Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16.02.2006, sp. zn. 25 Co 23/2006, ECLI:CZ:KSHK:2006:25.CO.23.2006.1

Právní věta:

Opatrovníkem nezletilého podle § 37 odst. 2 zákona o rodině soud ustanoví obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má nezletilý bydliště podle zvláštního právního předpisu.

Soud: Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí: 16.02.2006
Spisová značka: 25 Co 23/2006
Číslo rozhodnutí: 67
Rok: 2007
Sešit: 7
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Řízení před soudem
Předpisy: § 37 odst. 2 předpisu č. 94/1963Sb.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

O k r e s n í s o u d v Hradci Králové usnesením ze dne 23. 11. 2005 ustanovil k zastupování nezl. J. Š. v řízení o změnu výchovného prostředí vedeném u Okresního soudu v Hradci Králové opatrovníkem Magistrát města H. K. Své rozhodnutí odůvodnil poukazem na ustanovení § 37 odst. 2 zák, o rod.

Proti tomuto usnesení podal odvolání opatrovník nezletilého. Odvolatel namítal, že podle § 61 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, v platném znění, není místně příslušným orgánem sociálně – právní ochrany. Tímto místně příslušným orgánem je obec s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště nezletilého, a to Městský úřad V. K.

Matka ani otec se k podanému odvolání nevyjádřili.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou, v zákonné lhůtě a že je přípustné (§ 201, a contr. § 202, § 204 odst. 1 o. s. ř.), přezkoumal K r a j s k ý s o u d v Hradci Králové usnesení okresního soudu (§ 212 o. s. ř.) bez jednání (§ 214 odst. 2 písm. c/ o. s. ř.), přezkoumal rovněž řízení předcházející vydání napadeného usnesení, a dospěl k závěru, že odvolání opatrovníka nezletilého je důvodné. Změnil proto usnesení soudu prvního stupně.

Z odůvodnění:

Podle ustanovení § 37 odst. 2 zák. o rod., nemůže-li dítě zastoupit žádný z rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém právním úkonu zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající sociálně – právní ochranu dětí.

Podle ustanovení § 17 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění funkci opatrovníka vykonává obecní úřad obce s rozšířenou pravomocí. Podle § 61 odst. 1 posledně zmíněného zákona místní příslušnost krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecního úřadu se řídí místem trvalého pobytu dítěte, není-li dále stanoveno jinak.

Okresní soud pro kolizi v zájmech rodičů nezletilého správně přistoupil k ustanovení opatrovníka nezletilému pro toto řízení. Jeho úvaha byla správná i v tom směru, že tímto opatrovníkem ustanovil orgán sociálně – právní ochrany dětí. Při rozhodnutí však okresní soud nerespektoval posledně citované ustanovení, upravující místní příslušnost daného orgánu. Ta je vázána na trvalý pobyt nezletilého dítěte. Trvalý pobyt je pojem jasně definovaný správními předpisy (srov. § 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění). Nejedná se tedy o místo skutečného, neboli faktického pobytu nezl. dítěte (o tom svědčí i ustanovení § 61 odst. 2 a 3 posledně zmíněného zákona, která v jiných případech váží místní příslušnost orgánu na místo, kde se dítě nachází) a nejedná se ani o bydliště ve smyslu úpravy obsažené v občanském soudním řádu. Místo, kde se dítě skutečně nachází, může tedy mít význam (za splnění dalších předpokladů) pro určení místní příslušnosti soudu, nikoliv však (v tomto řízení o změnu výchovy) pro určení místní příslušnosti orgánu sociálně – právní ochrany dítěte.

Trvalý pobyt nezl. J. je v obci Š.– P., což odvolací soud ověřil z výpisu z centrální evidence obyvatel ze dne 21. 2. 2006. Tím je tedy dána místní příslušnost orgánu sociálně – právní ochrany nezl. J., a to Městského úřadu V. K. Z těchto důvodů odvolací soud podle § 220 o. s. ř. rozhodnutí okresního soudu změnil tak, že opatrovníkem nezl. J. Š. k zastupování v řízení o změnu výchovného prostředí vedeném u Okresního soudu v Hradci Králové se ustanovuje Městský úřad V. K.