Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.01.2008, sp. zn. Ncp 2702/2007, ECLI:CZ:VSPH:2008:NCP.2702.2007.1

Právní věta:

Spory vzniklé z rozhodnutí, která přijalo shromáždění společenství vlastníků jednotek v rámci své působnosti, projednávají a rozhodují ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 písm. w) o. s. ř. (nyní § 9 odst. 3 písm. u/ o. s. ř.) v prvním stupni krajské soudy.

Soud: Vrchní soud v Praze
Datum rozhodnutí: 15.01.2008
Spisová značka: Ncp 2702/2007
Číslo rozhodnutí: 1
Rok: 2009
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Příslušnost soudu věcná, Vlastnictví bytů
Předpisy: § 9 odst. 3 písm. u) o. s. ř.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

 O b v o d n í s o u d pro Prahu 8, u něhož byla podána žaloba, předložil věc Vrchnímu soudu v Praze ve smyslu ustanovení § 104a  odst. 2 o. s. ř. k rozhodnutí o určení věcné příslušnosti. Svůj postup odůvodnil závěrem, že k projednání a rozhodnutí dané věci jsou podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. w) o. s. ř. v prvním stupni příslušné krajské soudy, neboť žalobce se domáhá určení neplatnosti rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek V. v P.

Žalobce má za to, že věcně příslušné jsou v této věci okresní soudy; úpravu, na kterou obvodní soud odkazuje, podle žalobce  občanský soudní řád neobsahuje a navíc pro posouzení navrhovaného určení neplatnosti je rozhodující úprava neplatnosti právních úkonů v ustanovení § 34 násl. obč. zák.

Žalovaný neměl k postupu  obvodního soudu námitky ( § 101 odst. 4 o. s. ř.).

V r c h n í s o u d v Praze rozhodl, že k projednání a rozhodnutí této věci jsou v prvním stupni příslušné krajské soudy.

Z o d ů v o d n ě n í :

Podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. w) krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně ve věcech jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek a sporů z toho vzniklých.

Občanský soudní řád v ustanovení § 9 odst. 3 svěřuje v prvním stupni krajským soudům zásadně věci vyplývající z obchodních vztahů, a z nich zejména ty, jež se týkají právního života obchodních společností a družstev. Jedinou výjimkou ze zásady, že v těchto věcech rozhodují krajské soudy, je ustanovení § 9 odst. 3 písm. r) bod 6 o. s. ř.; ve sporech z těchto obchodně závazkových vztahů jsou v prvním stupni příslušné jak okresní soudy, tak krajské soudy, a to v závislosti na výši požadovaného peněžitého plnění. Jinak řečeno, jedině agenda obchodně závazkových vztahů je z věcí obchodních, uvedených v § 9 odst. 3 o. s. ř., rozdělena mezi okresní a krajské soudy. U všech ostatních obchodních věcí jsou veškeré spory či jiné právní věci (projednávané v tzv. nesporném řízení) svěřeny v prvním stupni krajským soudům.

Třebaže v tradičním chápání nejde o agendu obchodní, náleží krajským soudům v prvním stupni také rozhodovat ve věcech rejstříku  obecně prospěšných společností, nadací, nadačních fondů a společenství vlastníků jednotek. Jde o agendy vysoce specializované, jejichž soustředěním u krajských soudů zákon sleduje, aby byly již na úrovni soudů prvního stupně vytvořeny podmínky pro jednotné a předvídatelné rozhodování.

Svěření těchto věcí krajským soudům ve všech agendách je důsledné; krajské soudy jsou jednak soudy rejstříkovými, jednak rozhodují ve všech jiných statusových věcech a sporech týkajících se uvedených právnických osob. Uvedené principy se pak promítají do ustanovení § 9 odst. 3 písm. w) o. s. ř. tak, že řízení začíná v prvním stupni u krajského soudu také ve všech věcech jednání týkajících se shromáždění společenství vlastníků jednotek a ve všech sporech vzniklých z těchto jednání.

V návaznosti na úpravu v zákoně č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se jednáním shromáždění společenství vlastníků jednotek rozumí ve smyslu ustanovení § 9a citovaného zákona typově všechny právní úkony společenství, které ve smyslu čl. 7 Vzorových stanov společenství vlastníků jednotek (příloha Nařízení vlády ze dne 19. 5. 2004, č. 371/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) náleží do působnosti shromáždění jako nejvyššího orgánu společenství. Shromáždění je přitom oprávněno jednat a rozhodovat i v dalších záležitostech společenství, pokud tak stanoví zákon o vlastnictví bytů, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradí (čl. 7 písm. p/ Vzorových stanov). Jestliže shromáždění neschválí stanovy společnosti, řídí se právní poměry společenství uvedenými Vzorovými stanovami (§ 9 odst. 10 cit.ovaného zákona). Podle stanov žalovaného, jež žalobce připojil k žalobě, se působnost shromáždění od vzorových stanov zásadně neodchyluje.

Z uvedeného vyplývá, že spory vzniklé z rozhodnutí, která přijalo shromáždění v rámci své působnosti, včetně žaloby o určení neplatnosti takového rozhodnutí, projednávají a rozhodují ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 písm. w) o. s. ř. v prvním stupni krajské soudy.

Vrchní soud v Praze proto podle ustanovení § 104a odst. 2 rozhodl, že k projednání a rozhodnutí této věci, ve které se žalobce domáhá určení neplatnosti rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek, jsou v prvním stupni příslušné krajské soudy. Soudem, jemuž bude věc postoupena k dalšímu řízení, je Městský soud v Praze, v jehož obvodu je sídlo žalovaného (§ 85a o. s. ř.).