § 320 odst. 2 tr. ř.
§ 57a tr. zákoníku
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Krajský soud v Ostravě ve věci určení příslušnosti soudu k rozhodnutí o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení ve věci odsouzeného L. S., vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 7Nt 453/2013, rozhodl podle § 24 odst. 1 tr. ř., že příslušným k rozhodnutí je Okresní soud v Olomouci.

Z o d ů v o d n ě n í :

Dne 29. 5. 2013 byla Krajskému soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci, předložena žádost Okresního soudu v Olomouci o určení příslušnosti k rozhodnutí o přeměně zbytku nepodmíněného trestu na trest domácího vězení, kterou podal u Okresního soudu v Přerově odsouzený L. S. Okresní soud v Přerově vyslovil svou nepříslušnost, avšak Okresní soud v Olomouci s tímto postupem nesouhlasí, neboť při absenci speciální úpravy pro příslušnost soudu v § 333b odst. 1 tr. ř. platí podle názoru Okresního soudu v Olomouci obecná úprava podle § 315 odst. 2 tr. ř.

Krajský soud v Ostravě zjistil, že odsouzený L. S. vykonává nepodmíněný trest odnětí svobody ve věznici v Olomouci. Podal žádost o přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení ve smyslu § 333b tr. ř., a to u Okresního soudu v Olomouci, který ji postoupil Okresnímu soudu v Přerově a ten žádost odsouzeného postoupil Okresnímu soudu v Olomouci s tím, že se odsouzený nachází ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici MS ČR Olomouc a je tedy soudem místně příslušným ve smyslu § 320 odst. 2 tr. ř. S tím pak Okresní soud v Olomouci nesouhlasí a předložil věc k rozhodnutí krajskému soudu.

Ten zjistil, že L. S. byl odsouzen Okresním soudem v Přerově rozsudkem ze dne 24. 1. 2013, č. j. 2T 227/2012-108, který nabyl právní moci téhož dne, k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců pro přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), b) tr. zákoníku, přičemž je ze spisu zřejmé, že trest vykonává ve Věznici v Olomouci. Argumentuje-li Okresní soud v Olomouci tím, že při absenci speciální úpravy pro příslušnost soudu podle § 333 odst. 1 tř. ř. platí obecná úprava podle § 315 odst. 2 tr. ř., nelze tuto argumentaci akceptovat. Ustanovení § 315 odst. 2 tr. ř. stanoví, že rozhodnutí související s výkonem trestu a ochranných opatření činí, není-li dále stanoveno něco jiného, soud, který ve věci rozhodl v I. stupni. Dále je ovšem v ustanovení § 320 odst. 2 tř. ř. stanoveno, že u osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, činí rozhodnutí související s výkonem tohoto trestu soud, v jehož obvodu je trest odnětí svobody vykonáván. Jde tedy o speciální úpravu k § 315 odst. 2 tr. ř., která užití tohoto obecného ustanovení o příslušnosti ve vykonávacím řízení vylučuje, a za této situace je příslušným k rozhodnutí o předmětné žádosti odsouzeného Okresní soud v Olomouci.